Stanovanjski kredit NSVS

Kredit po ugodnejših pogojih za vse, ki ste zaključili varčevanje v NSVS iz leta 2006 ali kasneje.

Lastnosti

 • Višina kredita: odvisna je od kreditne sposobnosti kreditojemalca;
 • doba odplačevanja: najdaljša odplačilna doba ne sme presegati dvojnega števila let varčevanja;
 • možnost prenosa pravic za pridobitev kredita;
 • za isti namen lahko kredit najame več kreditojemalcev;
 • način odplačevanja: prek osebnega računa v NLB ali druge oblike odplačila;
 • rok za najem kredita: 24 mesecev po izteku varčevalne pogodbe.

Namen

 • Nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
 • gradnja individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestna gradnja, nadzidava ali dozidava, izgradnja podstrešnega stanovanja),
 • rekonstrukcija ali adaptacija lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše,
 • nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše, plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
 • plačilo projektne dokumentacije v zvezi zgoraj naštetimi nameni,
 • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov, ki so bili najeti za katerega od prej naštetih namenov.

Zavarovanje kredita

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine ali z drugimi vrstami zavarovanj.
 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.
 • Poroštvo dveh porokov: vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita. Odplačilna doba kredita je do 5 let.
 • Zastava denarnih sredstev: za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
Več

Kako do kredita?

1

Potrebna dokumentacija

 • Potrdilo Stanovanjskega sklada o zaključku varčevanja in pravici do najema kredita.

Ostala dokumentacija je odvisna od namena kredita:

 • pri nakupu stanovanja ali stanovanjske hiše: pogodba o nakupu,
 • pri gradnji individualne stanovanjske hiše ali rekonstrukciji lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše: veljavno gradbeno dovoljenje,
 • v primeru adaptacije lastnega stanovanja oziroma stanovanjske hiše:  najmanj predračuni oziroma gradbeno dovoljenje, če je to za adaptacijo potrebno,
 • pri nakupu stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše: pogodba o nakupu in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na takšnem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše,
 • pri plačilu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča: pravnomočna odločba pristojne upravne enote o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
 • pri plačilu projektne dokumentacije: pogodba med investitorjem in projektnim podjetjem o izdelavi te dokumentacije,
 • pri poplačilu že najetih kreditov za namene iz varčevalne pogodbe: pogodba o stanovanjskem kreditu.
2

Potrebni dokumenti in sklenitev

Za sklenitev kredita se oglasite v eni od naših poslovalnic z vsemi potrebnimi dokumenti:

 • veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list;
 • davčna številka;
 • Potrdilo o plači (potrjeno od delodajalca) oz. kopijo Potrdila o izplačilu pokojnine ZPIZ (upokojenci);

Potrdilo o plači

 • Odstopna izjava in upravno-izplačilno prepoved (zaposleni: potrjeno od delodajalca, upokojenci: nepotrjeno).

Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved*

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve naročila za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Stranke drugih bank tudi:

 • izpis prometa po transakcijskem računu za obdobje zadnjih treh mesecev (zaposleni) oziroma za zadnji mesec (upokojenci) pred mesecem odobritve kredita. To je:

 • izpisek prometa (mesečni izpisek), ki ga prejme kreditojemalec po pošti na dom** ali
 • izpisek prometa po TRR iz elektronskega bančništva** ali
 • izpisek prometa po TRR, ki ga izda matična banka kreditojemalca.

**Dokument zadostuje, če se priliv iz naslova plače na Potrdilu o plači (oz. pokojnine, na Potrdilu o izplačilu pokojnine ZPIZ), ujema s prilivom iz naslova plače (oz. pokojnine) na izpisku.

Več

Stroški in obrestne mere

 • Brez stroškov odobritve in vodenja.
 • Obrestna mera: za 1 odstotno točko povišana obrestna mera varčevanja (spremeni se ob vsakokratni spremembi obrestne mere varčevanja, skladno z zakonom).
 Krediti - Redna ponudba

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Ste poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanja


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si