Objava nadzorovane informacije

29. november 2019

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena ZTFI-1, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo.

Članica NLB Skupine je kot tožeča stranka prejela pravnomočno sodbo hrvaškega sodišča, s katero je bilo toženi stranki naloženo, da mora članici NLB Skupine izplačati 12.602.980,92 EUR v protivrednosti HRK z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 13.6.2011 do poplačila s pripadajočimi pravdnimi stroški. Tožena stranka prisojenega zneska ni prostovoljno poravnala v paricijskem roku, zato je bila članica NLB Skupine začela z ustreznimi sodnimi postopki, ki v trenutku objave te informacije še niso zaključeni, trajanja postopkov pa ni mogoče predvideti.

Odnosi z vlagatelji