Stanovanjski kredit NSVS

Kredit po ugodnejših pogojih za vse, ki ste zaključili varčevanje v NSVS iz leta 2006 ali kasneje.

Lastnosti

 • Višina kredita: odvisna je od kreditne sposobnosti kreditojemalca;
 • doba odplačevanja: najdaljša odplačilna doba ne sme presegati dvojnega števila let varčevanja;
 • možnost prenosa pravic za pridobitev kredita;
 • za isti namen lahko kredit najame več kreditojemalcev;
 • način odplačevanja: prek osebnega računa v NLB ali druge oblike odplačila;
 • rok za najem kredita: 24 mesecev po izteku varčevalne pogodbe.

Namen

 • Nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
 • gradnja individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestna gradnja, nadzidava ali dozidava, izgradnja podstrešnega stanovanja),
 • rekonstrukcija ali adaptacija lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše,
 • nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše, plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
 • plačilo projektne dokumentacije v zvezi zgoraj naštetimi nameni,
 • poplačilo že najetih stanovanjskih kreditov, ki so bili najeti za katerega od prej naštetih namenov.

Zavarovanje kredita

Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, pri zavarovalnici ali z drugimi vrstami zavarovanj.
 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.
 • Zavarovanje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici: če kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, zavarovalnica ob neodplačevanju kredita dolg kreditojemalca do banke poravna banki, terjatev banke do kreditojemalca pa se prenese na zavarovalnico. Kar pomeni, da bo vračilo preostanka dolga od kreditojemalca terjala zavarovalnica. Odplačilna doba kredita je do 15 let.
 • Poroštvo dveh porokov: vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita. Odplačilna doba kredita je do 5 let.
 • Zastava denarnih sredstev: za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
 • Zastava vrednostnih papirjev: za zavarovanje kredita je mogoče zastaviti določene vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Odplačilna doba kredita je do 10 let in je odvisna od vrste vrednostnega papirja, ki se zastavlja. Informacije o tem, kateri vrednostni papirji so za zavarovanje kredita primerni in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v poslovalnicah.
 • Zastava investicijskih kuponov vzajemnih skladov: kredit lahko zavarujete z zastavo točk investicijskih kuponov vzajemnih skladov. Odplačilna doba kredita je do 10 let in je odvisna od tega, kateri investicijski kuponi in od katerega sklada so dani v zavarovanje. Informacije o tem, kateri investicijski kuponi so primerni za zavarovanje kredita in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v poslovalnicah.
 • Zastava police življenjskega zavarovanja NLB Vita: če imate sklenjeno polico življenjskega zavarovanja z naložbeno ali varčevalno komponento pri NLB Viti, lahko kredit zavarujete z njeno zastavo. Polica življenjskega zavarovanja NLB Vite je primerna za zavarovanje kredita, če je njena odkupna vrednost dovolj visoka. Za zavarovanje kredita, kljub morebitno ustrezni odkupni vrednosti, niso primerne police, pri katerih je upravičenec mladoletna oseba. Za več informacij se oglasite v poslovalnici.
Več

Kako do kredita?

1

Potrebna dokumentacija

 • Potrdilo Stanovanjskega sklada o zaključku varčevanja in pravici do najema kredita.

Ostala dokumentacija je odvisna od namena kredita:

 • pri nakupu stanovanja ali stanovanjske hiše: pogodba o nakupu,
 • pri gradnji individualne stanovanjske hiše ali rekonstrukciji lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše: veljavno gradbeno dovoljenje,
 • v primeru adaptacije lastnega stanovanja oziroma stanovanjske hiše:  najmanj predračuni oziroma gradbeno dovoljenje, če je to za adaptacijo potrebno,
 • pri nakupu stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše: pogodba o nakupu in potrdilo pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt na takšnem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše,
 • pri plačilu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča: pravnomočna odločba pristojne upravne enote o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
 • pri plačilu projektne dokumentacije: pogodba med investitorjem in projektnim podjetjem o izdelavi te dokumentacije,
 • pri poplačilu že najetih kreditov za namene iz varčevalne pogodbe: pogodba o stanovanjskem kreditu.
2

Potrebni dokumenti in sklenitev

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009),
 • davčna številka,
 • zaposleni: zadnje tri plačilne liste in s strani delodajalca potrjeno naročilo za odobritev kredita ter upravno-izplačilna prepoved;
 • upokojenci: zadnje obvestilo ZPIZ-a, ki ste ga prejeli,
 • če imate račun v drugi banki ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.
 • V levem stolpcu našteta dokumentacija za dokazovanje namena kredita

Za sklenitev kredita se oglasite v eni od naših poslovalnic z izpolnjenim obrazcem Naročilo za odobritev kredita in vsemi potrebnimi dokumenti (glede na zavarovanje).

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve naročila za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Stroški in obrestne mere

 • Brez stroškov odobritve in vodenja.
 • Obrestna mera: za 1 odstotno točko povišana obrestna mera varčevanja (spremeni se ob vsakokratni spremembi obrestne mere varčevanja, skladno z zakonom).
 Krediti - Redna ponudba

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Ste poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanja


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si