Skladnost poslovanja in krepitev integritete

V NLB verjamemo, da odgovorno korporativno upravljanje ne pomeni le spoštovanja zakonov, predpisov in standardov. Pomeni tudi zanesljiv sistem skladnosti (angl. compliance programme). NLB je zavezana skladnosti poslovanja in integriteti v različnih državah, kjer posluje.

V NLB je skladnost vgrajena v vsakodnevno poslovanje banke in tako pripomore k močnemu internemu kontrolnemu okolju ter zagotavlja obvladovanje tveganj skladnosti.

V NLB smo določili jasna pravila in smernice za svoje zaposlene na različnih področjih našega delovanja. S skladnostjo z zakonodajo in drugimi regulatornimi zahtevami tako zagotavljamo, da so NLB, njeni delničarji, komitenti, poslovni partnerji in drugi deležniki kakor tudi zaposleni primerno zaščiteni pred različnimi tveganji, povezanimi s področjem skladnosti.

V NLB in tudi v drugih članicah NLB Skupine zato pričakujemo, da vsi zaposleni spoštujejo naše standarde skladnosti – tako, da ravnamo pošteno, odgovorno in etično. Naš Kodeks ravnanja v NLB Skupini, ki je enoten za vse družbe v NLB Skupini, opisuje vrednote in določa standarde etičnega poslovnega ravnanja ter služi kot vodilo za vse naše odnose, ne glede na to, ali gre za stranke, konkurente, poslovne partnerje, državne organe, naše regulatorje, delničarje ali za notranje odnose med zaposlenimi. Hkrati predstavlja temelj naših vrednot in temeljnih načel ravnanja, ki našim zaposlenim zagotavljajo natančne smernice za pravilno ravnanje. S tem pristopom si prizadevamo zagotoviti skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in standardi.

Da bi spodbujali odgovorno ravnanje svojih zaposlenim, izvajamo obvezna izobraževanja z vseh področij, ki so v NLB umeščena v področje skladnosti poslovanja in krepitve integritete.

Skladnost in integriteta podpirata prihodnjo rast in razvoj. Zato neprestano krepimo funkcijo skladnosti in skrbnosti poslovanja, ki temelji na mednarodno priznanih standardih upravljanja skladnosti.

Program skladnosti in krepitve integritete

V NLB je Skladnost poslovanja in krepitev integritete neodvisna in ločena od operativnega delovanja banke. Z našim programom skladnosti, ki ga v osnovi opisuje Politika o integriteti in skladnosti poslovanja v NLB in NLB Skupini, v NLB dvigujemo zavest poslovnega dela in drugih organizacijskih enot banke glede zagotavljanja skladnosti in integritete z različnimi zakonodajnimi in regulatornimi zahtevami kakor tudi dobrimi praksami. Tako je Skladnost poslovanja in krepitev integritete zadolžena za:

 • svetovanje posameznim poslovnim enotam o veljavnih zakonih, direktivah, standardih in predpisih ter dajanje usmeritev in podpore za zagotavljanje skladnosti, vključno s pomočjo pri zagotavljanju ustreznih notranjih kontrolnih mehanizmov za preprečevanje nasprotij interesov (npr. »kitajski zidovi«), varovanja informacij, varstva osebnih podatkov in preprečevanja zlorab trga finančnih instrumentov,
 • spremljanje poslov, transakcij in poslovnih procesov, da bi ugotovili potencialno tveganje skladnosti,
 • razvijanje načel, standardov in smernic za skladnost, uporabnih v NLB Skupini (PPDFT, preprečevanje prevar, varstvo osebnih podatkov, varovanje informacij, kodeks ravnanja, veljavni predpisi, pravila in interni standardi),
 • vzdrževanje notranjih kontrolnih in omejenih seznamov projektov banke, ki jim je treba nameniti posebno pozornost,
 • pomoč pri doseganju skladnosti z notranjimi predpisi o zaupnosti banke,
 • izvajanje vseh ukrepov, ki izhajajo iz programa za boj proti pranju denarja,
 • zagotavljanje, da se odkrijejo dogodki, ki utemeljujejo sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter druge vrste kaznivih dejanj, in poročanje o njih organom kazenskega pregona ter drugim pristojnim nadzornim organom (npr. Uradu RS za preprečevanje pranja denarja),
 • zagotavljanje rednega usposabljanja in izobraževanja osebja o vprašanjih s področja skladnosti (PPDFT, preprečevanje prevar, varstvo osebnih podatkov, varovanje informacij, splošna etika in druga pravila kodeksa ravnanja, veljavni predpisi, pravila in interni standardi, preprečevanje prevar in drugih vrst škodljivih ravnanj),
 • spremljanje upravljanja tveganj skladnosti in integritete ter izvajanje identifikacije in ocene tveganj na ravni NLB in NLB Skupine,
 • skrb za odnose s pristojnimi nadzornimi organi (ECB, Banka Slovenije) na dnevni ravni.

NLB stalno gradi, krepi in podpira kulturo skladnosti poslovanja in dolžne skrbnosti v banki in NLB Skupini. Poslovanje družb v bančnem in drugih finančnih sektorjih je strogo regulirano, zaradi česar postaja iz dneva v dan zahtevnejše. NLB se s temi izzivi spopada s sistematičnim pristopom k zmanjševanju tveganj skladnosti. Pomembno je zagotoviti, da zaposleni in tisti, ki sprejemajo odločitve, poznajo in razumejo namen in cilje predpisov. Sistematično spremljanje pravnega in regulativnega okolja ter vrednotenje njegovega vpliva na banko sta zato pomemben del njenega dnevnega poslovanja.

V NLB imamo ničelno toleranco do vseh oblik finančnega kriminala. Naš Program PPDFT za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma zagotavlja močno podporo različnim mednarodnim prizadevanjem za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim kaznivim dejanjem.

Kako se bojujemo proti korupciji in podkupovanju ter drugim oblikam prevar

V okviru svojega programa skladnosti se je NLB zavezala, da bo v celoti spoštovala vse lokalne in mednarodne zakone o boju proti korupciji in preprečevanju podkupovanja. Našim zaposlenim in vodstvenim delavcem je strogo prepovedano sprejemati, nuditi, plačevati ali odobriti podkupnine ali kakšno drugo obliko korupcije. NLB d.d. in druge članice NLB Skupine zato aktivno izvajamo politike in postopke za izvajanje ničelne tolerance do kakršne koli oblike korupcije, bodisi v javnem ali zasebnem sektorju. Oblikovali smo pravila in postopke, smernice in pravila ravnanja, ki so zavezujoča za vse zaposlene kakor tudi za člane organov upravljanja NLB d.d. in drugih članic NLB Skupine. Pričakujemo, da te standarde spoštujejo tudi naši agenti, posredniki, svetovalci, poslovni partnerji in dobavitelji, povezani z NLB d.d. ali drugimi članicami NLB Skupine. NLB pričakuje tudi preglednost, profesionalnost in poštenost v vseh poslovnih odnosih, s čimer si banka prizadeva, da bi se izognili nepravilnim prednostim ali pojavljanju vprašljivega ravnanja s strani zaposlenih ali tretjih oseb, s katerimi poslujemo.

V NLB in drugih članicah NLB Skupine se na osnovi protikorupcijske politike tako bojujemo proti korupciji in podkupovanju z:

 • ustreznimi ukrepi izobraževanj in ozaveščanji,
 • spremljanjem tveganj za integriteto in skladnost ter izvajanjem ukrepov za njihovo blažitev,
 • izvajanjem postopkov preiskovanja sumov vseh vrst škodljivih ravnanj,
 • evidentiranjem in spremljanjem daril, vabil, gostoljubnosti, nasprotij interesov,
 • posebnimi kanali za prijavo nepravilnosti pri prijavljanju sumljivih primerov anonimno ali neanonimno (telefon, mail, pošta, aplikacija Whistler),
 • tveganju prilagojenimi postopki za spremljanje poslovanja tretjih oseb in preprečevanje vseh vrst prevar, zlorab in pranja denarja ter financiranja terorizma.

Kako preverjamo in odobravamo nove produkte in storitve

NLB je zavezana, da ponuja le take produkte in storitve, ki ustvarjajo vrednost za naše stranke in za delničarje, tako da izpolnjujejo potrebe strank. Procesi za odobritev novih produktov zagotavljajo predhoden pregled, ki je potreben za dosego teh ciljev. Želimo zagotoviti, da stranke lahko zaupajo v naše produkte in storitve.

Postopki odobravanja produktov in storitev veljajo za vse nove ponudbe produktov, vključno z različnimi obstoječimi produkti. V procesu razvoja produkta in spremljanja le-tega morajo biti vključene ključne nadzorne funkcije, vključno s funkcijo skladnosti poslovanja, saj je pomembno, da je vsak produkt skladen z zahtevami regulative, med drugim s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma. Odbor za obstoječe in nove produkte v NLB je zadolžen za odobravanje produktov in za njihovo spremljanje, pri čemer se osredotoča tudi na tveganja, povezana s produktom, in način obvladovanja teh tveganj.

Varstvo osebnih podatkov in varovanje informacij

Za varstvo podatkov v našem vsakodnevnem poslovanju veljajo politike, pravila, standardi in postopki za varstvo osebnih podatkov in varovanje informacij (npr. poslovnih skrivnosti). S tem se zagotavlja skladnost z vsemi ustreznimi zakonskimi predpisi, ki se lahko močno razlikujejo od ene države do druge.

Preventivni ukrepi in temeljit nadzor tako znotraj NLB kot tudi delovanja zunanjih izvajalcev oziroma dobaviteljev pomagajo preprečiti izgubo ali zlorabo podatkov in kršitve predpisov o varstvu podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov. Vsako pritožbo temeljito preiščemo in sprejemamo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj oziroma preprečevanje morebitnih kršitev. S tem namenom izvajamo tudi redna usposabljanja in izobraževanja, da bi povečali ozaveščenost o varstvu podatkov med našimi zaposlenimi, da bi zagotovili spoštovanje vzpostavljenih standardov varovanja informacij ter zagotovili skladnost s predpisi in standardi, ki jih banka izvaja. Več o pristopu NLB k varstvu osebnih podatkov je na voljo na spletnem mestu: https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov.

Zaščita žvižgačev

Vse pomembne sume kršitev oziroma škodljivega ravnanja (kot so zlorabe, prevare, vključno s sumi podkupovanja ali kakršne koli oblike korupcije) je treba poročati in obravnavati. V NLB ohranjamo tako okolje, ki spodbuja zaposlene, da postavljajo vprašanja, o katerih se lahko razpravlja z njihovimi vodji ali drugimi zaposlenimi v banki, vključno s strokovnjaki za skladnost, preprečevanje pranja denarja, boj proti podkupovanju in boj proti korupciji, ali s pravniki ali kadrovniki. Zaposleni imajo tudi dostop do različnih kanalov, preko katerih lahko anonimno poročajo o potencialno neetičnih ali neprimernih poslovnih praksah. Uporabljamo strogo politiko zaščite prijavitelja pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanja njegove anonimnosti.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!