Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

18. december 2013

Odločba Banke Slovenije z dne 17. 12. 2013

V povezavi z 373. členom ter na podlagi 2. odstavka 128. člena, 1. odstavka 386. člena, 1. in 3. odstavka 136. člena in 1. odstavka 344. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 108/2010, uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami)  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (''NLB d.d.'') objavlja, da je dne 18. 12. 2013 prejela odločbo Banke Slovenije ("BS") v zvezi s sprejetimi izrednimi ukrepi (i) prenehanja vseh kvalificiranih obveznosti banke zaradi pokrivanja izgube banke ter (ii) povečanja osnovnega kapitala banke.

Sprejeti ukrepi BS so v skladu z 253.a členom Zakona o bančništvu ("ZBan-1") z namenom ponovne vzpostavitve pogojev za dolgoročno uspešno poslovanje NLB d.d.

Odločba Banke Slovenije o izrednih ukrepih, oznaka 24.20-021/13-010, z dne 17. 12. 2013 ("odločba'') določa, da v skladu s členi:

a)  261.a in 261.c ZBan-1 izredni ukrepi vključujejo prenehanje:

- osnovnega kapitala NLB d.d. in
- obveznosti NLB d.d. po vseh obstoječih podrejenih instrumentih (vključujoč hibridne instrumente dodatnega kapitala I in podrejeni dolg dodatnega kapitala I).

b) 262.a ZBan-1 izredni ukrepi vključujejo povečanje osnovnega kapitala, vplačanega s strani Republike Slovenije v višini 200.000.000,00 EUR.  

BS izredni ukrepi zajemajo kvalificirane obveznosti NLB d.d., in sicer:

- delnice NLB d.d. v skupni višini EUR 184.079.267,12 (število delnic: 22.056.378, ISIN koda: SI0021103526).

- Vse podrejene instrumente NLB d.d.:
    - hibridne obveznice (Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes) z oznako NOVALJ FLOAT 49, ki jih je NLB d.d. v višini EUR 100.000.000,00 izdala 17. 12. 2004 (ISIN koda: XS0208414515) in so bile uvrščene na Luksemburško borzo 2010. Obveznost banke iz tega instrumenta vključuje neodplačan znesek glavnice v višini EUR 29.100.000,00 s pripadajočimi obrestmi;
    - podrejene obveznice z oznako NLB26, ki jih je NLB d.d. v višini EUR 61.418.700,00 izdala 24. 5. 2010 (ISIN koda SI0022103111) in so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 2010. Obveznost banke iz tega instrumenta vključuje neodplačan znesek glavnice v višini EUR 61.418.700,00 s pripadajočimi obrestmi;
    - hibridno posojilo (Subordinated Floating Rate Perpetual Loan Agreement) izdano 19. 6. 2007 v višini EUR 120.000.000,00. Obveznost banke iz tega instrumenta vključuje neodplačan znesek glavnice v višini EUR 84.500.000,00 s pripadajočimi obrestmi;
    - podrejeno posojilo (Subordinated Loan Agreement) izdano 31. 5. 2006 v višini EUR 75.000.000,00. Obveznost banke iz tega instrumenta vključuje neodplačan znesek glavnice v višini EUR 75.000.000,00 s pripadajočimi obrestmi;

Vse kvalificirane obveznosti so na podlagi odločbe prenehale z dnem 18. 12. 2013. Posledično in v skladu z odločbo bodo:

- delnice razveljavljene in izbrisane iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d. ("KDD").
- hibridne obveznice z oznako NOVALJ FLOAT 49 umaknjene iz trgovanja na Luksemburški borzi in izbrisane iz računov klirinških sistemov, ki jih vodita Euroclear Bank, S.A./N.V. Luxembourg and Clearstream Banking, S.A, Luxembourg.
- podrejene obveznice z oznako NLB26 umaknjene iz trgovanja na Ljubljanski borzi in izbrisane iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD.

Povečanje osnovnega kapitala NLB d.d.:

- Po prenehanju osnovnega kapitala in zmanjšanju osnovnega kapitala NLB d.d. na nič (0) v skladu z odločbo se osnovni kapital banke hkrati poveča za 200.000.000,00 EUR z izdajo 20.000.000 novih navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

- Osnovni kapital banke po povečanju znaša 200.000.000,00 EUR in je razdeljen na 20.000.000 novih navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Pripadajoči znesek ene nove delnice je 10,00 EUR.

- Emisijska vrednost ene nove delnice je 77,55 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je 1.551.000.000,00 EUR.  

V skladu s tretjim odstavkom 253. člena ZBan-1, izredni ukrepi štejejo za reorganizacijske ukrepe, kot jih določa Direktiva 2001/24/ES.

NLB, Odnosi z vlagatelji