Skupščina NLB d.d. bo 20. junija 2022

6. maj 2022

38. Skupščina delničarjev NLB d.d. bo potekala 20. junija 2022 s pričetkom ob 11. uri. V skladu s objavo v sklicu skupščine, bo seja potekala tako v živo (v Cankarjevem domu v Ljubljani, pričetek registracije od 10.30 dalje) kot na spletnem portalu brez fizične prisotnosti delničarjev z možnostjo registracije za pridobitev dostopa do digitalnega okolja ob 10. uri.

Delničarji bodo na skupščini med drugim glasovali o predlogu delitve bilančnega dobička za leto 2021. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. bosta delničarjem predlagala izplačilo dividend v znesku 50 milijonov EUR, kar znaša 2,50 EUR bruto na delnico. Dividende bodo 28. junija 2022 izplačane osebam, ki so vpisane kot delničarji NLB d.d. pri Klirinško depotni družbi na 5. delovni dan po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27. 6. 2022, presečni dan).

Pri tem naj dodamo, da je bilo v napovedi poslovanja za leto 2022 predvideno izplačilo dividend v skupnem znesku 100 milijonov EUR, vendar pa so bile na podlagi izkušenj iz leta poprej prepoznane prednosti (tudi za vlagatelje) v primeru izplačila dividend v dveh tranšah, zaradi česar se je banka odločila, da bo izplačilo dividend izvedla v dveh delih. Tako bo prva tranša v predhodno omenjenem znesku 50 milijonov EUR predlagana v izplačilo na tej Skupščini, medtem ko bo druga tranša predvidoma predložena v potrditev na seji skupščine, ki bo potekala proti koncu letošnjega leta.

Predvideno izplačilo dividend v znesku 100 milijonov EUR iz dobička ustvarjenega v letu 2021 ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine. Preostali del bilančnega dobička NLB d.d. ostaja nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Na seji Skupščine se bodo delničarji seznanili tudi z različnimi poročili ter glasovali o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, imenovanju revizorja za poslovna leta 2023-2026 in sprejetju Politike o zagotavljanju raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva banke.

Predlagani sklepi skupaj z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi in navodili so vsem zainteresiranim deležnikom na voljo na tej povezavi.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!