Zakaj zaposlitev v NLB

Ker vlagamo v znanje

NLB ima s svojim Izobraževalnim centrom 40-letno tradicijo internega izobraževanja zaposlenih. Izobraževanja potekajo v različnih oblikah (v učilnicah, individualno, e-izobraževanja itd.) ter so načrtno prilagojena potrebam in zahtevam, ki jih zaposleni potrebujejo za visoko raven storitev in kakovosti dela, ki jo od njih pričakujejo stranke in širše okolje.

Sodelujemo tudi z zunanjimi izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in tujini, kjer naši zaposleni pridobivajo visoko strokovna znanja. Zaposlenim s sofinanciranjem in skladno z njihovim načrtovanim razvojem pomagamo tudi pridobiti dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo.

Rezultat vseh teh dejavnosti so tudi priznanja, ki jih je NLB prejela na področju izobraževanja:

  • TOP 10 – Izobraževalni menedžment v letih 2011, 2013, 2014 in 2015;
  • projekt HRM v letih 2011 (1. mesto), 2012 (3. mesto) in 2014 (1. mesto).

Ker ustvarjamo in gradimo izkušnje v Sloveniji in v tujini

NLB je dejavni udeleženec v finančnem in širšem družbenem okolju v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi zaposleni pri tem dejavno sodelujemo, hkrati pa ustvarjamo in koristimo različne možnosti za osebni razvoj. Zaposlujemo izkušene strokovnjake na bančnem in finančnem področju ter mlade, ki prinašajo nove ideje in poglede na vseh področjih bančnega poslovanja.

Mentorstvo je ena od oblik pridobivanja novih znanj ali kompetenc. Je naravno in učinkovito učenje pri delu in izboljševanju različnih procesov. Mentorstvo je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. Vsebina učenja obsega pridobivanje specifičnih in aktualnih znanj in kompetenc. Poleg tega je mentorstvo tudi proces delovne socializacije in seznanjanja posameznika z organizacijsko kulturo organizacije. Mentorstvo v NLB omogoča prenos znanja in kompetenc z izkušenih zaposlenih na manj izkušene, zlasti na novo zaposlene; ponuja tudi pomoč zaposlenim pri prevzemanju novih del in nalog ter zaposlenim, ki se usposabljajo za ključne vodje, zato je zelo primerna oblika medgeneracijskega sodelovanja.

Razvoj kariere v članicah NLB Skupine

Zaposlenim omogočamo razvoj kariere tudi na mednarodnem področju. Zato jih napotujemo na delo v članice NLB Skupine. Z napotitvami dosegamo strateške cilje NLB Skupine, hkrati pa so tudi orodje razvoja posameznika. V NLB zaposlene napotujemo na vodstvene in strokovno-operativne naloge v članice NLB Skupine, iz članic v NLB ter med posameznimi članicami. Napotene delavce ustrezno motiviramo in jim zagotavljamo enako socialno varnost kot pred napotitvijo (poudarek na zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju).

Delo z mladimi in sodelovanje s fakultetami

Po obdobju stagnacije, mnogih reorganizacij in racionalizacij se v NLB želimo čim prej vrniti na trg kot želen zaposlovalec najperspektivnejših kadrov. Posebno pozornost posvečamo iskalcem prve zaposlitve, zato se povezujemo s fakultetami in drugimi ustanovami:

  • Naši strokovnjaki predavajo na različnih fakultetah, na teh predavanjih lahko spoznate naša področja poslovanja, dobre bančne prakse in naše izzive.
  • Gostimo strokovne ekskurzije študentov strokovnih šol in univerze.
  • Omogočamo pripravo do- in podiplomskih del o temi, ki je zanimiva tudi za banko.
  • Povezujemo se s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.
  • Sodelujemo s podjetjem AmCham Slovenia, ki med drugim organizira tudi brezplačne programe za mlajše sodelavce AmCham Young Professionals.
  • Organiziramo interne delavnice za študente, na katerih lahko v bančnem okolju spoznate različne poklice in seveda začutite utrip naše organizacije.
  • Za iskalce prve zaposlitve iščemo možnosti različnih finančnih ugodnosti (štipendije, ugodnejša posojila za plačilo šolnine ipd.).

Pripravništvo in delo prek študentskega servisa

V NLB smo v preteklosti zaposlili še zlasti veliko mladih, ki so bili kot pripravniki vključeni v načrtovano in organizirano usposabljanje za samostojno delo po končanem izobraževanju. Vsak pripravnik v banki opravi program usposabljanja pod vodstvom mentorja in je vključen v izobraževalne programe, da tako svoje teoretično znanje čim uspešneje poveže z uporabnim, pridobi stik z novim delovnim področjem ter se sistematično hitreje strokovno in osebno razvija. Pridobljeno znanje in izkušnje pripravnik predstavi na zagovoru strokovnega izpita.

Že med študijem smo mladim v preteklosti omogočili delo prek študentskega servisa. Ta možnost zaradi prestrukturiranja banke in zmanjševanja števila zaposlenih trenutno ni mogoča.

Ker vlagamo v razvoj zaposlenih

Zaposleni z znanjem, sposobnostmi, zmožnostmi, veščinami, talenti, zagnanostjo in motivacijo prispevajo k uspešnosti poslovanja in konkurenčni prednosti NLB. Zato nam skrb za zaposlene in načrtovanje njihovega razvoja pomeni zelo veliko. Vodje s sodelavci opravijo letni razvojni pogovor, ki je priložnost za odkrit in konstruktiven dialog za izboljšanje učinkovitega sodelovanja, načrtovanja nadaljnjega razvoja, izobraževanja in poklicne poti ter za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Posebno pozornost namenjamo najučinkovitejšim zaposlenim in zaposlenim z visokim razvojnim potencialom, ki imajo odlične kompetence in široko znanje ter so pripravljeni za premik na višjo raven zahtevnosti delovnega mesta. Pri ugotavljanju razvojnega potenciala uporabljamo razvojne pogovore, psihološka testiranja, analize, vprašalnike in ocenjevalne centre. Ti so osnova pri načrtovanju karierne poti posameznika in pripravi razvojnih načrtov oziroma dejavnosti za posameznika. Smeri razvoja so vodstveni, strokovni ali vodstveno-strokovni razvoj. Potem ko ugotovimo vrzel med dejanskim in želenim strokovnim znanjem in kompetencami, zaposleni nadgradijo znanje in veščine na izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih, bodisi v okviru internega izobraževalnega centra ali zunaj banke, tudi v tujini. Poleg izobraževanja razvojne dejavnosti posameznika obsegajo še širjenje in obogatitev dela, kroženje/mobilnost med delovnimi mesti ali na drugem področju, timsko delo, prenos znanj, mentorstvo, pridobivanje mednarodnih izkušenj, uvajanje sprememb ipd. Odgovornost za razvoj je tudi pri zaposlenih, pri čemer jih vsakodnevno spremljajo direktorji oziroma vodje, ki jim pomagajo pri rasti ter strokovnem in osebnem razvoju.

Razvojni pogovor

V NLB skrbimo za načrtovan razvoj zaposlenih na področju kompetenc in tudi na področju znanj. Vodje z zaposlenimi enkrat letno opravijo razgovor o preteklem razvoju na delovnem mestu ter o pričakovanjih zaposlenega in vodje za naslednje leto ter pripravijo plan razvoja. Razvoj zaposlenega poteka v različnih oblikah: na delovnem mestu, kroženje/mobilnost, mentorstvo, izobraževanje v internem izobraževalnem centru NLB ali izobraževanje v zunanjih ustanovah. Za zaposlene, ki so prepoznani kot kadri s potencialom za razvoj, pripravljamo karierne načrte, v katerih strokovni ali vodstveni razvoj opredeljujemo za daljše obdobje.

Ker so dosežki naših delavcev nagrajeni

V NLB potekajo stalno načrtovanje, ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti. Z jasnimi, konkretnimi in ambicioznimi cilji, ki jih komuniciramo z vrha navzdol, skrbimo, da so zaposleni seznanjeni s pričakovanji banke ter s tem, kako lahko z uresničevanjem svojih ciljev pripomorejo k uresničevanju vizije in strategije banke. Zaposlenim, ki zastavljene cilje presegajo in še v večji meri prispevajo k njihovemu uresničevanju, omogočamo tudi dodatno variabilno nagrajevanje, ki še z motivacijskega vidika podpira razvoj in zadržanje ključnih kadrov.

Poleg nagrajevanja delovne uspešnosti (variabilni del) spodbujamo razvoj zaposlenih tudi s horizontalnim napredovanjem na delovnem mestu ter z vertikalnim razvojem za zahtevnejša delovna mesta in področja dela. Prav tako skrbimo za sistematičen razvoj vodij, motivacijo in osebnostno rast (prihodnjih) vodij v NLB Skupini, zato jim omogočamo prenos znanj in rotacijo znotraj NLB Skupine ter izboljšujemo kulturo vodenja in organizacijsko kulturo banke.

Ker je zadovoljstvo zaposlenih pomembno

Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena. Zato z merjenjem organizacijske klime ugotavljamo zaznavanje lastnosti in značilnosti banke zaposlenih ter merimo njihovo zavzetost. Rezultat je paleta vzvodov za uresničevanje poslovnih strategij in upravljanje kadrov. Organizacijsko klimo in zavzetost zaposlenih merimo tudi v članicah NLB Skupine.

Ker smo družini prijazno podjetje

V banki želimo prisluhniti zaposlenim ter jim pomagati pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti. V sklopu Družini prijazno podjetje banka izvaja vrsto dejavnosti, kot so koriščenje prostega delovnega dne za prvi šolski dan otroka, fleksibilni delovnik s koriščenjem plačanih ur odsotnosti za uvajanje otroka v vrtec, plačana odsotnost z dela zaradi izrednih družinskih razlogov, zmanjšanje izpostavljenosti značilnim obremenitvam na delovnem mestu za ohranjanje in krepitev zdravja, preventivni pregledi dojk, organizacija varstva otrok zaposlenih med počitnicami (Vesele počitnice), dodatne ugodnosti iz bančne ponudbe in finančna pomoč, zagotavljanje novoletnega obdarovanja otrok delavcev banke in obdarovanje novorojencev. Banka vsako leto dodaja še nove ukrepe.

Ker nam je zdravje zaposlenih pomembno

V NLB se zavedamo, da so zaposleni ključni pri doseganju vseh poslovnih ciljev. Samo zdravi smo lahko res ustvarjalni in uspešni. Naši vsakdanjiki so stresni, pogostokrat smo preobremenjeni, zato je pomembno, da skupaj najdemo načine ter čas za ohranjanje in izboljšanje počutja. V okviru projekta Zdrava banka organiziramo različne dejavnosti, tako da smo prav vsi zaposleni lahko dejavni na različnih ravneh: telesni, čustveni, umski in duhovni. Med drugim organiziramo serijo predavanj, denimo Kako do celostnega zdravja?, Stres in njegov vpliv na zdravje, Zakaj in kako spraviti telo v gibanje?, Kako čustva vplivajo na naše zdravje in kako to obrniti v svoj prid?

Ker smo družbeno odgovorni

V NLB družbene in okoljske pobude redno vključujemo v odnos do okolja, strank in seveda zaposlenih. Na kadrovskem področju vsakodnevno skrbimo za zaposlovanje pravih ljudi na prava delovna mesta, veliko pozornost namenjamo razvoju zaposlenih, omogočamo jim sistematično izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje znanj in veščin ter za krepitev odnosov organiziramo motivacijske treninge, združene z družbeno odgovornimi dejavnostmi in prostovoljstvom. Zaposlenim omogočamo redno rekreacijsko vadbo, za krepitev športnega duha organiziramo turnirje, tekmovanja in športne igre, s preventivnimi ukrepi in različnimi akcijami pa po drugi strani skrbimo za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter varnost zaposlenih. Vsakoletno organiziramo krvodajalske akcije, v stiskah zaposlenih nudimo solidarnostno pomoč in ob večjih naravnih nesrečah zbiramo prispevke za prizadete posameznike, sodelujemo pa tudi v projektu Botrstva v okviru Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si