NLB Skupina v prvem polletju: dobro na poti k doseganju napovedi za leto 2021

12. avgust 2021

»Rezultati poslovanja NLB Skupine v prvi polovici leta so znova dokazali ustreznost in pomen doslednosti pri izvajanju njene strategije, zlasti osredotočenost na digitalizacijo, omejevanje stroškov, konkurenčnost cen in prilagodljivost ter lanskoletni prevzem Komercijalne banke Beograd, ki je že pomembno prispevala k rezultatom Skupine v prvem polletju,« je poudaril predsednik Nadzornega sveta NLB Primož Karpe na današnji redni seji, na kateri je Nadzorni svet razpravljal o poslovanju Skupine v prvih šestih mesecih leta 2021. Rezultati namreč kažejo, da je NLB Skupina na dobri poti, da doseže napovedi za leto 2021.

NLB Skupina je ustvarila 139,8 milijona evrov dobička po davkih (66,1 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani), k čemur je vidni del prispevala skupina Komercijalne banke.

Čisti obrestni prihodki so se povečali za 32 % v primerjavi z enakim obdobjem lani in so znašali 198,6 milijona evrov, predvsem zaradi prispevka skupine Komercijalne banke (48,9 milijona evrov). Tudi brez tega prispevka so čisti obrestni prihodki ostali stabilni, na enaki ravni kot v enakem obdobju lani, kljub temu, da se nadaljuje okolje nizkih obrestnih mer in presežne likvidnosti v celotni bančni panogi.

Tudi čisti neobrestni prihodki so presegli pričakovanja in dosegli 135,3 milijona evrov. Večji del teh izvira iz prihodkov iz čistih opravnin, ki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali v vseh bankah Skupine, najbolj pa v NLB d.d. (16 % več kot v enakem obdobju lani), predvsem zaradi učinkovite prodaje drugih bančnih produktov v povezavi s povečanim obsegom novih posojil ter znatno okrepljenimi storitvami upravljanja premoženja, ki v dolgo trajajočem okolju nizkih obrestnih mer podpirajo vnovično oceno posameznikov glede razporeditve njihovih naložb. Skupina Komercijalne banke je k čistim neobrestnim prihodkom prispevala 18,0 milijonov evrov.

Občutna rast prihodkov iz čistih opravnin je privedla do četrtletne rasti marže operativnega poslovanja NLB Skupine za devet bazičnih točk v primerjavi z enakim obdobjem lani na 3,32 %, kar kaže na učinkovito uporabo presežne likvidnosti in postopno zmanjševanje odvisnosti od čistih obrestnih prihodkov.  

Skupni stroški so znašali 197,3 milijona evrov, kar pomeni, da smo na dobri poti, da izpolnimo naše napovedi za poslovno leto. Stroški so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali v NLB d.d. (2,3 milijona evrov), večinoma zaradi pozitivnih učinkov projektov optimizacije stroškov, in v nestrateških članicah (0,7 milijona evrov). Skupina izvaja več strateških pobud (strategija kanalov, digitalizacija, brezpapirno poslovanje, optimizacija procesov in mreže poslovalnic itd.), da bi v prihodnje ohranjala trajnostno stroškovno osnovo.

Oslabitve in rezervacije so bile sproščene v neto višini 19,0 milijonov evrov, od tega je bilo 30,7 milijona evrov sproščenih iz naslova danih posojil, predvsem zaradi poplačila nekaterih večjih izpostavljenosti, izboljšanih bonitetnih ocen nekaterih komitentov in spremenjenih parametrov za oblikovanje skupinskih oslabitev ter rezervacij skladno z ugodnejšimi makroekonomskimi napovedmi. Druge oslabitve in rezervacije vključujejo 7,7 milijona evrov rezervacij za prestrukturiranje in 5,0 milijona evrov rezervacij za pravna tveganja v Komercijalni banki Beograd.

Na podlagi pozitivnega razvoja dogodkov v prvih šestih mesecih leta 2021, zaradi dobre kakovosti sredstev in odločne izterjave, NLB Skupina izboljšuje napoved glede stroška tveganj za poslovno leto 2021 na 20 do 40 bazičnih točk (od prejšnjih 70 do 90 bazičnih točk). Verjamemo, da bo naša projekcija dobička za leto 2021 zaradi posebno nizkega stroška tveganj zlahka dosegla ali presegla cilj visoke enomestne številke ROE.

Bilančna vsota NLB Skupine se je zvišala na 21.187,3 milijona evrov, kar pomeni povečanje za 1.621,4 milijona evrov glede na konec preteklega leta.

Rast posojil je s 4 % glede na obdobje od začetka leta na dobri poti, da doseže naše ambicije za poslovno leto – rast je enakomerno porazdeljena med trgi, veliko povpraševanja pa je med posamezniki na vseh geografskih območjih. Rast posojil podjetjem se krepi s primernimi maržami, opažamo pa tudi naraščajoče povpraševanje po čezmejnih posojilih. Depoziti še naprej rastejo (+5 % glede na obdobje od začetka leta), vendar v zadnjem času nekoliko bolj umirjeno.

Trdni temelji omogočajo in spodbujajo nadaljnjo rast

Evropska centralna banka je 23. julija objavila sklep, da priporočil glede izplačila dividend po septembru 2021 ne podaljša. NLB skrbno ocenjuje vsa morebitna kreditna in druga poslovna tveganja ter njihov vpliv na trajnost našega poslovnega modela. Naš močan kapitalski položaj s količnikom CET1 pri 14,7 % in TCR pri 17,0 % podpira našo ambicijo, da delničarjem v letu 2021 skupaj izplačamo 92,2 milijona evrov dividend, kar nam omogoča ustvarjati nadaljnjo rast ob izpolnjevanju regulatornih zahtev.

»S poslovnimi rezultati NLB Skupine v prvih šestih mesecih leta 2021 smo res zadovoljni. Okrepljen kapitalski in likvidnostni položaj na eni strani zagotavlja upravičevanje pričakovanj naših deležnikov, saj smo jim že izplačali prvi obrok dividend, predvidenih za leto 2021, na drugi strani pa nam omogoča nenehno iskanje novih priložnosti za rast,« poudarja predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in dodaja: »Še naprej si bomo prizadevali za povečanje prihodkov s spodbujanjem rasti posojil in tržnih deležev, krepitvijo poslovanja in nadaljnjim raziskovanjem priložnosti za prevzeme in združitve v naši domači regiji.«  

Vabljeni k ogledu predstavitve poslovnih rezultatov

Več informacij o poslovanju NLB Skupine v prvi polovici leta 2021 je na voljo v Polletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V petek, 13. avgusta, ob 11.00 CET/9:00 GMT pa vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k spremljanju predstavitve poslovnih rezultatov, ki jih bodo predstavili člani uprave. Predstavitev bo na voljo na tej povezavi.  

Člani uprave bodo, kot običajno, med predstavitvijo poslovnih rezultatov odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Posredujete jih lahko že zdaj na elektronski naslov IR@nlb.si ali pa prek spletne aplikacije ob prijavi na dogodek.

Na seji so se člani Nadzornega sveta NLB seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!