NLB Skupina v letu 2014 utrdila poslovanje - poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 62,3 mio evrov - močno nad pričakovanji

27. februar 2015

"NLB Skupina je v letu 2014 utrdila poslovanje in prvič po letu 2008 poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 62,3 milijona evrov" je ob predstavitvi poslovnih rezultatov za leto 2014 povedal predsednik uprave banke Janko Medja. Ob tem se je v imenu uprave banke iskreno zahvalil strankam banke, vsem zaposlenim in vsem drugim deležnikom banke, vključno z lastnikom, Republiko Slovenijo, ki so banki v najtežjih časih ostali pripadni in upravičeno ohranili zaupanje v največjo slovensko finančno ustanovo.

Predsednik Nadzornega sveta NLB Gorazd Podbevšek pa je zbranim novinarjem dejal: "Gre za prelomen preobrat v poslovanju NLB Skupine, ki je po petih letih izgub leto prvič zaključila z dobičkom. Vodstvo NLB je za leto 2014 izpolnilo vse s strani Nadzornega sveta postavljene cilje in jih tudi preseglo. Banka izpolnjuje zaveze, ki jih je ob dokapitalizaciji dala Slovenija Evropski komisiji. To so edina merila, ki jih nadzorni svet upošteva pri presojanju uspešnosti poslovanja banke ter delovanja uprave."


Vsi segmenti jedrne dejavnosti banke poslujejo dobičkonosno, znižanje stroškov nad planom

Poslovanje NLB Skupine je prvič po letu 2008 pozitivno. V letu 2014 je NLB Skupina ustvarila izid pred rezervacijami v višini 207,5 milijona evrov, čisti dobiček po davkih pa znaša 62,3 milijona evrov. Bistven napredek smo naredili na področju izida pred rezervacijami, ki je v največji meri posledica temeljite preobrazbe banke in aktivne vrnitve na trg na vseh tržnih segmentih: v poslovanju s prebivalstvom ter v poslovanju z malimi, srednjimi in velikimi podjetji.

NLB Skupina je v letu 2014 dosegla rezultat pred oslabitvami in rezervacijami v višini 207,5 milijonov evrov, kar pomeni 192 milijonov evrov več kot v letu 2013, ko je ustvarila rezultat v višini 15,5 milijona evrov, merjen pred oslabitvami in rezervacijami in (zaradi primerljivosti) brez upoštevanja učinkov prenosa premoženja na DUTB in prenehanjem kvalificiranih obveznosti. Izboljšanje rednega operativnega rezultata (pred oslabitvami in rezervacijami) je moč pripisati sorazmernemu prispevku izboljšanja rednih prihodkov, ki so v primerjavi z letom 2013 višji za 47 odstotkov, znižanju stroškov, ki so v primerjavi z letom 2013 nižji za 9 odstotkov ter uspešno izpeljanim postopkom državne pomoči. K izboljšanju končnega rezultata po davkih je prispevalo močno izboljšanje razmer v okolju ter tudi stabilizacija oslabitev in rezervacij, ki so v primerjavi z letom 2013 nižje za 928,8 milijona evrov.

Vsi segmenti jedrne dejavnosti banke poslujejo dobičkonosno. V letu 2014 je NLB d.d. povečala tržni delež pri posojilih nebančnemu sektorju za 1,1 odstotne točke. V segmentu posojil podjetjem se je tržni delež prav tako povečal za 1,1 odstotne točke, medtem ko je v segmentu posojil prebivalstvu tržni delež zrasel za 0,6 odstotne točke.

Z močno prisotnostjo v BIH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in Kosovem ohranja celotna NLB Skupina pomembne tržne deleže tudi na teh trgih.

NLB Skupina tudi v letu 2015 nadaljuje temeljiti proces preobrazbe in načrtuje nadaljnjo krepitev rezultatov na vseh segmentih poslovanja ter zniževanje deleža slabih kreditov v portfelju.

Banka je kapitalsko ustrezna in v celoti izpolnjuje kapitalski načrt ECB

Celovita preobrazba banke že daje rezultate. Obdobje nestabilnosti in dokapitalizacij s strani davkoplačevalcev je za nami. Danes je banka kapitalsko ustrezna in razpolaga z zdravo likvidnostjo. V celoti izpolnjujemo kapitalski načrt za ECB, ki ga je banka pripravila celoviti oceni kapitalske ustreznosti v jeseni 2014. Z dobičkom leta 2014 smo kapitalsko ustreznost še povečali.

Za slabe kredite oblikovane ustrezne oslabitve

Obseg slabih terjatev je v letu 2014 nekoliko padel in ostaja stabilen, v prihodnje naj bi se zniževal z nekoliko večjim tempom. V NLB d.d. se je bruto vrednost zmanjšala za 84,7 milijona evrov na 1,5 milijarde evrov, na nivoju NLB Skupine pa za 150,4 milijona evrov na 2,7 milijarde evrov.

V banki to področje aktivno upravljamo, kar vključuje izboljšane mehanizme nadzora in zgodnjega zaznavanja, procese prestrukturiranja, izterjave in dezinvestiranja. Tudi v prihodnosti bo NLB d.d. nadaljevala z aktivno politiko obvladovanja in zniževanja obsega slabih posojil, za kar pripravlja sistemske rešitve.

Dinamika tega procesa je v veliki meri odvisna tako od regulatornih zahtev, kot tudi uspešnosti posameznih postopkov prestrukturiranja podjetij. Nanje vplivajo gospodarske razmere, ki se odražajo v intenzivnosti investicijskega povpraševanja in posledično v obsegu novega kreditiranja. Zniževanje deleža slabih posojil bo postopno in bo ob prizadevanju za čim boljši izplen trajalo več let.  

Krepitev integritete je prednostna naloga banke

Kot prednostno nalogo smo v banki izpostavili krepitev integritete organizacije v smislu preprečevanja škodljivih in neetičnih ravnanj. V okviru sistematičnega in strukturiranega procesa ugotavljanja vzrokov za nastanek slabih naložb, ki se nadaljuje tudi v letu 2015, identificiramo ključne dejavnike, ki so prispevali k vzrokom za nastanek slabih naložb; spoznanja neposredno vključujemo v izboljšanje in prenovo poslovnih procesov.

Na podlagi temeljitega pregleda smo v letu 2014 identificirali 64 posameznih sumov kaznivih dejanj. Od tega je 31 zunanjih sumov kaznivih dejanj, ki so jih storile osebe izven banke, 30 pa sumov kaznivih dejanj, ki so jih storili sedanji ali bivši bančni uslužbenci. Pri treh sumih kaznivih dejanj pa so pri storitvi udeleženi tako notranji kot zunanji storilci. Nacionalnemu preiskovalnemu uradu smo v 21 kazenskih ovadbah odstopili 34 sumov ugotovljenih kaznivih dejanj, drugim enotam policije pa v 30 kazenskih ovadbah 30 sumov kaznivih dejanj. V postopkih, kjer je bila z dejanji banka oškodovana, aktivno vlagamo premoženjsko pravne zahtevke, da se banki ob uspešnem postopku povrne nastala škoda. Skupaj smo ovadili 62 oseb za posamezna kazniva dejanja. O vseh podanih kazenskih ovadbah smo obveščali tudi Specializirano državno tožilstvo RS.

V NLB bomo osredotočeno skrbeli za to, da bo delovanje banke dosledno etično in v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami na tem področju. Z namenom dvigovanja standardov poštenega, transparentnega in zakonitega poslovanja v Sloveniji bomo sodelovali tudi v širše družbenih in strokovnih pobudah.

Izzivi za prihodnost

V skladu z Zavezami do Evropske komisije se banka že v letošnjem letu pripravlja na privatizacijo, za katero se je slovenska vlada obvezala, da jo bo izvedla do konca leta 2017. Gre za zahteven, večleten proces. Zato je eden od ključnih ciljev sedanje uprave povečevati vrednost banke tako, da bodo potencialni kupci lahko ponudili največ tako z vidika cene kot tudi bodočega razvoja.

Uprava NLB se iskreno zahvaljuje strankam, vsem sodelavkam in sodelavcem v NLB Skupini, lastniku, Republiki Sloveniji in vsem drugim deležnikom banke, ki so tudi v najtežjih časih ohranili zaupanje v največjo slovensko finančno ustanovo.
 

NLB Korporativno komuniciranje