Skupščine delničarjev v letu 2012

21. Skupščina

Sklic 21. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 28. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.

Pravice delničarjev

Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.  

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 25.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi  družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 5.12.2012.   

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 5.12.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.  

Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

Sklic 21. Skupščine NLBPooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanjeUtemeljitve predlogov sklepov za delničarjePoročilo Uprave o razlogih za izključitev prednostne praviceNasprotni predlog Društva Malih delničarjev SlovenijeSprejeti sklepi 21. Skupščine NLB

20. Skupščina

Sklic 20. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 12. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.

Pravice delničarjev

Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 10.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi  družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 19.11.2012.  

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 19.11.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

Sklic 20. Skupščine NLBPooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanjeSpremembe statutaUtemeljitve predlogov sklepov za delničarjeZahteva AUKN za dopolnitev dnevnega redaDodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega redaSprejeti sklepi 20. Skupščine NLB

19. Skupščina

Sklic 19. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 26. maja v časniku Delo in 28. maja  na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.

Sklic 19. Skupščine NLBGradivo za 19. redno Skupščino delničarjev NLBZahteva AUKN za dopolnitev dnevnega redaDodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega redaPooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanjeBesedilo sprememb in dopolnitev statutaSprejeti sklepi 19. Skupščine NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2023

NLB Skupina: 124,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!