NLB Skupina po nerevidiranih podatkih v letu 2020 ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička

18. februar 2021

Nadzorni svet NLB d.d. se je danes sestal na svoji drugi redni seji v letu 2021, na kateri je osrednjo pozornost namenil poslovanju NLB Skupine v preteklem letu in seznanitvi z osnutkom Letnega poročila za leto 2020. Seznanil se je tudi s postopki v zvezi s procesom integracije Komercijalne banke a.d. Beograd in poročili strokovnih služb banke ter podal soglasje k tistim poslom, ki zahtevajo njegovo odobritev.

Predhodni nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine kažejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije COVID-19 in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno leto, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na raven pred COVID-19. Rezultati Skupine so pokazali trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli. Skupni čisti prihodki iz poslovanja NLB Skupine so znašali 504,5 milijona evrov, kar predstavlja zmerno 2-odstotno zmanjšanje glede na leto 2019 (2019: 517,2 milijona evrov).

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 210,5 milijona evrov, zgolj 1-odstotno zmanjšanje glede na enako obdobje v 2019, podpirajo pa ga enkratni dogodki (prodaja NLB Vite in dolžniških vrednostnih papirjev). Dobiček po davkih je znašal 268,9 milijona evrov (prosimo upoštevajte, da so nematerialne spremembe še zmeraj mogoče), nanj pa je močno vplival prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd, na podlagi katerega je bilo pripoznano negativno dobro ime v znesku 137,0 milijona evrov, ter oblikovanje dodatnih 13,4 milijona evrov za pričakovane kreditne izgube donosnega portfelja za skupino Komercijalna banka. Brez vpliva akvizicije bi dobiček Skupine znašal 141,3 milijona evrov in tako znatno presegel prejšnje napovedi, predvsem zaradi stroškov tveganja, ki so boljši, kot je bilo pričakovano.  

Skupaj je NLB Skupina oblikovala oslabitve in rezervacije v znesku 71,4 milijona evrov, večinoma povezane z izbruhom bolezni COVID-19. Strošek tveganja, povezan s kreditnim tveganjem, je znašal 74 bt (NLB Skupina pred akvizicijo 62 bt) in je bil nižji od usmeritev, predvsem zaradi zelo dobrih trendov glede kakovosti sredstev v Sloveniji in nenehne uspešne izterjave NPL iz preteklih obdobij. Skupina je pri aktivnostih za zmanjševanje stroškov uporabljala zelo strogo disciplino in znižala stroške za 4 % glede na leto 2019, znašali so 293,9 milijona evrov, delež stroškov v neto prihodkih pa je tako znašal 58,3 %. 

Količnik kapitalske ustreznosti znaša 16,6 %, pri tem je 92,2 milijona evrov iz dobička leta 2020 že predvidenih za razdelitev dividend, medtem ko presežek kapitala nad regulatorno zahtevo predstavlja trdno podlago za nadaljnjo rast. Pomembno je, da negativno dobro ime, pripoznano v dobičku, potrdi še regulator, preden se ga vključi v kapitalsko osnovo.  

Prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd konec decembra 2020 je k bilanci stanja Skupine dodal 4,3 milijarde evrov, tako da skupna bilančna vsota NLB Skupine znaša skoraj 20 milijard evrov (19,6 milijarde evrov). Zaključek tega procesa je pomenil še en zelo pomemben mejnik v strategiji Skupine, da postane vodilna finančna institucija, ki se osredotoča in ima sedež v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi.

»Nadzorni svet ni le izjemno zadovoljen, ampak tudi neizmerno ponosen na uspešen zaključek postopka prevzema Komercijalne banke ter želi čestitati Upravi NLB in seveda celotni ekipi, ki dela na projektu,« je po sestanku poudaril Predsednik Nadzornega sveta Primož Karpe. »Trdo delo pa še zdaleč ni končano – nadaljuje se z integracijo najnovejših članic NLB Skupine v družino ter poenotenjem storitev, produktov in sistemov. Nadzorni svet je zadovoljen s predlaganim načrtom aktivnosti in se veseli naslednjih korakov,« je dodal.  

Več informacij o ključnih nerevidiranih rezultatih za finančno leto 2020 skupaj s podrobnostmi nakupa Komercijalne banke a.d. Beograd bo na voljo v spletni predstavitvi Uprave NLB d.d. v sredo, 24. februarja 2021, ob 15. uri.

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo, da se predstavitve udeležijo. Več podrobnosti o predstavitvi je na voljo na tej povezavi.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!