55. seja Nadzornega sveta NLB: NLB Skupina v prvem četrtletju z 57,9 milijona evrov čistega dobička

24. maj 2019

Danes, 24. maja, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 55. seji, na kateri je obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvih treh mesecih letošnjega leta. NLB Skupina nadaljuje trend stabilnega in uspešnega poslovanja. Ustvarila je 57,9 milijona evrov čistega dobička, kar je na ravni enakega obdobja lani (1Q 2018: 57,7 milijona evrov). Prispevek hčerinskih bank na trgih JV Evrope k rezultatu NLB Skupine je znašal 33,7 %. Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v 1. četrtletju je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V torek, 28. maja ob 17. uri lahko zainteresirani deležniki spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov v živo na tej povezavi.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 133,8 milijona evrov, kar pomeni 3-odstotno rast glede na enako obdobje lani (1Q 2018: 130,4 milijona evrov). Rast temelji na višjih neto obrestnih prihodkih

(6 % več glede na enako obdobje lani) in čistih prihodkih iz opravnin (2 % več glede na enako obdobje lani). Zaradi rasti obsega danih kreditov in znižanja obrestnih odhodkov za najete vire, so neto obrestni prihodki porasli v vseh bankah Skupine. Neto krediti strankam so bili 2 % višji kot ob koncu leta 2018. Neto obrestna marža ostaja stabilna. Strošek tveganja je tudi v prvem četrtletju ostal negativen (-23 bt).

Stroški so znašali 69,0 milijonov evrov in so 1 % nižji glede na enako obdobje lani. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) je znašal 51,6 %.

Obseg bruto slabih posojil se je v primerjavi s koncem leta zmanjšal za 43,1 milijona evrov (-7 %). Delež slabih posojil se je zmanjšal na 6,3 %, medtem ko se je mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 4,3 % in se tako že povsem približal ciljni srednjeročni vrednosti.

Količnik kapitala (CET1, Tier 1 in količnik skupnega kapitala) za NLB Skupino je konec marca letos ostal visok in je dosegel 16,6 % ter presega vse regulatorne zahteve. Kot je banka že objavila, je 6. maja letos uspešno izdala podrejene Tier 2 obveznice v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov ter s tem dodatno okrepila in optimizirala kapital na posamični in konsolidirani osnovi.

Nadzorni svet je pozdravil že drugo zvišanje bonitetne ocene NLB na naložbeni razred. Agencija Standard and Poor's je prepoznala prizadevanja za stabilnost poslovnih rezultatov in odločne korake na področju kakovosti portfelja. Gre za pomemben mejnik, ki prispeva h krepitvi zaupanja vseh deležnikov in potrjuje ambicije NLB, da postane glavna regionalna banka v državah, kjer posluje. Nadzorni svet je tudi ugotovil, da je NLB Skupina kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju nizkih obrestnih mer na dobri poti do uresničitve srednjeročnih ciljev.  

Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke za prvo trimesečje in podali soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Odnosi z vlagatelji