Izdaja podrejenih obveznic

20. september 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba) objavlja informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala (v nadaljevanju: obveznice). Družba je 20. 9. 2022 sklenila pogodbo o izdaji obveznic v skupnem nominalnem znesku 82 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 23. 9. 2022. Obveznice nimajo določenega datuma zapadlosti, pri čemer bo imel izdajatelj možnost izplačila obveznic med 23. 9. 2027 in 23. 3. 2028 in nato na vsak datum izplačila obresti. Glavnica obveznic se bo do 23. 3. 2028 obrestovala po obrestni meri 9,721 % letno, v vsakem naslednjem 5-letnem obdobju, pa po obrestni meri, ki se ponastavi pred začetkom vsakega od teh obdobij. Prodajna cena obveznic bo enaka 100 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo SI0022104275.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!