Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

V 3 korakih do odločitve o vrednostnih papirjih na registrskem računu

Klirinško depotna družba (KDD) s koncem leta 2016 ukinja brezplačne registrske račune za fizične osebe. Imetniki teh računov so septembra dobili obvestila o tem, koliko vrednostnih papirjev imajo na svojih registrskih računih in poziv, naj jih prenesejo na trgovalne račune. Ne razumete, o čem govorimo? Pomagali vam bomo razumeti, če boste brali naprej.


Začetek zgodbe sega mnogo let nazaj, zato naj vam na hitro osvežimo spomin. V začetku 90. let, po tem, ko so se slovenska podjetja lastninsko preoblikovala, so bili pri Klirinško Depotni Družbi (KDD) uvedeni registrski računi za vrednostne papirje. Nanje so državljani in državljanke prejeli delnice v zameno za certifikate, ki jih jim je izdala država.

Sprememba velja za vso Slovenijo in jo ureja Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1). Prvi so bili 1. oktobra 2016 ukinjeni računi pravnih oseb, ukinitev računov za fizične osebe pa bo sledila s 1. januarjem 2017.

Kako veste, ali imate registrski račun?

Vsi, ki imate registrski račun, ste v septembru od Klirinško depotne družbe na svoj naslov prejeli obvestilo v zvezi z ukinitvijo registrskih računov. To pomeni, da imate na registrskem računu še vedno knjižene vrednostne papirje. A kaj storiti, če živite na drugem naslovu in ste ga zato zgrešili? Izpis lahko dobite na spletu s pomočjo digitalnega potrdila AC NLB ali drugih kvalificiranih digitalnih potrdil akreditiranih overiteljev ali zanj zaprosite na KDD.

  

Kaj lahko storite imetniki vrednostnih papirjev?

Če imate registrski račun pri KDD in so na njem vrednostni papirji, morate do konca leta 2016 sprejeti odločitev, kam z njimi. 

1. Prenos na trgovalni račun

Do vključno 31. decembra 2016 lahko svoje vrednostne papirje prenesete na trgovalni račun. Tega lahko odprete pri katerem koli članu KDD, tudi NLB. Hramba vrednostnih papirjev na trgovalnem računu za razliko od registrskega računa ni brezplačna. Ne le stroški, tudi vrste in število nadomestil se med ponudniki razlikujejo, zato pred odločitvijo natančno preverite ponudnikovo tarifo (tarifa NLB).

Vprašajte se: Ali je vrednost ali pričakovana vrednost vrednostnih papirjev in prihodkov, ki jih bodo prinašali (dividende), dovolj visoka, da upraviči stroške, ki jih prinese trgovalni račun?

Kakšna je vrednost vrednostnih papirjev na vašem registrskem računu?

Če imate vrednostne papirje, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, lahko njihovo vrednost razberete s tečajnice. Vrednost ostalih delnic za namen obračunavanja nadomestil za vzdrževanje stanj določa KDD na podlagi zadnje znane knjigovodske vrednosti. Knjigovodska vrednost se lahko bistveno razlikuje od tržne vrednosti in ne pomeni vrednosti, po kateri je možno delnice v določenem trenutku prodati.

     

2. Prodaja vrednostnih papirjev

Če se s svojimi vrednostnimi papirji ne želite več ukvarjati, jih lahko prodate. Pogoj za to je, da imate trgovalni račun, dobro pa je tudi, da gre za delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in se z njimi tudi redno trguje. Takoj po odprtju trgovalnega računa se lahko odločite za sočasen prenos vrednostnih papirjev na trgovalni račun in zaprtje trgovalnega računa. Tako se izognete nadaljnjim stroškom, povezanim s trgovalnim računom. Ne pozabite pred odločitvijo o prodaji preveriti, kolikšni bi bili letni dohodki, ki bi vam jih vrednostni papirji prinesli v obliki dividend.

Vprašajte se: Ali je vrednost vrednostnih papirjev dovolj visoka, da upraviči stroške, ki jih prinese prodaja?

  

3. Opustitev vrednostnih papirjev

Če vrednostnih papirjev ne želite obdržati in je njihova vrednost zelo nizka ali pa niso likvidni, se lahko odločite za prenos na račun za opustitev pri KDD. S tem se za vedno odpoveste lastništvu vrednostnih papirjev in za to tudi ne prejmete nobenega plačila. Pri vrednostnih papirjih, vknjiženih na registrskem računu, je opustitev, ki jo opravite pri KDD, brezplačna. Stroškov v tem primeru torej ni.

Vprašajte se: Gre res za vrednostne papirje, za katere rasti vrednosti ni več mogoče pričakovati?

   

Kaj bo, če do 31. decembra 2016 ne storite ničesar?

V skladu z ZNVP-1 bo KDD po izteku zakonskega roka vaše vrednostne papirje položila pri pristojnem sodišču. Tam bodo čakali 5 let, da jih v okviru sodnega postopka in proti plačilu stroškov prevzamete. Če tudi tega ne boste storili, bodo po 5 letih pripadli Republiki Sloveniji.

Koraki do pravilne odločitve

Kako sprejeti odločitev glede delnic:

  • Če stroški odprtja trgovalnega računa, prenosa in stroškov prodaje delnic presegajo vrednost delnic ali gre za slabo likvidne netržne vrednostne papirje z nizko vrednostjo - smiselno je razmisliti tudi o prenosu na račun za opustitev.
  • Če vrednost delnic presega začetne stroške trgovalnega računa, a so letni stroški trgovalnega računa previsoki glede na vrednost vrednostnih papirjev in pripadajočih donosov - smiselno je razmisliti tudi o možnosti prodaje delnic in zaprtju trgovalnega računa.
  • V ostalih primerih vašo naložbo v delnice presojajte enako kot ostale naložbene odločitve. Torej glede na vaše finančne cilje in potrebe, odnos do tveganja, fazo življenjskega cikla, ipd. Če se odločite, da vaše delnice obdržite, vam priporočamo, da spremljajte njihovo vrednost tudi v prihodnje in v primeru sprememb ponovno preverite vse možnosti.

Kaj z vrednostnimi papirji na registrskih računih?

Dovolite, da vam pomagajo strokovnjaki

Če so vas vsa vprašanja in možnosti zmedle, dovolite, da vam pomagajo strokovnjaki. Vse odgovore o postopku prenosa, vrednosti vaših vrednostnih papirjev in stroških, povezanih s prenosom in trgovalnimi računi, lahko dobite v najbližji NLB Poslovalnici, prek elektronske pošte borza@nlb.si ali na telefonskih številkah 01/476 5199, 01/ 477 2000 in 01/477 21 42. 

Ne zamudite naslednjega dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000 bralcem, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.

Naročite se

  

To sporočilo je pripravila in izdala NLB d.d., ki je regulirana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija in Banke Slovenija, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Sporočilo je bilo pripravljeno izključno z namenom obveščanja in seznanjanja imetnikov vrednostnih papirjev z ukinitvijo registrskih računov, odprtih pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Vsebina tega sporočila je pripravljena na podlagi trenutno veljavnega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015; ZNVP-1) in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v sporočilu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Sporočilo prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 8. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami, v nadaljevanju: ZTFI), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta.

To sporočilo je bilo izdelano in predstavljeno v skladu z načelom vestnosti in poštenja ter v skladu s potrebno strokovno skrbnostjo, vendar NLB d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za posledice odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tem sporočilu. Priporočamo, da se pravne in fizične osebe pred morebitno odločitvijo o vlaganju v finančne instrumente posvetujejo s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in pri tem pridobijo dodatne informacije. Dodatne informacije o posameznih vrstah finančnih instrumentov ter o tveganjih, povezanih s posamezno vrsto finančnega instrumenta, so navedene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Splošni pogoji vsebujejo tudi dodatne informacije o NLB d.d. in njenih investicijskih in pomožnih storitvah, o upravljanju z nasprotji interesov ter o razvrščanju strank. Informacije o stroških in nadomestilih banke so na voljo v Izvlečku Tarife NLB d.d., informacije o načinu izvrševanja naročil pa v Politiki izvrševanja naročil strank. Vsi navedeni dokumenti so na voljo na spletnih straneh NLB d.d. www.nlb.si ter v poslovalnicah NLB Poslovne mreže. 

oktober, 2016

KeyVisual UkinitevRacunov

Ukinitev registrskih računov

Kako uredim prenos vrednostnih papirjev z računa pri KDD na trgovalni račun?

keyvisual vrednostnipapirji 1920x468px

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza