Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana vabi k vpisu podrejenih Tier 2 obveznic

12. april 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb Ljubljanske borze, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: NLB d.d.) objavlja naslednje sporočilo:

1. Sklep o izdaji podrejenih obveznic (v nadaljevanju tudi: obveznice)

Družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi s predhodno objavo družbe z dne 20. 2. 2019 obvešča javnost, da je dne 5. 4. 2019 sprejela Sklep o izdaji podrejenih obveznic z oznako NLB27 z naslednjimi ključnimi značilnostmi:

  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje podrejenih Tier 2 obveznic je do 75 milijonov EUR, celotna izdaja obsega do 750 apoenov po 100.000,00 EUR;

  • nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 6. 5. 2029, razen če izdajatelj ne izkoristi možnosti predčasnega odpoklica;

  • nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 4,2 % letno za prvih pet let (na osnovi 5-letnega MS in fiksnega pribitka); od petega leta dalje bo kuponska obrestna mera določena na osnovi takrat veljavne referenčne obrestne mere (5-letnega MS) in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic; 

  • obresti iz obveznic tečejo od dne 6. 5. 2019 dalje in se plačujejo za nazaj 6. 5. vsakega leta, začenši z 6. 5. 2020;

  • obveznice niso zavarovane z jamstvom ali garancijo izdajatelja ali z njim povezanih oseb; 

  • obveznosti izdajatelja iz obveznic so podrejene z lastnostmi iz 63. člena CRR Uredbe za vključitev v dodatni kapital izdajatelja na posamičnem in konsolidiranem nivoju;

  • vsi pogoji obveznic bodo vpisani v centralni register KDD ter bodo v celoti objavljeni v prospektu.

O izdaji obveznic bo izdajatelj obvestil javnost predvidoma dne 6. 5. 2019.

2. Prospekt za javno ponudbo in uvrstitev obveznic družbe NLB d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba NLB d.d. je dne 10. 4. 2019 prejela odločbo ATVP št. 40200-1/2019-8 z dne 10. 4. 2019 o potrditvi opisa obveznic in povzetka prospekta, ki skupaj z registracijskim dokumentom družbe in dodatkom k prospektu, ki ga je ATVP potrdila 12. 4. 2019 z odločbo št. 40200-1/2019-13, sestavljajo prospekt za ponudbo do 750 podrejenih obveznic na ime z oznako NLB27 javnosti ter njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d. Celotni prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja (http://www.nlb.si). Na  SEOnet-u (http://seonet.ljse.si) in na spletni strani RNS informacijskega sistema Londonske borze (https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html) pa je povezava do objave na spletno stran izdajatelja.

3. Povabilo k vpisu obveznic in na predstavitev za vlagatelje

NLB d.d. obvešča javnost, da bo dne 15. 4. 2019 pričela z zbiranjem ponudb za nakup podrejenih Tier 2 obveznic. Obveznice bodo ponujene vabljenim dobro poučenim vlagateljem. Zbiranje ponudb bo trajalo do dne 26. 4. 2019 do 12.00 ure. Ponudba ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe NLB d.d. za izvedbo izdaje navedenih obveznic.

Informacije o potencialni izdaji podrejenih Tier 2 obveznic bo NLB d.d. predstavila na srečanju s potencialnimi vlagatelji dne 15. 4. 2019. Predstavitev je namenjena vabljenim dobro poučenim vlagateljem za morebitno sodelovanje v postopku izdaje obveznic.

Prospekt za javno ponudbo in uvrstitev obveznic NLB27 v trgovanje na organiziranem trgu (sestavljen iz Registracijskega dokumenta, Opisa obveznic, Povzetka prospekta in Dodatka k prospektu) se nahaja v priponki.

Organizacijo izdaje in prodaje obveznic družbe NLB d.d. izvaja družba sama. Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z vpisom oziroma prodajo obveznic pri NLB d.d., Podjetniške finance: Brane Gregorec, T: 01 476 5104, E: brane.gregorec@nlb.si in Karel Kač, T: 01 476 5228, E: karel.kac@nlb.si.

Registracijski dokument

Dodatek k prospektu

Opis obveznic

Povzetek prospekta

Odnosi z vlagatelji