Skupščina

Skladno z določili Statuta NLB d.d. delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah banke na skupščini banke. Skupščino banke sklicuje uprava banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet banke, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno in takrat, če je to v korist banke.

Praviloma je Skupščina Banke sklicana v kraju sedeža Banke, lahko pa tudi v drugem kraju, ki ga določi sklicatelj. Sklic skupščine je potrebno objaviti najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine banke. Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala smejo pisno zahtevati, da uprava banke skliče skupščino banke. Zasedanja skupščine banke, na katerem skupščina banke odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta, če zakonodaja ne določa drugače. Delničarjem je omogočena udeležba na Skupščini tudi brez fizične prisotnosti.

Delničarji imajo pravico do udeležbe na Skupščini Banke, glasovalno pravico, predkupno pravico do vpisa novih delnic v primeru dokapitalizacije, pravico do udeležbe v dobičku (dividende) in pravico do udeležbe v presežku v primeru likvidacije ali stečaja Banke ter pravico do obveščanja. Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, razen če zakon ali Statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.

Na podlagi 296. člena ZGD-1 NLB obvešča delničarje o njihovih pravicah, ki jih imajo kot delničarji, v Informacijah o pravicah delničarjev, ki so objavljene med dokumenti o sklicu vsake Skupščine (tj. v razširjenem dnevnem redu, predlogih delničarjev, predlogih za glasovanje delničarjev in pravicah delničarjev glede obveščenosti).

Informacije o sklicu, gradivu in ostali dokumentaciji v povezavi s sklicem skupščine, kakor tudi izid glasovanja so objavljene na spletni strani banke (https://www.nlb.si/vlagatelji).

Pravice delničarjev ter delo skupščine v preteklem letu je podrobneje predstavljeno v Izjavi o upravljanju NLB d.d., ki je objavljena na teh spletnih straneh ter v Poslovnem poročilu Letnega poročila NLB Skupine.

Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!