NLB Skupina: Kratka informacija o nerevidiranih finančnih rezultatih za leto 2018

20. februar 2019

V letu 2018 je NLB Skupina nadaljevala trend uspešnega in stabilnega poslovanja, čisti dobiček na nivoju Skupine je v tem obdobju znašal 203,6 mio EUR, k čemur so pomembno prispevale članice NLB Skupine.

NLB Skupina          
v mio EUR / % / b.t. 2018 2017 Sprememba
YoY
  Q4 18 Q3 18 Q4 17
Ključni podatki izkaza poslovnega izida (v mio EUR)              
Čisti prihodki 493,3 487,7 1%   124,3 125,9 122,4
Čiste obresti 312,9 309,3 1%   81,0 80,2 80,6
Čisti neobrestni prihodki 180,4 178,4 1%   43,3 45,7 41,8
Stroški skupaj -288,7 -284,7 -1%   -78,3 -70,4 -76,9
Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami 204,6 203,0 1%   46,0 55,5 45,6
Oslabitve in rezervacije 23,3 29,5 -21%   4,3 4,6 -7,7
Rezultat pred davki 233,3 237,3 -2%   51,5 61,7 38,9
Davek iz dohodka -21,8 -4,0 -   -5,1 -6,0 3,2
Rezultat manjšinskih lastnikov 7,9 8,2 -4%   1,2 2,2 1,0
Rezultat po davkih 203,6 225,1 -10%   45,3 53,5 41,1
             
Ključni finančni kazalci              
Donos na kapital po davkih (ROE a. t.) 11,8% 14,4% -2,6 o.t.  
Donos na sredstva po davkih (ROA a. t.) 1,6% 1,9% -0,2 o.t.  
Obrestna marža (na obrestonosnih sredstvih) 2,56% 2,57% 0,0 o.t.   2,63% 2,59% 2,67%
Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) 58,5% 58,4% 0,1 o.t.   63,0% 55,9% 62,8%
Strošek tveganja (bt)1 -43 -62 19,3 o.t.        
               
 v mio EUR / % / b.t. 31.12.2018 31.12.2017 Sprememba YoY      
Ključni podatki izkaza finančnega položaja (v mio EUR)      
Bilančna vsota 12.740,0 12.237,7 4%        
Krediti strankam (bruto) 7.627,5 7.641,2 0%        
Krediti strankam (neto) 7.148,4 6.994,5 2%        
Depoziti strank 10,464.0 9.879,0 6%        
Kapital 1.616,2 1.653,6 -2%        
Ostali ključni finančni kazalci              
Količnik skupnega kapitala 16,7% 15,9% 0,8 o.t.        
Skupna izpostavljenost tveganju (RWA) 8.677,6 8.546,5 2%        
Bruto slaba posojila (v mio EUR) 622,3 844,5 -26%        
Delež slabih posojil (bruto slaba posojila (NPL) / bruto posojila) 6,9% 9,2% -2,3 o.t.        
Delež neto slabih posojil (neto slaba posojila (NPL) / neto posojila) 2,6% 3,8% -1,2 o.t.        
Delež nedonosne izpostavljenosti (NPE)  - definicija EBA 4,7% 6,7% -2,0 o.t.        
Zaposleni      
Število zaposlenih 5.887 6.029 -2,4%
1 Strošek tveganja = kreditne oslabitve in rezervacije (na letnem nivoju)/povprečno stanje neto kreditov nebančnemu sektorju 

Bistveni poudarki:

  • Višji prihodki iz poslovanja: zvišanje tako obrestnih kot neobrestnih prihodkov za 1 %. Rahlo zvišanje neto obrestnih prihodkov zaradi večjega obsega kreditnega poslovanja – predvsem v segmentu prebivalstva - ter nižjih obrestnih odhodkov, medtem ko so razlog za višje neto neobrestne prihodke višja nadomestila.
  • Stabilni stroški na nivoju Skupine z zmernim povečanjem diskrecijskih stroškov.
  • Nadaljnje znižanje slabih posojil s pomočjo ukrepov uspešnega reševanja ter pozitivnega makroekonomskega okolja. Kazalnik nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 4,7 %. Skupno je banka imela negativno stopnjo stroška tveganj in sproščanje rezervacij in oslabitev v znesku 23,3 mio EUR.
  • Višji davek od dohodkov (21,8 mio EUR v primerjavi s 4,0 mio EUR v letu 2017), zaradi znatnih pozitivnih učinkov enkratnih dogodkov v letu 2017.  

Strateški fokus:

  • Regionalni specialist: NLB Skupina je edina finančna institucija, ki posluje zgolj na področje JV Evrope. Zelo dobro poznamo lokalno okolje, razumemo jezik, kulturo in poznamo mentaliteto prebivalcev.
  • Usmerjenost na stranke: osredotočeni smo na zagotavljanje izjemne izkušnje za stranke in posebej se posvečamo osebnemu odnosu, ki ga ustvarjamo z našimi strankami, z družbo in okoljem.
  • Digitalizacija: za naše stranke pripravljamo partnerski program z možnostjo uporabe celostnih rešitev in storitev prek več različnih tržnih poti.

Nerevidirano poročilo za leto 2018 bo predvidoma objavljeno 8. 3. 2019, medtem ko bosta predstavitev in klic za vso zainteresirano javnost potekala 11. 3. 2019 (podrobnosti bodo objavljene naknadno).

NLB Komuniciranje