Dodatna razkritja po 104. členu ZBan-3

Skladno z določili 104. člena ZBan-3 (3. odstavek) mora banka na svojih uradnih spletnih straneh javno pojasniti način izpolnjevanja zahtev, ki so določene s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-3 glede:

1.      ureditve notranjega upravljanja banke in organizacijske strukture banke;

2.      politike izbora članov upravljalnega organa iz 35. člena ZBan-3 ter

3.      politike prejemkov iz 189. do 191. člena ZBan-3.    

 1. Ureditev notranjega upravljanja banke in organizacijske strukture banke

NLB mora upoštevati določbe Zakona o bančništvu in Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in EBA Smernic o notranjem upravljanju. Zaradi zgoraj navedenega NLB vzdržuje in uresničuje trden in zanesljiv notranji sistem upravljanja, ki obsega:

 • jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti;
 • učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, vključno z nagnjenostjo k prevzemanju tveganj, strategijo upravljanja tveganj, ICAAP, ILAAP in plana reševanja in poročanja tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila Skupina izpostavljena pri svojem poslovanju;
 • vključitev glavnih smernic na področju strateških tveganj v letni pregled poslovnega načrta, postopek izdelave proračuna in sprejemanje drugih pomembnih odločitev;
 • primerni mehanizmi notranjega nadzora, ki vključujejo tudi ustrezne administrativne in računovodske postopke;
 • ustrezne prakse in politike nagrajevanja, ki so skladne s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in s tem spodbujanje upravljanja tveganj.

Ustreznost mehanizmov notranjih kontrol je določena na podlagi neodvisnosti, kakovosti in veljavnosti:

 1. pravilnikov in kontrol izvedbe organizacijskih, poslovnih in delovnih procesov banke (notranje kontrole) in
 2. notranjih kontrolnih funkcij in oddelkov (notranje kontrolne funkcije).

Podrobneje je sistem notranjih kontrol objavljen v Izjavi o upravljanju NLB d.d., ki je objavljena na spletnih straneh banke (www.nlb.si/korporativno-upravljanje) ter v Poslovnem poročilu Letnega poročila NLB Skupine ter spletnih straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NLB d.d. 

Uprava banke vzpostavi in izvaja takšno ureditev notranjega upravljanja banke iz 148. člena tega ZBan-3, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov

Organizacijska struktura NLB d.d.

2. Način izpolnjevanja zahtev glede politike izbora članov upravljalnega organa iz 35. člena ZBan-3

a.) Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d.

Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d. so bile sprejete na seji Nadzornega sveta NLB d.d. dne 8.3.2019. Dosedanji kriteriji (ustrezno širok nabor znanja, veščine in izkušnje), na podlagi katerih mora biti sestavljena Uprava NLB d.d., so bili dopolnjeni z naslednjimi kriteriji; ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovna razpoložljivost in kolektivna primernost Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote.

Pri sestavi Uprave NLB d.d. mora biti dosežena kolektivna primernost, pri čemer je dosedanjim kriterijem dodan tudi kriterij zastopanosti obeh spolov. Ključno v procesu iskanja in izbora primernega kandidata je, da se zagotovi večji nabor potencialnih kandidatov z namenom doseganja kolektivne primernosti in učinkovitosti Uprave NLB d.d. kot celote, pri čemer se postopek morebitnega izbora zunanjih svetovalnih agencij vodi v skladu z internimi nabavnimi pravili.

Podrobneje je omenjena politika pojasnjena v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (2) (c) CRR), ki je poseben dokument, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine na spletnih straneh banke (https://www.nlb.si/financna-porocila).

b.) Politika izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d so bile sprejete na Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 10.6.2019. Dosedanji kriteriji (ustrezno širok nabor znanja, veščine in izkušnje), na podlagi katerih mora biti sestavljen Nadzorni svet NLB d.d., so bili dopolnjeni z naslednjimi kriteriji; ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovna razpoložljivost in kolektivna primernost Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote.

Pri sestavi Nadzornega sveta NLB d.d. mora biti dosežena kolektivna primernost, pri čemer je dosedanjim kriterijem dodan tudi kriterij zastopanosti obeh spolov. Ključno v procesu iskanja in izbora primernega kandidata je, da se zagotovi večji nabor potencialnih kandidatov z namenom doseganja kolektivne primernosti in učinkovitosti Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote, pri čemer se postopek morebitnega izbora zunanjih svetovalnih agencij vodi v skladu z internimi nabavnimi pravili.

Podrobneje je omenjena politika pojasnjena v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (2) (c) CRR), ki je poseben dokument, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine na spletnih straneh banke (https://www.nlb.si/financna.porocila).

c.) Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva je bila sprejeta na Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 20.6.2022. S spremembo omenjene politike se je razširil krog zavezancev, postavila so se izhodišča ter cilji politike in njihovo zagotavljanje.

S Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva so postavljeni okviri na področju raznolikosti in zastopanosti obeh spolov v organih vodenja in nadzora (Nadzorni svet in Uprava) ter višjega vodstva. Določen je tudi proces izbora in imenovanja kandidatov (le-ta je natančneje opredeljen v Politiki izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta in Politiki izbora primernih kandidatov za člana uprave banke) kar omogoča, da je upravljalni organ sestavljen na način, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje strategije in izzivov banke ter tveganj, ki jim je izpostavljena. Prav tako s to politiko, NLB d.d. postavlja okvire raznolikosti glede na izobrazbo, nabor znanja, veščin in izkušenj, starost, spol, mednarodne izkušnje, osebne integritete, kontinuitete v sestavi upravljalnega organa in višjega vodstva ter geografskega porekla.

Komisija za imenovanja Nadzornega sveta politiko raznolikosti, oziroma njeno izvajanje, pregleda enkrat letno in določi cilje za naslednje leto ter pripravi morebitne predloge izboljšav, katere potrdi Nadzorni svet, enako Uprava naredi za zagotavljanje raznolikosti višjega vodstva.

Konkretni cilji politike raznolikosti ter stopnja njihovega doseganja so podrobneje razkriti v Izjavi o upravljanju NLB d.d. (objavljeni na tej spletni strani), kakor tudi v poglavju Upravljanje kadrov (v Letnem poročilu NLB Skupine), kakor tudi v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, ki je poseben dokument, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine (nlb.si/financna-porocila).

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

3. Načina izpolnjevanja zahtev glede politike prejemkov v skladu s 104. členom, 3. odstavek ZBan-3

a) Politika prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in članov Uprave NLB d.d.

NLB d.d. je pripravila drugo izdajo Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. (v nadaljevanju: druga izdaja politike prejemkov), ki jo je dopolnila v skladu z nekaterimi novimi zahtevami iz Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04), ki jih je izdal Evropski bančni organ, ter dodatnimi predlogi različnih deležnikov.

Bistvene spremembe glede na prvo izdajo Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. se nanašajo na:

 • opredelitev vloge deležnikov (uprave, komisije za prejemke, komisije za tveganja, nadzornega sveta, skupščine, skladnosti poslovanja in krepitve integritete ter notranje revizije) v procesu sprejema in nadzora nad izvajanjem politike prejemkov, v procesu dodelitve zajamčenega variabilnega prejemka, bonusa za zadržanje in variabilnega dela plače;
 • sestavine fiksnega in variabilnega dela prejemkov članov uprave, z opredeljenimi maksimalnimi vrednostmi posameznega prejemka;
 • opredelitev najvišjega dopustnega zneska bruto mesečne plače člana uprave določenega v razmerju do povprečne bruto mesečne plače člana višjega vodstva NLB d.d.;
 • maksimalno vrednost variabilnega dela plače (dodatka za uspešnost) člana uprave za posamezno poslovno leto, ki je za obdobje od 1.1.2023 dalje povišan na 9 plač;
 • opredelitev zajamčenega variabilnega prejemka in bonusa za zadržanje, skupaj z maksimalnim možnim zneskom;
 • konkretno opredelitev ciljev članov uprave po področjih, ki jih pokrivajo;
 • določbo glede nadomestila za predčasno prenehanje mandata člana uprave in določbo glede nadomestilo za prepoved konkuriranja za člana uprave.

Drugo izdajo politike prejemkov je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 19.10.2022, Skupščina delničarjev NLB d.d. pa jo je odobrila na posvetovalnem glasovanju dne 12.12.2022.

Politika prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in članov Uprave NLB d.d. - 2. izdaja

Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022

Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH

Poročilo neodvisnega revizorja

ARHIV:

Politika prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in članov Uprave NLB d.d. - 1. izdaja 

b) Politika prejemkov za zaposlene v NLB d.d. in NLB Skupini

Politika prejemkov za zaposlene v NLB d.d. in NLB Skupini je bila sprejeta na seji Nadzornega sveta Banke dne 29.11.2021. Usklajena je s spremenjenimi določbami ZGD-1, ZBan-3, kakor tudi Smernicami o preudarnih politikah prejemkov.

Skladno z določili 3. odstavka 104. člena ZBan-3 je Politika prejemkov za zaposlene v NLB d.d. in NLB Skupini podrobneje razkrita v poglavju Upravljanje s kadri (v Letnem poročilu NLB Skupine), kakor tudi v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (2) (c) CRR), ki je poseben dokument, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine (www.nlb.si/financna-porocila).

Skladno s 4. odstavkom 104. člena ZBan-3, je opis pravne in organizacijske strukture bančne skupine, ureditve glede razmerji tesne povezanosti in ureditve upravljanja v podrejenih družbah, pojasnjena na spletnih straneh NLB Skupine www.nlbskupina.si/o-nlb-skupini.

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!