Več informacij 00 01

LETNO POROČILO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NLB SKUPINE ZA LETO 2019

NLB Skupina se kot sistemsko pomembna finančna institucija zaveda svoje odgovornosti

Za nas jugovzhodna Evropa ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. Tu se izzivov lotevamo z žarom, veseljem in energijo. Tu skrbimo, da smo pripravljeni – na vse, kar sledi.

Nagovor Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB d.d.

Na kaj pomislite ob besedi dom? Če bi vprašali mene, bi, priznam, verjetno najprej pomislil na zelene griče severovzhodne Slovenije, a kmalu ugotovil, da to ne bo povsem držalo. Ne za mene ne za NLB Skupino namreč dom ni le točka na zemljevidu – dom je tam, kjer so ljudje, ki nam pomenijo največ, s katerimi se počutimo prijetno, energično in navdahnjeno in s podporo katerih lahko dosegamo postavljene cilje.

V NLB Skupini si želimo in prizadevamo te občutke vzbuditi v celotni regiji, kjer delujemo, začenši s svojimi zaposlenimi. Prav ti so namreč s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo ključni za poslovni uspeh naše skupine in posledično regije. Zato intenzivno vlagamo v njihov razvoj in dobrobit, jih spodbujamo, da izkoristijo svoj potencial ter uspešno usklajujejo poklicno in zasebno življenje.

S predanimi in motiviranimi zaposlenimi namreč veliko preprosteje uresničujemo svoje družbeno odgovorno poslanstvo, predvsem na področju spodbujanja podjetništva in mentorskega širjenja znanja.

Kot bančno-finančni skupini sistemskega pomena v večini držav, kjer delujemo, nam skrb za finančno opismenjevanje nalagata razum in čut za odgovornost, medtem ko nas srce po drugi strani usmerja k promociji in podpori športa – predvsem med mladimi –, k humanitarnim projektom ter varovanju kulturne dediščine in okolja.

NLB Skupina namreč še zdaleč ni zgolj finančna skupina; niti ne številke in bilance ali finančni rezultati, ki ustvarjajo dodano vrednost za naše deležnike in pripomorejo h gospodarskemu razvoju. Smo ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne produkte in storitve, čutimo z okoljem in regijo, kjer živimo, ter želimo prispevati k boljši kakovosti življenja.

Za nas namreč jugovzhodna Evropa ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. Tu se izzivov lotevamo z žarom, veseljem in energijo. Tu skrbimo, da smo pripravljeni – na vse, kar sledi.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d.d.

NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s strateško osredotočenostjo na izbrane trge jugovzhodne Evrope. Prisotna je na trgih s skupno 17 milijonov prebivalcev. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih hčerinskih bank v jugovzhodni Evropi, skupino pa sestavlja še več družb, ki opravljajo druge storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.). NLB je v 25-odstotni + ena delnica lasti Republike Slovenije. V letu 2019 so bila ključna strateška področja poslovanja Skupine: Poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji, Korporativno bančništvo v Sloveniji in Strateški tuji trgi.

Pri financiranju NLB Skupina sledi skrbno sestavljenim načelom, smernicam in postopkom. NLB Skupina ne financira nelegalnih dejavnosti, proizvodnje in trgovine z orožjem, političnih strank, političnih forumov in verskih skupnosti.

NLB Skupina se kot sistemsko pomembna finančna institucija zaveda svoje odgovornosti. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju, želi prispevati tudi k boljši kakovosti življenja celotne regije.

»Jugovzhodna Evropa je naš dom. Tu sta glava in srce NLB Skupine, zaradi česar si želimo in si bomo na vso moč prizadevali, da bo ta regija uspešna. Kot sistemski igralec ta izziv sprejemamo s ponosom in z veliko odgovornostjo – do zaposlenih, strank in okolja, v katerem delujemo,« je poudaril Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

Poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji

Glavni steber poslovanja NLB Skupine je Poslovanje s prebivalstvom, kjer banka zavzema vodilni položaj na slovenskem trgu s ponudbo celovite storitve. NLB d.d. v Sloveniji odlikuje močna navzočnost in velika dostopnost za stranke prek razvejane mreže 93 poslovalnic in 549 bankomatov po vsej Sloveniji ter kontaktnega centra, ki deluje 24 ur na dan in strankam zagotavlja najbolj kakovostne storitve. Področje Poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji je kljub številnim izzivom na bančnem trgu NLB Skupine v letu 2019 doseglo odlične poslovne rezultate. Banka je družbeno odgovorna do svojih strank, zaposlenih, okolja in družbe na splošno ter udejanja pomembno poslanstvo prispevati k boljši kakovosti življenja vseh državljanov.

Poslovanje s pravnimi osebami v Sloveniji

Na področju korporativnega bančništva v Sloveniji NLB d.d. ohranja vodilni položaj kot ključni svetovalec slovenskim podjetjem. Strateški poudarek pri poslovanju banke je razvoj ustreznih rešitev s pomočjo resničnega razumevanja potreb strank. Z razvijajočim se partnerskim odnosom je banka zanesljiv partner v vseh podjetniških segmentih. Strankam ponuja celoten spekter finančnih storitev in svetovalne storitve na kapitalskih trgih ter zagotavlja podporo z uporabo tradicionalnih, elektronskih in mobilnih bančnih rešitev.

Strateški tuji trgi

Strateške tuje trge NLB Skupine sestavlja pet držav jugovzhodne Evrope: Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Republika Kosovo in Severna Makedonija, ki predstavljajo domači trg šestih bank NLB Skupine. Odlikujejo jih profesionalne storitve, dobičkonosno poslovanje, visoka kapitaliziranost in samofinanciranje, visok ugled ter prepoznavnost na podlagi sodobnih in prilagodljivih produktov in tržnih poti. To bankam daje možnost za potencialno rast v regiji. Med njimi štiri banke izkazujejo več kot 10-odstotni tržni delež na svojem trgu. Vse hčerinske banke zasledujejo strategijo vzdržne rasti na lokalnem trgu ob smiselnem povezovanju na ravni NLB Skupine. Skupina ima na trgih jugovzhodne Evrope široko poslovno mrežo 225 podružnic, ki oskrbuje 1,14 milijona aktivnih komitentov.

Nestrateške podrejene članice NLB Skupine

NLB Skupina je še vedno v postopku nadzorovanega postopnega ukinjanja nestrateškega dela segmenta poslovanja. V okviru tega so bili izvedeni različni ukrepi, ki so bili najbolj primerni za posamezne družbe, kot so prodaja družb, portfelja in premoženja, izterjava ali prestrukturiranje posameznih terjatev ter zapiranje odvisnih družb v postopku likvidacije.

Uvod

NLB Skupina ima pomembno družbeno odgovorno poslanstvo, ki ga izkazuje z odgovornim odnosom do vseh svojih deležnikov: svojih zaposlenih, strank, lastnikov in dobaviteljev. V skladu z Družbeno in okoljsko politiko na ravni NLB Skupine, ki je bila sprejeta konec leta 2018, se je v lanskem letu nadaljevalo izvajanje aktivnosti družbeno odgovornih projektov in poenotenje postopka spremljanja in odločanja o sponzorstvih in donacijah.

Poleg izpolnjevanja cilja poslovne uspešnosti se NLB Skupina trudi izboljšati kakovost življenja v regiji tudi skozi družbeno odgovorne projekte. Ključni stebri družbeno odgovornega delovanja NLB Skupine so skrb za zaposlene, skladnost in integriteta, spodbujanje podjetništva, mentorstvo, humanitarnost, podpora vrhunskega športa in športa mladih, varovanje kulturne dediščine ter skrb za okolje. NLB Skupina je v letu 2019 uspešno zaključila 352 projektov na različnih področjih družbene odgovornosti.

Struktura projektov po področjih družbene odgovornosti v letu 2019 v NLB Skupini

Struktura projektov po področjih družbene odgovornosti v letu 2019 v NLB Skupini
šport mladih in profesionalni šport humanitarnost kultura spodbujanje podjetništva lokalne skupnosti zaposleni

Humanitarni projekti

V letu 2019 je bila posebna skrb je namenjena gluhim in naglušnim ter njihovemu enakopravnemu vključevanju v vsakdanje življenje. S projektom Gledališki tolmač želi NLB Skupina gluhim omogočiti dostop do gledališke umetnosti. V okviru tega projekta je dvanajst slovenskih gledališč podpisalo zavezo, da bodo v prihodnjem letu na svoj spored umestili izvedbo vsaj ene predstave s tolmačem v slovenski znakovni jezik. Poleg tega je NLB Skupina prilagodila svojo ponudbo tej ranljivi skupini ljudi ter tako gluhim in naglušnim od avgusta 2019 dalje omogoča, da lahko enkrat tedensko samostojno opravijo osnovne bančne storitve prek video klica, ki je bil nadgrajen s prisotnostjo tolmača znakovnega jezika.

NLB Skupina podpira tudi druge ranljive skupine, pomaga otrokom in donira sredstva bolnišničnim ustanovam. Že enajsto leto zapored podpira NLB Wheel, turnir košarke na invalidskih vozičkih, v letu 2019 pa je Skupina začela podpirati tudi rokometno ekipo Zveze paraplegikov Slovenije. Za dober namen je bilo izvedeno zbiranje starih tolarjev, ki so bili podarjeni društvu Europa Donna, v poslovalnicah pa so se tudi zbirala sredstva za novo opremo v URI Soča.

Spodbujanje podjetništva

S finančno-podjetniškimi delavnicami je NLB Skupina podprla program Moje podjetje pod okriljem Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki skrbi za razvijanje podjetniške žilice mladih, hkrati pa jim omogoča odkrivanje potencialov in jim pomaga k samostojnemu življenju. NLB Banka Sarajevo je podprla nov ciklus predavanj v okviru Akademije za podjetnike. NLB Skupina je kot generalni sponzor podprla poslovni forum Kopaonik v Srbiji, na katerem se je zbralo približno 1300 udeležencev – gospodarstvenikov, predstavnikov državnih institucij in nevladnih organizacij.

NLB Skupina je razširila delavnice finančnega opismenjevanja ter jih predstavila ne le otrokom in mladostnikom kot v preteklih letih, temveč jih je s prisotnim tolmačem slovenskega znakovnega jezika organizirala tudi za gluhe in naglušne.


Dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu

Prva skrb NLB Skupine je dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. NLB d.d. je ponosna na prestižni certifikat »Top Employer«, ki ga je v letu 2019 prejela že četrto leto zapored, kar družbo uvršča med najboljše zaposlovalce na svetu. Zaposlenim skozi certifikat »Družini prijazno podjetje« omogoča uspešno usklajevanje njihovih kariernih ciljev z družinskim življenjem. Z najstarejšim Izobraževalnim centrom v Sloveniji pa zaposlenim omogoča tako osebnostno kot tudi profesionalno rast. Poleg internih izobraževanj lahko zaposleni NLB Skupine pridobivajo znanje tudi na zunanjih izobraževanjih doma in v tujini. V letu 2019 je bil prvič organiziran NLB Družinski dan, ki je med zaposlenimi požel veliko pozitivnih odzivov, nadaljevala se je tudi tradicija bančnih športnih iger NLB Skupine. V Bosni in Hercegovini je NLB Banka Sarajevo postala drugi najuspešnejši delodajalec v finančnem sektorju in se uvrstila med deset najboljših delodajalcev v državi. NLB Skupina zaposluje tudi uspešne ženske managerke, kar dokazuje predsednica uprave NLB Banke Sarajevo Lidija Žigić. V letu 2019 je prejela nagrado za najuspešnejšo managerko v bančništvu za leto 2018 »Golden BAM«, ki jo podeljuje uredništvo finančnega poslovnega časopisa Banke i biznis najuspešnejšim bankam v regiji.


Podpora vrhunskim športnikom

NLB Skupina je v letu 2019 nadaljevala podporo vrhunskim športnikom. Kot ponosen sponzor je NLB d.d. podpirala smučanje, rokomet, nogomet, namizni tenis in jadranje. NLB Banka Priština je finančno podprla prvenstvo v moškem ragbiju ter šahovske turnirje na lokalni in državni ravni. NLB Banka Podgorica je podporo športu združila s humanitarnostjo in projektom »Z majhnimi koraki spreminjamo svet na boljše«, v okviru katerega so s podporo košarkarjem Budučnosti ob njihovih zmagah donirali sredstva črnogorskim porodnišnicam.


Šport mladih

Posebna pozornost se namenja tudi mladim športnikom v okviru projekta Šport mladih. NLB Skupina želi v digitalni dobi mlade spodbujati, naj se ukvarjajo s športom, se učijo zmagovati in tudi dostojanstveno prenašati poraze. Širom Slovenije spodbuja mlade rekreativce h gibanju in zdravemu načinu življenja. Finančno je podprla 36 lokalnih športnih klubov, ki svoje nadobudne mlade igralce kalijo v nogometu, rokometu, smučanju in namiznem tenisu. Mlade športnike je, poleg finančne podpore, z delavnicami učila tudi o financah. V okviru nogometnih kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020, je ogled tekme Slovenija – Poljska omogočila skoraj 2000 otrokom, vključenim v projekt Šport mladih.


Varovanje okolja

NLB Skupina je sodelovala pri financiranju največjega projekta vetrne energije na Kosovu, ki bo omogočil občutno povečanje proizvodnje zelene energije iz obnovljivih virov v regiji jugovzgodne Evrope, ki bo predstavljala okoli 10 % energetske zmogljivosti te države.

NLB Banka Beograd je v letu 2019 že osmo leto zapored v okviru akcije »NLB Organic« nagradila najboljše projekte s področja organske pridelave in predelave hrane. Z njo podpira družinsko podjetništvo ter trajnostni razvoj in skrb za okolje in zdravje prebivalcev. NLB Banka Sarajevo se je pridružila čistilni akcij Očistimo mesto v enem dnevu.

V NLB Skupini je v pripravi strategija ESG (Environmental Social and Governance), v kateri bodo aktivnosti s področja družbene odgovornosti nadgrajene z aktivnostmi, ki se nanašajo na naravno okolje. Družba se je v okviru privatizacijskega procesa zavezala k uresničevanju zahtev EBRD, ki se nanašajo tako na okoljske kot tudi na socialne teme.


Varovanje kulturne dediščine

Z razstavami v Galeriji Avla je NLB d.d. v letu 2019 nadaljevala udejanjanje na kulturnem področju, začela pa je tudi aktivnosti za odprtje bančnega muzeja v Sloveniji. V NLB Banki Beograd je bila odprta razstava likovnih del ustvarjalcev Hiše likovnih umetnikov Pigmalion.

Skrita vsebina