Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Analize finančnih trgov

Analize, novice in poročila z domačega in tujih finančnih trgov vam zagotavljajo kakovostno obveščanje in pomoč pri sprejemanju investicijskih odločitev.

Lastnosti

 • Redno spremljanje dogajanja na domačem in tujih finančnih trgih.
 • Kakovostno obveščanje strank borznega posredovanja in upravljanja premoženja.
 • Sveže informacije, ki pomagajo pri sprejemanju investicijskih odločitev.
 • Možnost brezplačnega prejemanja jutranjih novic in mesečnih makroekonomsko-finančnih pregledov dogajanja po strateških državah JV Evrope.

Brezplačne novice

Kakovostne novice in  pregledi finančnih trgov:

 • Dnevni pregled
   

  Vsebujejo povzetek najpomembnejših dnevnih novic z domačega in tujih kapitalskih trgov, vključno z novicami s svetovnih borz ter glavnimi podjetniškimi, makroekonomskimi in političnimi novicami. Poročilo med drugim vsebuje ažuren povzetek "nočnih" novic iz azijsko/pacifiške regije ter napovedi pomembnejših dogodkov, ki bodo vplivali na dogajanje na kapitalskih trgih v tekočem dnevu. Za zahtevnejše bralce so na voljo tudi dodatne informacije s finančnih trgov, vključno z obrestno zamenjavo (angl. interest rate swap), tabelaričnim in grafičnim prikazom donosnosti do dospetja državnih obveznic ter kreditno zamenjavo (angl. credit default swap).

Uporabniki NLB Borze

Za registrirane uporabnike spletnega portala NLB Borza izdajamo:

Razlaga priporočil in omejitev odgovornosti.

Primeri

Primer:

Analiza podjetja
Spodnje analize so vidne prijavljanim uporabnikom NLB Borze:

 • 6.4.2016
  Pred novim investicijskim ciklom
 • 14.12.2015
  Pozitivno kljub izgubi in razmeram
 • 20.10.2015
  Analiza družbe Gorenje
 • 16.7.2015
  Analiza Gorenja
 • 30.12.2014
  Analiza Petrola
 • Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih:
   
  Poročilo vsebuje prikaz gibanja borznega indeksa SBI TOP v preteklih treh mesecih ter kratek komentar tedenskega gibanja tečajev delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Vključuje ključne poslovne novice o najbolj prepoznavnih slovenskih izdajateljih in makroekonomskih dogajanjih ter uradne statistike. Strnjen pregled je namenjen tistim, ki želijo redno spremljati dogajanje na slovenskem kapitalskem trgu. Poročilo vsebuje tudi pregled napovedanih skupščin ter predlaganih in potrjenih dividend, vključno s prikazom dividendne donosnosti za posamezne izdajatelje.
Primeri
 • 28.4.2017
  Relativni kazalniki vrednotenja na dan 27.4.2017
 • 28.4.2017
  Mesečni pregled, april 2017
 • 28.4.2017
  Borzni komentar za dan 28.4.2017
 • 28.4.2017
  Draghi nekoliko razočaral vlagatelje
 • 26.4.2017
  Trg stanovanjskih nepremičnin v ZDA raste

Kontakti

Sektor za finančne trge
Poslovalnica za korespondenčno bančništvo, odnose z investitorji ter analize

Oddelek za analize
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Valerija Pešec
Vodja poslovalnice

telefon: +386 1 476 9122
e-naslov: valerija.pesec@nlb.si

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

NLB Osebno bančništvo

Osebno bančništvo

Storitev, ki je namenjena zahtevnejšim strankam, ki od banke pričakujete svojim potrebam prilagojeno upravljanje osebnih financ.

Nasveti

Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah??

Naložbeno tveganje je tveganje, da boste med varčevanjem ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.

Skrita vsebina

Metoda diskontiranih prostih denarnih tokov podjetju (FCF-F)

Tovrstno vrednotenje temelji na oceni prihodnjih denarnih tokov podjetja (torej imetnikov lastniškega in dolžniškega kapitala podjetja), ki se jih v naslednji fazi diskontira s povprečnim stroškom kapitala (WACC). Dobljeno oceno vrednosti celotnega podjetja se zmanjša za sedanjo vrednost neto dolga podjetja. Običajno denarne tokove podjetja razdelimo v dve obdobji, in sicer na obdobje natančnega napovedovanja (5-10 let) ter na kasnejše obdobje, kjer predpostavimo konstantno rast prostega denarnega toka.

Metoda primerjave ključnih kazalnikov s sorodnimi podjetij ("peer comparison")


Pri tej analizi primerjamo prilagojene kazalnike ("multiple") obravnavanega podjetja, kjer izločimo enkratne poslovne dogodke in dobljene vrednosti primerjamo z vrednostmi kazalnikov izbranih primerljivih podjetij. Običajno v primerjalni analizi uporabljamo kazalnike EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT in P/E. Smiselno ponderirane povprečne vrednosti kazalnikov podjetij v primerjavi se nato aplicira na posamezne izbrane kategorije obravnavanega podjetja in oceni vrednost podjetja. Kvaliteta tovrstnih ocen vrednosti je tako odvisna predvsem od primerljivosti izbranih podjetij ter relativnega razvojnega potenciala obravnavanega podjetja.

Kazalnik

RazlagaEVEnterprise value označuje vrednost celotnega podjetja in je enaka vsoti tržne kapitalizacije in neto dolga podjetja (neto dolg = finančni dolg - dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe - naložbene nepremičnine - dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina).SalesČisti prihodki od prodaje.EBITDobiček iz poslovanja.EBITDAEBIT, povečan za amortizacijo in prevrednotevalne odhodke OOS in NDS.P/ERazmerje med tečajem delnice in dobičkom na delnico v preteklem tekočem letu, ki je hkrati tudi razmerje med tržno kapitalizacijo podjetja in čistim dobičkom podjetja v preteklem letu.