Dobiček za poslovno leto 2020 bo izplačan v dveh obrokih

14. junij 2021

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 36. Skupščini delničarjev NLB d.d., na kateri je bilo prisotnih 77,19 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so potrdili vse predloge sklepov, kot sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet NLB d.d.  

Na Skupščini delničarjev NLB d.d. so se delničarji seznanili z Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2020, poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2020 ter z Informacijo o prejemkih Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v lanskem letu. V nadaljevanju so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d., spremembah in dopolnitvah Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, izvolitvi člana Nadzornega sveta NLB d.d. in drugih točkah dnevnega reda. Več podrobnosti je razvidnih iz sprejetih sklepov, ki bodo skupaj z izidom glasovanja 36. Skupščine delničarjev objavljeni na spletnih straneh NLB d.d. in Ljubljanske borze.

Delničarji potrdili predlog delitve bilančnega dobička

Bilančni dobiček NLB d.d. za leto 2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR. Delničarji so se odločili, da se bilančni dobiček v višini 24.800.000,00 EUR izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih, in sicer: prvi obrok v skupnem znesku 12 milijonov EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, se izplača 22. junija letos, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov, kar znaša 0,64 EUR na delnico, pa se izplača 18. oktobra, če izplačilo drugega obroka ne bo v nasprotju s takrat veljavno zakonodajo. Predlagani znesek predstavlja največji trenutno dovoljeni znesek s strani ECB, medtem ko želja banke še naprej ostaja izplačilo 92,2 milijona evrov dobička NLB Skupine v letu 2020. 

Preostali del bilančnega dobička v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne bi izplačal delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Imenovan nov član Nadzornega sveta NLB d.d.

Ker se je z zaključkom današnje Skupščine iztekel mandat člana Nadzornega sveta NLB d.d. Petra Groznika, je Skupščina delničarjev NLB d.d. odločala tudi o izvolitvi svojega novega člana. Štiriletni mandat so podelili Islamu Osami Zekryju, glavnemu podatkovnemu direktorju (Chief DataOfficer) egipčanske Commercial International Bank. Njegov mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo šteje leto, v katerem je bil imenovan.   

Islam Osama Zekry pri Commercial International Bank, Egypt, vodi ekipo 200 podatkovnih znanstvenikov, analitikov in inženirjev. Pred tem je bil direktor upravljanja učinkovitosti in direktor upravljanja informacijskih sistemov za celotno skupino. Svojo strokovno pot je začel v investicijski banki Merrill Lynch in skladu CIT Fund v Torontu. Ima doktorat iz uporabne matematike in magisterij z Univerze v Chicagu (Booth Business School), je pa tudi doktor znanosti na področju analitike uspešnosti bank z Univerze Westbrook v Minnesoti. Islam Osama Zekry je pionir pri uvajanju rešitev s pomočjo tehnologije veriženja blokov (blockchain) na področju finančnih storitev. V zadnjih letih je igral vodilno vlogo pri razvoju vključevanja strank v digitalne storitve, identifikaciji digitalne identitete in povezanih področjih. Ima bogate izkušnje na področju analitike in izkoriščanja podatkov za dvig korporativne uspešnosti. Skupine, ki jih je vodil, so prejele številne prestižne nagrade in priznanja mnogih priznanih inštitucij, kot so International Institute of Finance (IIF), Carnegie Mellon University, Global Finance ter Euromoney. Poleg tega je član nadzorne skupine mednarodnega zavezništva Smart Africa, ki je namenjeno pospeševanju trajnostnega družbeno ekonomskega razvoja afriške celine. Je tudi aktiven član delovne skupine EU-AU Digital Economy. Nadzorni svet NLB d.d. ob njegovem imenovanju verjame, da lahko pomembno prispeva k prizadevanjem banke na področjih, kot sta digitalizacija poslovanja in podatkovna znanost, ki sta absolutno ključni za uspešnost banke v prihodnosti.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je tudi sprejela predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in odločala tudi o drugih točkah dnevnega reda. Vsi sprejeti sklepi, skupaj z izidom glasovanja, bodo zainteresiranim na voljo na spletni strani banke.  

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!