Korporativno upravljanje

Namen korporativnega upravljanja je pomagati ustvariti okolje zaupanja, transparentnosti in odgovornosti, ki je potrebno za spodbujanje dolgoročnih naložb, finančne stabilnosti in poslovne integritete s čimer se podpira tudi močnejša rast in razvoj bolj vključujoče družbene skupnosti.

NLB pri korporativnem upravljanju sledi predvsem določilom Zakona o bančništvu (ZBan-3) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter drugim slovenskim in EU predpisom, kakor tudi pravilom in priporočilom Ljubljanske borze. Poleg tega pa NLB kot javna delniška družba pri svojem korporativnem upravljanju, sledi tudi priporočilom Kodeksa upravljanja javnih d.d.

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. skupaj oblikujeta Politiko upravljanja NLB d.d., ki predstavlja okvir korporativnega upravljanja, s katerim se zavežeta in javno razkrijeta delničarjem, strankam, upnikom, zaposlenim in drugim deležnikom kot celota, kako bosta upravljala in nadzirala banko. Ta politika je usklajena in se uporablja skupaj s Politiko korporativnega upravljanja NLB Skupine, v kateri so določena načela in mehanizmi korporativnega upravljanja v članicah NLB Skupine (razen NLB d.d.).

Najpomembnejše spremembe nove verzije Politike upravljanja NLB so:

  • opredeljene so glavne usmeritve upravljanja banke;
  • na novo so opredeljeni »relevantni deležniki«;
  • poglavje o nasprotju interesov članov Uprave in Nadzornega sveta je bilo prenovljeno zaradi sprememb Politike ocenjevanja primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta NLB;
  • jasneje je opredeljena delitev odgovornosti med Upravo in Nadzornim svetom;
  • posodobljeno je poglavje o strategiji komuniciranja in varovanju poslovne skrivnosti ter notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora; in
  • posodobljeno je poglavje o varovanju interesov zaposlenih v banki.

Politika upravljanja NLB d.d. (23. 2. 2023)  

Z omenjeno politiko sta se Uprava in Nadzorni set NLB d.d. zavezala, da NLB d.d. pri svojem delu in poslovanju spoštuje priporočila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (sprejet decembra 2021 in velja od 1. 1. 2022 dalje). Omenjeni kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze (ljse.si/si/pravna-regulativa/234). NLB d.d. odstopanja od kodeksa in posebnosti, ki jih narekuje bančna zakonodaja vsakoletno razkrije v izjavi o skladnosti s kodeksom. Skladno z določili 70. člena (5. odstavek) ZGD-1 je Izjava o upravljanju NLB d.d. objavljena v posebnem oddelku Poslovnega poročila v Letnem poročilu NLB Skupine, kakor tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) ter posebej tudi na tej spletni strani.

Izjava o upravljanju NLB d.d.

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!