Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta NLB d.d. in uprave NLB d.d. za leto 2015

Člani uprave:

Ime in priimek Neto prejemki izplačani v letu 2015
(vključujoč povračilo stroškov) v EUR
Janko Medja 76.416,85

Blaž Brodnjak

74.082,55

Andreas Burkhardt

83.862,77

Archibald Kremser

81.031,34


Prejemke članov uprave kogentno ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Mesečna plača člana uprave znaša pet povprečnih bruto mesečnih plač, izplačanih v družbah v skupini NLB, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, v preteklem poslovnem letu. Povprečna bruto mesečna plača, na podlagi katere je določena plača člana uprave, je v letu 2014 znašala 2.183,96 EUR, petkratnik tega zneska pa znaša 10.919,80 EUR in predstavlja mesečno bruto plačo člana uprave v letu 2015.

Znesek odpravnine člana uprave je omejen na 6 bruto mesečnih plač.
 

Člani nadzornega sveta:

Ime in priimek Neto prejemki izplačani v letu 2015
(vključujoč povračilo stroškov) v EUR

Tit A. Erker

50.387,64

Uroš Ivanc

20.719,43
Andreas Klingen 13.725,30

Miha Košak

41.196,56

Gorazd Podbevšek

24.063,57

dr. Sergeja Slapničar

21.659,55
Peter Groznik 10.630,51


Članom nadzornega sveta, skladno s sklepom skupščine delničarjev, pripadajo sejnina za udeležbo na seji in osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije, upravičeni pa so tudi do povračila stroškov.

Za udeležbo na seji prejmejo člani nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova sej nadzornega sveta ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni.

Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR (od sklepa skupščine delničarjev NLB 22.6.2015 dalje, do takrat pa 11.000,00 EUR) bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter namestnik predsednika nadzornega sveta v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

         Že 4. leto zapored.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!