Zavarovanje in financiranje izvoznih poslov

Varnejši in konkurenčnejši izvoz

Slovenska podjetja se zaradi rasti, razvoja in dolgoročnejšega obstoja vedno bolj usmerjate na tuje trge. Eden osnovnih elementov konkurenčnosti za pridobitev posla na mednarodnih trgih postajajo pogoji plačila oziroma financiranja, ki ste jih izvozniki pripravljeni ponuditi sami ali v sodelovanju s svojo poslovno banko.

V NLB lahko pomagamo vašemu podjetju doseči čim boljše pogoje financiranja posla na tujih trgih s storitvami zavarovanja izvoznega posla in izvoznega financiranja. Nudimo financiranje izvoznega posla za oba partnerja v poslu, tako izvozniku kot uvozniku. Zavarovanje slovenskega izvoza in opravljanje storitev izvoznega financiranja za države na prehodu temelji na nenehnem preverjanju in ocenjevanju tveganosti posameznih trgovin konkretnih izvoznih projektov. Opravljamo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne posle na trgih držav bivše Jugoslavije, držav CEFTE, Rusije in držav bivše SZ, Bližnjega vzhoda in Turčije, Severne in Južne Amerike, Afrike in Azije.

Opravljamo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne posle izvoznega financiranja  in zavarovanja izvoznih poslov na trgih držav bivše Jugoslavije, držav CEFTE, Rusije in držav bivše SZ, Bližnjega vzhoda in Turčije, Severne in Južne Amerike, Afrike in Azije.

Največje povpraševanje slovenskih izvoznikov je usmerjeno na države bivše Jugoslavije. Interes slovenskih podjetij za sklepanje komercialnih poslov na ruskem trgu, kjer smo s svojim predstavništvom v Moskvi že nekaj let prisotni, je po stabilizaciji razmer po krizi avgusta 1998 ponovno velik. V zadnjih letih je bilo veliko povpraševanja tudi za države Bližnjega vzhoda in Turčijo. Povpraševanje po financiranju poslov v državah CEFTE je manjše, in sicer predvsem zaradi le nekoliko slabše bonitete bank in podjetij držav CEFTE v primerjavi z boniteto Slovenije. Posledično je gospodarsko, politično in zato tudi finančno okolje stabilno. Svoja predstavništva imamo tudi na Češkem in v Srbiji. Na Češkem smo prisotni preko kapitalskih vlaganj, preko kapitalske udeležbe pa tudi v Bosni in Hercegovini, Črni gori ter v Makedoniji.

Zavarovanje izvoznega posla

Konfirmacija akreditiva
Dokumentarni akreditiv je eden najpogostejših in najbolj varnih plačilnih instrumentov v mednarodnem plačilnem prometu. Je pisna obveza banke v imenu uvoznika, da bo izvozniku plačala vrednost dokumentov v okviru določenega roka pod pogojem, da izvoznik predloži banki dokumente, ki so v skladu s pogoji in roki, predpisanimi v akreditivu. Akreditiv nudi visoko stopnjo varnosti tako za kupca - uvoznika kot za prodajalca - izvoznika. Prednosti izvoznika pri konfirmaciji akreditiva so, da kot potrdilna, konfirmirajoča banka prevzamemo tveganje tuje banke. Poleg tega lahko v primeru akreditiva na odloženo plačilo ponudimo tudi odkup akreditiva in izplačilo akreditivnega zneska takoj po prezentaciji pravilnih dokumentov.

Konfirmacija garancije in izdaja garancije na podlagi kontragarancije
Bančna garancija je instrument zavarovanja plačila pogodbenih obveznosti, ki ga lahko izvoznik zahteva od kupca, izda pa ga tuja banka v korist slovenskega izvoznika. Prednosti izvoznika pri konfirmaciji garancije ali izdaji garancije na podlagi kontragarancije so, da NLB prevzame tveganje tuje banke. Poleg konfirmacij v NLB v primeru, ko izvoznik pridobi v zavarovanje posla od tuje banke garancijo na odloženo plačilo, ponudimo tudi odkup terjatve po garanciji in izplačilo zneska terjatve takoj po prezentaciji pravilnih, v garanciji določenih dokumentov.

Financiranje izvoznih poslov

Odkup terjatve (diskontiranje odloženega plačila)
Odkup terjatve pomeni prodajo nedospelih terjatev, ki se nanašajo na izvoz blaga, s strani slovenskega izvoznika NLB. Prodajalec terjatve s tem prenese tveganje neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na neplačilo s strani kupca, na NLB. Prodajalcu terjatve izplačamo diskontirano vrednost terjatve, ki je lahko iz naslova akreditiva, garancije ali menice. Odkup terjatve je mogoč brez regresne pravice. Prednosti za izvoznika pri omenjenem načinu financiranja so, da po opravljenem izvozu dobi takojšnje plačilo in po opravljenem odstopu terjatve ni izpostavljen tveganjem, ki izhajajo iz posla.

Odkup terjatve (dobaviteljski kredit)
Odkup terjatve pomeni financiranje posla na način, da odkupimo nezapadlo terjatev iz naslova dobaviteljskega kredita, ki ga slovensko podjetje odobri svojemu kupcu in katerega odplačilo glavnice in pripadajočih obresti je zavarovano z bančno garancijo, sprejemljivo za NLB. Slovenskemu podjetju takoj po opravljenem izvozu na osnovi predložitve izvoznih dokumentov izplačamo kupnino, zmanjšano za nadomestila in pripadajoče obresti. Znesek odobrenega kredita in pripadajoče obresti uvoznik odplačuje direktno na naš račun. Prodajalec terjatve s tem prenese tveganja neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na neplačilo s strani kupca, na NLB. Odkup terjatve iz naslova dobaviteljskega kredita je mogoč brez regresne pravice nasproti prodajalcu terjatve. Pri omenjenem načinu financiranja so prednosti za izvoznika takojšnje plačilo po opravljenem izvozu in neizpostavljenost tveganjem, ki izhajajo iz posla.

Kredit tujemu kupcu (banki)
Kredit kupcu (Buyer's Credit) pomeni, da NLB odobri kredit tujemu kupcu, kredit banka banki (Bank-to-Bank Credit) pa pomeni, da odobrimo kredit poslovni banki kupca. Prednosti za izvoznika pri omenjenem načinu financiranja so, da po opravljenem izvozu oziroma opravljeni storitvi izvoznik dobi takojšnje plačilo. Mi prevzamemo pogajanja o financiranju posla, medtem ko se izvoznik pogaja o komercialnem delu posla.

Za podrobnejše informacije sta vam na voljo: Gregor Kaiser, direktor Sektorja za poslovanje s finančnimi institucijami in poslovno koordinacijo, telefon  (01) 476 91 21, telefaks (01) 425 21 46, e-pošta: gregor.kaiser@nlb.si in Iztok Gornik, vodja Poslovalnice za odnose s trgi na prehodu in namestnik direktorja Sektorja za poslovanje s finančnimi institucijami in poslovno koordinacijo, telefon (01) 476 91 20, telefaks (01) 425 21 46,  e-pošta: iztok.gornik@nlb.si.

tovrstnem financiranju kupec ni izpostavljen tveganjem, ki izhajajo iz financiranja posla. Tovrstno financiranje je najprimernejša oblika kreditiranja pri večjih investicijah oziroma projektih, kot je npr. gradnja kompletnih objektov, izvajanje investicijskih del, montaža opreme in objektov v tujini, izvoz kapitalskih dobrin itd.