Pravila in pogoji nagradne igre »NLB Svetovno prvenstvo v rokometu 2021«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »NLB Svetovno prvenstvo v rokometu 2021« (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571, davčna številka: 91132550 (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja: Grey Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana; matična številka: 5783372 davčna številka: 94332223 (v nadaljevanju izvajalec). Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 18. 1. 2021 do 29. 1. 2021 do 24:00 ure, in sicer poteka v 3 krogih:

- Prvi krog: 18. 1. 2021 od objave nagradnega vprašanja do 21. 1. 2021 do 24:00

- Drugi krog: 22. 1. 2021 od objave nagradnega vprašanja do 25. 1. 2021 do 24:00

- Tretji krog: 26. 1. 2021 od objave nagradnega vprašanja do 29. 1. 2021 do 24:00

Nagradna vprašanja:

- Prvi, drugi in tretji krog:

Kateremu reprezentantu pripada številka dresa na animaciji spodaj?

Fotografija oz. animacija znotraj posameznega kroga se razlikuje od preostalih krogov.

Vsi udeleženci, ki na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka, ki se nahaja na povezavi https://www.facebook.com/NLBdd/, pod objavo posameznega kroga nagradne igre oddajo pravilen odgovor na zgoraj navedena nagradna vprašanja in hkrati v komentar oddajo stavek ''Strinjam se s pravili'', s tem pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo. V primeru, da udeleženci sodelujejo v več krogih nagradne igre, morajo poleg pravilnega odgovora na nagradno vprašanje vsakič (v vsakem krogu, v katerem sodelujejo) v komentar dodati še stavek ''Strinjam se s pravili''.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z uporabniki družbenega omrežja Facebook. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Udeleženci

Nagradna igra poteka prek Facebook strani www.facebook.com/NLBdd.

V nagradni igri za nagrade lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji ter pod objavo posameznega kroga o nagradni igri na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje posameznega kroga. V primeru, da udeleženci sodelujejo v več krogih nagradne igre, morajo poleg pravilnega odgovora na nagradno vprašanje vsakič (v vsakem krogu, v katerem sodelujejo) v komentar dodati še stavek ''Strinjam se s pravili''.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji in izvajalci nagradne igre, to so zaposleni v NLB d.d. in zaposleni v podjetju Grey Ljubljana d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da v komentar pod nagradno objavo posameznega kroga zapišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje in hkrati v komentar oddajo tudi stavek ''Strinjam se s pravili'', s čimer soglašajo s Pravili in pogoji nagradne igre »NLB Svetovno prvenstvo v rokometu 2021« in se strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

- Facebook psevdonima

- imena in priimka

- naslova bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za žreb nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka, obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade in pozivu k predložitvi osebnih podatkov za pošiljanje nagrade ter za pošiljanje nagrade nagrajencem.

Udeleženci nagradne igre podajo privolitev za uporabo, upravljanje in obdelavo podatkov za namene te nagradne igre tako, da v komentar pod nagradno objavo posameznega kroga v času trajanja nagradne igre za posamezni krog poleg pravilnega odgovora na nagradno vprašanje hkrati v komentar zapišejo tudi stavek ''Strinjam se s pravili''. Na ta način se strinjajo, da so vključeni v žreb posameznega kroga za eno od nagrad. Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu naizi@nlb.si.

V primeru, da udeleženci sodelujejo v več krogih nagradnega žrebanja, morajo poleg pravilnega odgovora na nagradno vprašanje vsakič (v vsakem krogu, v katerem sodelujejo) v komentar dodati še stavek ''Strinjam se s pravili''.

Pravila te nagradne igre bodo objavljena na NLB spletni strani (www.nlb.si). Udeleženci bodo do teh pravil lahko dostopali neposredno preko Facebook strani NLB – Nova Ljubljanska banka, kjer bo neposredna povezava do dokumenta tudi objavljena.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka pod nagradno objavo posameznega kroga pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, določeno v točki 1, hkrati pa v komentar zapišejo tudi ''Strinjam se s pravili''. Nagrade prejmejo udeleženci nagradne igre, ki bodo naključno izžrebani. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki pravočasno pravilno odgovorijo na vprašanje posameznega kroga in ki v komentar hkrati zapišejo tudi ''Strinjam se s pravili''.

V primeru, da bosta znotraj posameznega kroga manj kot 2 udeleženca pravilno odgovorila na nagradno vprašanje, se nagrada podeli vsem, ki so pravilno odgovorili. Preostale nagrade se podelijo na podlagi žreba med vsemi udeleženci znotraj istega kroga, ki so na nagradno vprašanje odgovorili napačno.

V primeru, ko uporabnik poleg odgovora na nagradno vprašanje ne bo zapisal »Strinjam se s pravili«, njegovo sodelovanje v nagradni igri ni veljavno.

Vsak udeleženec lahko enkrat (1x) sodeluje v posameznem krogu nagradne igre.

Nakup storitev NLB ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade

V nagradnem skladu je:

Prvi krog:

2x Uradna majica RZS s podpisi reprezentantov (ocenjena tržna vrednost posamezne nagrade znaša na dan sprejetja teh pravil 15,95 €/kos z DDV)

Drugi krog:

2x Uradna majica RZS s podpisi reprezentantov (ocenjena tržna vrednost posamezne nagrade znaša na dan sprejetja teh pravil 15,95 €/kos z DDV)

Tretji krog:

2x Uradna majica RZS s podpisi reprezentantov (ocenjena tržna vrednost posamezne nagrade znaša na dan sprejetja teh pravil 15,95 €/kos z DDV)

Nagrad ni mogoče zamenjati, niso prenosljive in ni mogoče zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje bo potekalo za vsak nagradni krog posebej, skupno bodo torej izvedena štiri žrebanja, ki bodo izvedena po zaključku vsakega posameznega nagradnega kroga:

- Prvi krog: žreb 25. 1. 2021 od 13:00 – 18:00

- Drugi krog: žreb 29. 1. 2021 od 13:00 – 18:00

- Tretji krog: žreb 1. 2. 2021 od 13:00 – 18:00

Izbor bo potekal prek telefonske ali video konference, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. V primeru žreba, bo ta opravljen računalniško in se bo o njem vodil zapisnik.

Evidence ali zapisniki se hranijo na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili. Rezultati žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v e-sporočilu na naizi@nlb.si posredujejo svoje strinjanje s prevzemom nagrade in podatke, ki so potrebni za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča). Nagrajenci posameznega kroga nagradne igre morajo svoje podatke in strinjanje s prevzemom nagrade poslati do:

- Prvi krog: do 27. 1. 2021 do 24:00

- Drugi krog: do 31. 1. 2021 do 24:00

- Tretji krog: do 3. 2. 2021 do 24:00

V primeru, da izžrebanec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;

- morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

9. Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator in izvajalec sta upravljavec (organizator) oziroma obdelovalec (izvajalec) osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre ter izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci, kot je opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).

Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe organizatorja za varstvo osebnih podatkov je dpo@nlb.si.

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov naizi@nlb.si. V takšnem primeru ne bodo udeleženi pri nagradnem žrebanju.

Več o varstvu osebnih podatkov in pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, je dostopnih na: https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov.

10. Davčne obveznosti

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.nlb.si in prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, na www.nlb.si/obvestila ter prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naizi@nlb.si. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Za vsa vprašanja povezana ali izhajajoča iz te nagradne igre se uporablja slovensko pravo.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 18. 1. 2021