37. Skupščina delničarjev NLB d.d. bo 16. decembra

5. november 2021

NLB d.d. objavlja sklic 37. Skupščine delničarjev, ki bo potekala 16. decembra 2021 s pričetkom ob 11. uri, in sicer v tako imenovani hibridni obliki. To pomeni, da se je bodo lahko delničarji udeležili v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani ali jo spremljali preko spletnega portala. Vsem zainteresiranim deležnikom so predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva in navodila za skupščino na voljo tukaj

Skupščina delničarjev NLB d.d. bo odločala o dodatni delitvi bilančnega dobička za leto 2020, saj je konec septembra prenehal veljati sklep Banke Slovenije, ki je omejeval izplačilo dividend. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. tako predlagata, da se 67,4 milijona evrov bilančnega dobička, kar znaša 3,37 evra na delnico, izplača delničarjem NLB d.d. še letos, in sicer 24. decembra 2021. Spomnimo, da je bil skladno z odločitvijo Skupščine delničarjev NLB d.d. 14. junija letos prvi del dividende v višini 12 milijonov evrov delničarjem izplačan 22. junija, drugi del v višini 12,8 milijona evrov pa 18. oktobra letos. 

Če bo predlog (prej omenjeno izplačilo 24. decembra) dobil zadostno podporo delničarjev, bo NLB d.d. v letošnjem letu delničarjem izplačala skupaj 92,2 milijona evrov dobička v obliki dividend in z visoko dividendno donosnostjo potrdila uspešno izvajanje poslovne strategije banke.To je namreč višina izplačila, za katerega se je Uprava NLB d.d. tekom leta 2021 ves čas aktivno zavzemala ter namero tudi komunicirala delničarjem in zainteresirani javnosti. Ambicija banke še naprej ostaja, da bi skupno izplačilo dividend delničarjem v obdobju 2021-2023 preseglo 300 milijonov evrov, hkrati pa bi banka ob visoki dividendni donosnosti ohranila potencial za prihodnjo rast poslovanja.

Delničarji NLB d.d. bodo na skupščini glasovali tudi o odobritvi Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., saj to določajo aktualne spremembe zakonodaje (ZGD-1) za vse družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu. Politika je skladna s cilji in poslovno strategijo NLB d.d. in njene skupine, organizacijsko kulturo in vrednotami, dolgoročnim interesi in trajnostnimi dejavniki, ukrepi za preprečevanje nasprotnih interesov, profilom tveganosti in nagnjenostjo k prevzemanju tveganj. 

Pred glasovanjem na skupščini je politiko potrdil Nadzorni svet NLB d.d., z njo pa banka sledi načelu sorazmernosti, upoštevajoč bilančno vsoto, velikost sredstev banke, razpoložljive lastniške in dolžniške instrumente ter ostale kriterije, opredeljene v smernicah EBA. Politika se izvaja na ravni NLB Skupine, ob upoštevanju zahtev lokalne zakonodaje, daje pa usmeritve za preudarno nagrajevanje članov nadzornega sveta in članov uprave banke z namenom učinkovitega upravljanja tveganj. Predstavlja obvezujoč okvir, v katerem banka določa tovrstne prejemke. Med drugim politika prejemkov opredeljuje fiksne in variabilne prejemke članov uprave, merila in kriterije za spremljanje njihove uspešnosti, način dodelitve in izplačila variabilnega prejemka, ki je lahko tudi v obliki instrumentov itn. Politika prejemkov je zainteresiranim deležnikom na voljo na zgoraj omenjeni spletni povezavi. V prihodnje jo bo NLB d.d. predložila skupščini na glasovanje ob vsaki večji spremembi, najmanj pa na vsaka štiri leta. 

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!