NLB Skladi: Tudi v letu 2021 bodo delnice primerna naložba

28. januar 2021

Leto 2020 je bilo nenavadno leto v vseh pogledih in je od vlagateljev zahtevalo veliko strpnosti, ki je bila na koncu poplačana. Kljub temu, da bo pandemija Covid-19 najverjetneje še nekaj časa ostala del naših življenj, danes stojimo na precej bolj optimistični točki, saj v številnih državah že poteka cepljenje proti novemu koronavirusu. NLB Skladi v letu 2021 v odsotnosti resnih naložbenih alternativ ostajajo optimisti za globalne delnice, pričakujejo donosnost rahlo pod zgodovinskim povprečjem, a vseeno precej več, kot lahko v tem trenutku pričakujemo od varnejših naložb.  

V letu 2020 NLB Skladi ohranili prvo mesto

»NLB Skladi ostaja največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov kot tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju,« poudarja Blaž Bračič, član uprave NLB Skladov. »Družba NLB Skladi je lani dosegla rekordna neto vplačila (vplačila v vzajemne sklade, zmanjšana za izplačila iz vzajemnih skladov), in sicer v višini 101,86 mio EUR, s katerimi smo dosegli kar 69,6 odstotni tržni delež med slovenskimi družbami za upravljanje« pojasnjuje. 

Tržni delež NLB Skladov v bruto vplačilih (179,99 mio EUR), je v letu 2020 znašal 42,8 %.

»V leto 2021 vstopamo optimistično. Vzpostavili smo dodatne kanale za komunikacijo s strankami, imamo učinkovite in likvidne produkte, okolje nizkih obrestnih mer pa bo verjetno še naprej ključni dejavnik za spreminjanje varčevalnih navad Slovencev,« še dodaja Bračič.  

Borzno leto 2021 bo leto umiritve razmer

V družbi NLB Skladi pričakujejo postopno normalizacijo razmer ob nadaljevanju močnih državnih in monetarnih spodbud. Donosnost globalnih delnic bo po njihovem mnenju v letu 2021 sicer rahlo pod zgodovinskih povprečjem z naklonjenostjo t.i. procikličnim panogam.

»Trenutna kriza se na račun eksogene narave in hitrega ukrepanja močno razlikuje od preteklih,« pojasnjuje Rok Bertoncel, vodja analiz v družbi NLB Skladi»Zaznavamo tudi večjo odpornost gospodarstva ob drugem valu zapiranj. Po zaključku omejevalnih ukrepov pa pričakujemo rast splošnega agregatnega povpraševanja kot tudi močno rast povpraševanja po storitvah, ki so predmet najostrejših ukrepov v času pandemije. Govorimo denimo o pričakovanem porastu potovanj, obiskov restavracij, kinematografov in podobno,« dodaja. 

V družbi NLB Skladi nadpovprečno naklonjeni evropskim delnicam

»Izvolitev Joeja Bidna generalno občutno znižuje geopolitična tveganja, kar je pozitivno zlasti za Evropo, kjer pričakujemo okrepitev odnosov in izogibanje novim carinam,« ocenjuje Bertoncel.

»Evropska regija bi bila tudi v primeru rasti obrestnih mer relativni zmagovalec zaradi zmernih vrednotenj te geografske regije, zlasti pa je ta regija zanimiva zaradi njene pro-ciklične panožne strukture, še dodaja Bertoncel.

Naklonjeni tudi ameriškim delnicam in delnicam izdajateljev iz Razvite Azije

»Perspektivo ameriškim delnicam zvišujejo zlasti presežna likvidnost in močne spodbude gospodarstvu. Delnice izdajateljev iz Razvite Azije pa so zanimive zlasti zaradi ugodne epidemiološke slike in možne navezave na Kitajsko, ki ob nadaljevanju obsežnega stimulusa ostaja ključna gonilna sila v prvi polovici 2021,« pojasnjuje Bertoncel.

Obvezniški trgi

Na obvezniških trgih je po oceni NLB Skladov, kljub pričakovanem nadaljevanju močnih monetarnih ukrepov, možnost za nadaljnjo apreciacijo obvezniških naložb omejena. Pričakujejo nadaljnjo, vendar omejeno, kompresijo kreditnih pribitkov ob izboljševanju gospodarske situacije, kar pomeni, da so bolj zanimive obvezniške naložbe nižjih bonitetnih razredov kot pa naložbe v obveznice daljših ročnosti. 


NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je članica NLB Skupine, v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov poleg družbe NLB Skladi opravlja še NLB d.d.

Opozorilo vlagateljem:

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska d.d., Ljubljana. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Ocene družbe NLB Skladi so izdelane na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere družba ocenjuje, da so verodostojni, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamči. Družbi NLB Skladi in NLB ne prevzemata odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta izjava. Omenjeni podatki ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerih koli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin, niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. NLB in družba NLB Skladi sta in bosta sklepali posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tej izjavi, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi posamezni podskladi krovnega sklada NLB Skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi. Osebe, ki v tej publikaciji podajajo mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njimi povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investirajo tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podajajo mnenja. Nadzorna organa družbe NLB Skladi oziroma NLB sta Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, oziroma Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana. Priporočila izdajateljem niso bila razkrita. Z izdajatelji, ki so predmet priporočil in analiz, ni pomembnejših kapitalskih povezav in ni drugih pomembnih finančnih interesov.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!