Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Razvoj zaposlenih

Prehajamo na sistematičen razvoj zaposlenih v smeri izboljšave vodenja s cilji in razvoja kompetenc, velik poudarek pa namenjamo tudi upravljanju talentov. 


Prenovili smo sistem spremljanja in nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih. Z implementacijo Ciljnega vodenja (postavljanje ciljev po metodi SMART, spremljanje realizacije preko kvartalnih oz. polletnih razgovorov in spremljanje razvoja posameznika preko letnih razvojnih pogovorov) imamo vpogled v to, kdo na dolgi rok dosega visoko delovno uspešnost, ustreza vrednotam NLB Skupine in kdo kaže visok razvojni potencial. Ciljno vodenje omogoča nagrajevanje najboljših zaposlenih, kar z motivacijskega vidika podpira razvoj in zadržanje ključnih kadrov, s čimer sledimo tudi strategiji upravljanja s talenti v NLB Skupini. Postavljanje merljivih ciljev in transparentno nagrajevanje pa se odraža tudi v odnosu do strank.

Razvojni pogovori med zaposlenim in nadrejenim vključuje samooceno zaposlenega, s katero poda lastno videnje, kje so priložnosti za razvoj in kje vidi svoje močne strani. Razvojni pogovori tako omogočajo pregled znanj in kompetenc, ki jih imamo v banki (t.i. zemljevide znanj), in ki jih bo potrebno v prihodnosti načrtno razvijati.

Z uvedbo modela Ciljnega vodenja in kompetenc NLB Skupine smo postavili izhodišča za enoten in transparenten sistem načrtovanja in nagrajevanja delovne uspešnosti, ki velja za vse zaposlene v banki. Usmerjenost k doseganju ciljev je ena od bančnih ključnih vrednot, zato novi sistem nagrajevanja predstavlja pomemben korak v spremembi organizacijske kulture banke.

 

Nagrado HRM Projekt smo v letu 2014 prejeli za projekt "Sprememba sistema nagrajevanja".