Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Ukinitev registrskih računov

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) določa, da se registrski računi za fizične osebe ukinjajo z dne 1.1.2017. 

Ukinitev registrskih računov pri KDD - fizične osebe

Imetniki z vrednostnimi papirji na registrskem računu pri KDD se do predpisanega roka lahko odločajo med različnimi možnostmi:

1. Otvoritev trgovalnega računa pri NLB d.d. in prenos vrednostnih papirjev na trgovalni račun odprt pri             NLB d.d.

 • imetnik vrednostnih papirjev pri članu KDD (banke in borznoposredniške hiše) odpre trgovalni račun, na katerega prenese svoje vrednostne papirje vknjižene na registrskem računu pri KDD;
 • po odprtju trgovalnega računa in prenosu vrednostnih papirjev lahko imetnik vrednostne papirje bodisi hrani na trgovalnem računu ali pa jih proda na Ljubljanski borzi, v kolikor se z vrednostnim papirjem tam trguje;
 • višina s tem povezanih stroškov je odvisna od tarife izbranega člana KDD in se med člani lahko bistveno razlikuje. Priporočamo vam, da se pred izbiro člana KDD seznanite z vsakokrat veljavnimi tarifami posameznih članov. Tarifa NLB Borzno posredovanje
 • Dodatne informacije na: borza@nlb.si
Več

2. Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa na račun za opustitev

 • opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih upravičenj iz naslova imetništva vrednostnih papirjev, ki jih opusti;
 • več informacij
Več

3. Imetnik ne naredi ničesar

 • KDD bo po poteku navedenega roka vrednostne papirje imetnika položila pri pristojnem sodišču (sodni depozit);
 • imetniki se bodo po pologu vrednostnih papirjev na sodni depozit lahko odločili za prevzem vrednostnih papirjev s sodnega depozita. V ta namen bodo morali opraviti dejanja v okviru sodnega postopka, kakor to določa Zakon o nepravdnem postopku za prevzem s sodnega depozita;
 • v primeru, da imetnik sodno položenih vrednostnih papirjev s sodnega depozita ne bo prevzel v roku 5 let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji.
 • podrobnejše informacije v zvezi s sodnim pologom so dostopne na spletni strani KDD.

Več

Postopek otvoritve trgovalnega računa

1

Pripravite potrebne dokumente za odprtje trgovalnega računa

Potrebni dokumenti:

 • veljavna osebna izkaznica, potni list;
 • davčna številka fizične osebe, za katero se odpre račun;
 • potrdilo o stanju vrednostnih papirjev (priporočljivo);
 • številka denarnega računa (priporočamo račun pri NLB zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev).

Skrbniki mladoletnih oseb:

 • osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) varovanca in skrbnika;
 • davčna številka varovanca in skrbnika;
 • dovoljenje Centra za socialno delo pri prodaji vrednostnih papirjev v imenu mladoletne osebe.

2

Odprite trgovalni račun

S potrebnimi dokumenti se oglasite v izbrani večji poslovalnici.

Seznam poslovalnic

ALI

Nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov: borza@nlb.si

Pošljite vprašanja

Enkratna prodaja pomeni, da stranka hkrati odpre trgovalni račun, uredi prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa na trgovalni račun in poda nalog za prodajo vrednostnih papirjev. Po opravljeni transakciji se trgovalni račun avtomatsko zapre. 

Stroški povezani z enkratno prodajo:

 • Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa na trgovalni račun: 2,00 EUR;
 • Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti: 1,3% od vrednostni transakcije oziroma minimalno 25,00 EUR;
 • Nadomestilo KDD in LJSE: cca 0,115% oziroma minimalno 1,17 EUR (obračuna se na posamezni sklenjen borzni posel).

Primer prodaje 4 delnice ZVTG po tečaju 23,50 EUR:

 • Prodajna vrednost: 94,00 EUR;
 • Stroški in nadomestila: 28,17 EUR;
 • Nakazilo na TRR: 65,83 EUR.*

Primer prodaje 13 delnic PETG po tečaju 290,00 EUR:

 • Prodajna vrednost: 3.770,00 EUR;
 • Stroški in nadomestila: 55,37 EUR;
 • Nakazilo na TRR: 3.714,63 EUR.*

*Izračun je zgolj informativen. Dejanska vrednost je odvisna od posameznega sklenjenega borznega posla.

Več

Stranka sklene Pogodbo za borzno posredovanje, poda nalog za otvoritev trgovalnega računa in prenese vrednostne papirje z registrskega računa na trgovalni račun.  

Stroški povezani z otvoritvijo trgovalnega računa in prenosom vrednostnih papirjev z registrskega računa na trgovalni račun:

 • Odpiranje trgovalnega računa: ni nadomestila; 
 • Nadomestilo za vodenje računa: brez nadomestila;
 • Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa na trgovalni račun: 2,00 EUR;
 • Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov: 
  • Vrednost do vključno 3.300,00 EUR
   • nadomestilo NLB d.d. - mesečno 0,02% povprečne vrednosti
   • nadomestilo KDD - mesečno 0,02083% povprečne vrednosti
  • Vrednost nad 3.300,00 EUR
   • nadomestiloNLB d.d. - mesečno 0,001% povprečne vrednosti, minimalno 7,20 EUR letno;
   • nadomestilo KDD - mesečno 0,64 EUR + 0,00121% povprečne vrednosti.

Informativni izračun višine nadomestil v zvezi s prenosom vrednostnih papirjev imetnikov fizičnih oseb z registrskega računa pri KDD na trgovalni račun pri NLB d.d.


(Mesečna vrednost nadomestila se obračunava četrtletno. V primeru, da vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun v koledarskem letu glede na povprečno mesečno stanje VP izračunano po metodologiji KDD, v obračunskem četrtletju ne preseže skupnega zneska nadomestila v višini 30,00 eur, se nadomestila ne obračuna v obračunskem četrtletju, ampak se zneski nezaračunanih nadomestil v koledarskem letu seštevajo in obračunajo v naslednjem četrtletju oziroma najkasneje konec koledarskega leta.)


Primer prenosa 4 delnice ZVTG:

 • Nadomestilo za prenos: 2,00 EUR;
 • Informativi izračun nadomestilo vzdrževanja stanja:
  • skupna vrednost letnega nadomestila vzdrževanja stanj: 0,47 EUR*.

Primer prenosa 100 delnic PETG:

 • Nadomestilo za prenos: 2,00 EUR;
 • Informativni izračun nadomestila vzdrževanja stanja:
  • skupna vrednost letnega nadomestila vzdrževanja stanj: 18,87 EUR*.

*Izračun je zgolj informativen. 

Več

Pogosta vprašanja

Kaj je registrski račun?

Registrski račun je prehodni račun, ki ga vodi Klirinško Depotna Družba (KDD). Registrski računi so bili uvedeni po procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v začetku 90. let, ko so državljani in državljanke nanje prejeli delnice v zameno za certifikate.

Kako vem kje so moji vrednostni papirji?

KDD bo imetnikom vrednostnih papirjev skupaj z obvestilom o ukinitvi registrskega računa posredovala tudi izpis stanja vrednostnih papirjev. Lahko pa zaprosite za brezplačni izpis vašega stanja na dan 31.12.2015 Več informacij.

Kdaj bodo ukinjeni registrski računi?

Registrski računi za fizične osebe se ukinjajo z dne 1.1.2017.

Kaj je trgovalni račun?

Trgovalni računi so odprti pri članih KDD in so namenjeni poslovanju z vrednostnimi papirji.

Kam lahko prenesem svoje vrednostne papirje, ki so sedaj vknjiženi na registrskem računu pri KDD?

Imetniki vrednostnih papirjev vknjiženih na registrskem računu lahko:

- odprete trgovalni račun in prenesete vrednostne papirje na trgovalni račun;

- ali prenesete vrednostne papirje z registrskega računa na račun za opustitev.

Kakšna je struktura in višina stroškov prehoda z registrskega računa na trgovalni račun? 

Višina in struktura stroškov je odvisna od tarife izbranega člana KDD in se med člani lahko bistveno razlikuje. Priporočamo vam, da se pred izbiro člana KDD seznanite z vsakokratno veljavnimi tarifami posameznih članov. 

Informativni pregled stroškov v primeru enkratne prodaje pri NLB d.d najdete tukaj.

Informativni pregled stroškov v primeru odprtja trgovalnega računa in prenosa vrednostnih papirjev (brez prodaje) pri NLB d.d. najdete tukaj.

Kaj pomeni opustitev vrednostnih papirjev?

Opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih upravičenj iz naslova imetništva vrednostnih papirjev, ki jih opusti. Več informacij na straneh KDD.

Kaj se zgodi, če do navedenega datuma ne uredim prenosa?

KDD bo po poteku navedenega roka vrednostne papirje imetnika položila pri pristojnem sodišču (sodni depozit). Imetniki se bodo po pologu vrednostnih papirjev na sodni depozit lahko odločili za prevzem le-teh s sodnega depozita. V ta namen bodo morali opraviti dejanja v okviru sodnega postopka, kakor to določa Zakon o nepravdnem postopku za prevzem s sodnega depozita. V primeru, da imetnik sodno položenih vrednostnih papirjev s sodnega depozita ne bo prevzel v roku 5 let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji. Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani KDD.


Stroški

Splošni pogoji in politike

Kontakt

T: 01 477 20 00

E: borza@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To sporočilo je pripravila in izdala NLB d.d., ki je regulirana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija in Banke Slovenija, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Sporočilo je bilo pripravljeno izključno z namenom obveščanja in seznanjanja imetnikov vrednostnih papirjev z ukinitvijo registrskih računov, odprtih pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Vsebina tega sporočila je pripravljena na podlagi trenutno veljavnega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015; ZNVP-1) in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v sporočilu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Sporočilo prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 8. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami, v nadaljevanju: ZTFI), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta.

To sporočilo je bilo izdelano in predstavljeno v skladu z načelom vestnosti in poštenja ter v skladu s potrebno strokovno skrbnostjo, vendar NLB d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tem sporočilu. Priporočamo, da se pravne in fizične osebe pred morebitno odločitvijo o vlaganju v finančne instrumente posvetujejo s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in pri tem pridobijo dodatne informacije. Dodatne informacije o posameznih vrstah finančnih instrumentov ter o tveganjih, povezanih s posamezno vrsto finančnega instrumenta, so navedene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Splošni pogoji vsebujejo tudi dodatne informacije o NLB d.d. in njenih investicijskih in pomožnih storitvah, o upravljanju z nasprotji interesov ter o razvrščanju strank. Informacije o stroških in nadomestilih banke so na voljo v Izvlečku Tarife NLB d.d., informacije o načinu izvrševanja naročil pa v Politiki izvrševanja naročil strank. Vsi navedeni dokumenti so na voljo na spletnih straneh NLB d.d. www.nlb.si ter v poslovalnicah NLB Poslovne mreže.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d.d. med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

keyvisual vrednostnipapirji 1920x468px

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.