Upravljanje družbe

V NLB smo zavezani kulturi odgovornosti za stranko, delujemo skladno z zakonodajo, s pravili stroke, z načeli odličnosti in integritete, k negovanju vitke organizacije in posameznikov v njej.

Zaupanje strank, sodelavcev, lastnikov in družbe, v kateri delujemo, nam nalaga veliko odgovornost. Upravičujemo ga tako, da si preko sodelovanja z drugimi prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast v okoljih, v katerih delujemo. S tem, ko naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo, odgovorno skrbimo za vrednost premoženja, ki nam je zaupano, ter prispevamo k pozitivnemu razvoju našega okolja.

Statut NLB

Politka upravljanja NLB d.d.

Izjava o upravljanju Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Politika zagotavljanja raznolikosti nadzornega svetaPolitika izbora primernih kandidatov za člana uprave banke

Razkritja v zvezi s politiko prejemkov zaposlenih s posebno naravo dela

Izjava o upravljanju tveganj

Objava podatkov o poslih vodilnih delavcev

Kodeks ravnanja v NLB Skupini

Med organe upravljanja banke sodijo:


Uprava

Uprava NLB vodi, predstavlja in zastopa banko samostojno in na lastno odgovornost, v dobro banke, ter ima za to vsa pooblastila v skladu z zakonom in statutom banke. Ima štiri člane, sestavljajo jo Blaž Brodnjak, Archibald Kremser, Andreas Burkhardt in László Pelle.


Delovna telesa uprave

Za pravilno in učinkovito poslovanje je uprava uredila sistem upravljanja tveganj, notranjo kontrolo in korporativno upravljanje. Delovna telesa uprave so:

  • Kreditni odbor sprejema odločitve o razvrščanju, določa zgornje meje zadolževanja in odobrava naložbene posle komercialnega bančništva.
  • Odbor za upravljanje bilance banke (ALCO) analizira stanja, spremembe in trende v bilancah banke ter oblikuje sklepe za doseganje strukture bilanc banke, ki so v skladu z njeno poslovno politiko in omogočajo njeno normalno poslovanje ter doseganje zastavljenih načrtov.
  • Stroškovni kolegij NLB je strokovno-koordinacijsko telo za pripravo in nadzor nad izvajanjem proračunsko-stroškovne politike banke in Skupine NLB.
  • Kreditni odbor za fizične osebe je posvetovalno telo uprave banke pristojno za sprejemanje odločitev o odobritvah kreditnih in drugih naložbenih predlogih, katerih pogoji odstopajo od redne bančne ponudbe in presegajo s sklepom uprave določena pooblastila direktorjev poslovne mreže.

Nadzorni svet

Skladno z določili Statuta Nove Ljubljanske banke d.d. ima Nadzorni svet NLB 9 članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina banke. Zaradi odstopa s funkcije dveh članic Nadzornega sveta NLB d.d.  ima Nadzorni svet trenutno 6 članov. Njegova naloga je spremljanje in nadzorovanje vodenja in poslovanja NLB. Nadzorni svet NLB ima štiri delujoče komisije, in sicer:

Komisija za revizijo spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet s področja računovodskega poročanja, notranje kontrole in obvladovanja tveganj, notranje revizije, skladnosti poslovanja in zunanje revizije ter nadzira implementacijo regulatornih ukrepov.

Komisija za tveganja spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet za vsa področja tveganj, relevantnih za poslovanje NLB. Svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja tveganj, pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj.

Komisija za imenovanja pripravlja predloge za Nadzorni svet na področjih imenovanja in razreševanja članov Uprave, priporoči Skupščini NLB kandidate za člane Nadzornega sveta, priporoči Nadzornemu svetu razrešitev članov Uprave in Nadzornega sveta, pripravi vsebino individualnih pogodb predsednika in članov Uprave, oceni uspešnost delovanja Uprave in Nadzornega sveta ter oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov Uprave in Nadzornega sveta ter organa kot celote. Komisija predlaga spremembe politike Uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva NLB.

Komisija za prejemke izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikuje pobude za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj NLB, kapitala in likvidnosti banke, pripravlja predloge odločitev za Nadzorni svet v zvezi s prejemki, nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Izjave članov NS glede vprašanja neodvisnosti po Kodeksu upravljanja javnih d.d.


Skupščina

Splošne informacije o skupščini

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini banke. Skupščino banke sklicuje uprava banke ali nadzorni svet najmanj enkrat letno, najkasneje v šestih mesecih po poteku posameznega poslovnega leta. Sklic skupščine banke je potrebno objaviti najmanj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine banke.

Delničarji NLB lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Glasujejo samo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini banke pravočasno, najmanj tri dni pred skupščino banke, prijavijo z navedbo skupnega števila svojih delnic.

Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da nadzorni svet skliče skupščino banke, oziroma zahtevati, da se točno določena zahteva uvrsti na dnevni red skupščine banke.

Za sprejem sklepov skupščine banke je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.


KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31.12.2018

NLB Skupina: 80,8 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si