NLB d.d. preučuje možnosti za optimizacijo kapitala banke s pridobitvijo dodatnega kapitala (Tier 2)

20. februar 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in z namenom zagotavljanja enake informiranosti obstoječih in bodočih investitorjev, kot to zahteva Uredba (EU) št. 596/2014, družba NLB d.d. obvešča javnost, da preučuje različne oblike virov financiranja z namenom pridobitve dodatnega kapitala (Tier 2) skladno z Uredbo (EU) št. 575/2013. NLB d.d. preučuje več različnih oblik financiranja, od bilateralnega financiranja, do izdaje obveznic na domačem ali tujih kapitalskih trgih. V sklopu teh aktivnosti bo NLB d.d. izvedla sondiranje trga pri domačih in mednarodnih investitorjih. Odločitev o končni obliki vira financiranja Tier 2 instrumenta, bo NLB d.d. sprejela po dokončni analizi vseh možnosti.

Odnosi z vlagatelji