Skrbniške storitve

 

Na katerih trgih smo prisotni?

NLB ima dolgoletno tradicijo poslovanja na tujih kapitalskih trgih. Prisotni smo na ustaljenih trgih ZDA, Zahodne Evrope in Avstralije, zaradi vse večjega zanimanja po investiranju na visokorastočih trgih smo vzpostavili tudi poslovanje z VP na trgih Južne in Vzhodne Evrope, Južne Amerike ter Azije in Afrike. Na področju balkanske regije smo vzpostavili regionalno skrbništvo, ki pokriva trge Srbije, Hrvaške, Črne gore, Makedonije in BiH.

Storitve so namenjene

Rezidentom Republike Slovenije:

 • fizičnim in pravnim osebam za poslovanje z vrednostnimi papirji na tujih trgih,
 • skrbniške storitve za investicijske sklade in pokojninske družbe.

Nerezidentom Republike Slovenije:

 • fizičnim in pravnim osebam za trgovanje na domačem in tujih trgih.

Lastnosti

 • Povezave z drugimi borznoposredniškimi institucijami.
 • Povezanost storitve z drugimi bančnimi storitvami.
 • Največji delež na področju skrbništva na tujih trgih.
 • Poravnava nakupa ali prodaje VP.
 • Registracija VP pri KDD oziroma tuji skrbniški ali depozitarni banki.
 • Upravljanje z VP (korporativne akcije, izplačila prihodkov, davčni vidik poslovanja).

Opis storitev

Za naše stranke izvajamo širok spekter skrbniških storitev.

Skupina skrbniških storitev za VP

 • Vzpostavitev poslovnih odnosov in odpiranje skrbniških računov.
 • Mesečno obveščanje strank.
 • Vodenje računa nematerializiranih VP.
 • Vodenje skrbniškega denarnega računa.
 • Postavitev procesov poslovanja na novih trgih.
 • Poravnava poslov z VP.
 • Denarno poslovanje v zvezi s poslovanjem z VP.
 • Izplačilo dohodkov iz naslova VP.
 • Izvrševanja različnih korporativnih dogodkov, ki izhajajo iz imetja VP.
 • Davčni vidik vlaganja v VP.
 • Zastava VP.
 • Obveščanje strank o pomembnih novostih in spremembah na domačem in tujih trgih.

Skupina skrbniških storitev za sklade

 • Vodenje računov nematerializiranih VP.
 • Hramba VP.
 • Vodenje posebnega denarnega računa sklada.
 • Nadzor poslovanja sklada in druge storitve, opredeljene z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU - 3).

Sklepanje skrbniških storitev

1

Potek postopka sklepanja skrbniških storitev

 • obveščanje o izvajanju skrbniških storitev in identifikacija stranke,
 • sklepanje pogodbe,
 • odpiranje skrbniškega računa,
 • registracija VP pri KDD oziroma tuji skrbniški ali depozitarni banki,
 • dejavnosti pri izvajanju korporacijskih akcij in

 • spremljanje investitorjevega portfelja in poročanje stranki.

2

Potrebni dokumenti in sklenitev skrbniške pogodbe

Potrebni dokumenti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev in iz katerega je viden dejanski lastnik podjetja (vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnega deleža),
 • veljavni osebni dokument zakonitega zastopnika in pooblaščencev,
 • davčna številka zakonitega zastopnika in pooblaščencev,
 • številka poslovnega računa (zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev priporočamo račun pri NLB),
 • lista pooblaščenih podpisnikov in pooblastilo v primeru, da zakoniti zastopnik ni podpisnik pogodbe.
Več
Sklenitev pogodbe:
 • skrbniško pogodbo sklenete v Investicijskem bančništvu in skrbniških storitvah, Skrbniške storitve.

Stroški

Način plačila

Zagotavljanje denarnih sredstev na skrbniški račun pri oddaji naročila za nakup oziroma prenos denarnih sredstev na račun vlagatelja na dan izvršene poravnave prodanih VP. 

Stroški posameznih storitev

 • stroški odpiranja računa,
 • transakcijski stroški (nakup, prodaja, prenos, zamenjava VP),
 • stroški vodenja računa,
 • stroški udeležbe in glasovanja na skupščini po nalogu stranke,
 • stroški zastave vrednostnih papirjev,
 • stroški uveljavljanja povračila davka,
 • strošek izpisa na posebno zahtevo stranke.

Splošni pogoji in politike

Kontakti

NLB d.d.
Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve

Skrbniške storitve
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
e-naslov: NLBCustody@nlb.si

Barbara Dolenc

Vodja Skrbniških storitev

tel. št.: (01) 476 52 78

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o skrbniških storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o skrbniških storitvah kot pomožnih investicijskih storitvah NLB d.d. in povezanih tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih skrbniških storitev NLB d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti, ki so dostopni na spletni povezavi www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/ponudba/nalozbe/splosni-pogoji-skrbniskih-storitev-nlb-d.d.-pri-poslovanju-s-financnimi-instrumenti-februar-2023.pdf. NLB d.d. opravlja skrbniške storitve na podlagi skrbniške pogodbe s stranko in na podlagi ter skladno z nalogi stranke.

Informacije za vse, ki vas zanima borza: borzni indeksi, online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev …

NLB Borza

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Trgovanje z vrednostnimi papirji za podjetja

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!