Ekskluzivna ponudba Individualnega upravljanja premoženja in NLB Privatnega bančništva: Delniški portfelj vodilnih

Novost v ponudbi družbe NLB Skladi: Portfelj, katerega strategija investiranja temelji na pristopu, kjer se v portfelj vključi naložbe, ki so v preteklem obdobju izkazale pozitiven trend, ter izključi naložbe, ki tega trenda ne izkazujejo več. Ideja, ki ji portfelj sledi je, da bodo zmagovalci zmagovali tudi v prihodnje.


Družini sedmih individualnih portfeljev se je priključil nov član. Delniški portfelj vodilnih je zasnovan na osnovi metodologije iskanja »zvezd«. V njem so vključene delnice izdajateljev, ki so v preteklem obdobju izkazale izrazit pozitiven trend ter ustrezajo visoko postavljenim pogojem kvantitativno-temeljne analize. Po skrbnem pregledu smo v portfelj uvrstili 40 predstavnikov. Sestava le-tega se bo prilagajala novim tržnim razmeram in tako bodo v portfelju vedno prisotne aktualne »zvezde«. Izkoristite posebno ugodnost in do konca marca v ta portfelj vplačajte brez vstopnih stroškov.

Strategija investiranja temelji na pristopu, kjer se v portfelj vključi naložbe, ki so v preteklem obdobju izkazale pozitiven trend, ter izključi naložbe, ki tega trenda ne izkazujejo več. Ideja, ki ji portfelj sledi je, da bodo zmagovalci zmagovali tudi v prihodnje. Delovanje in uspešnost strategije smo preučili tako v akademskih raziskavah kot z analizo preteklih podatkov (t.i. backtesting). Ugotovili smo, da je košarica »zmagovalcev« od leta 1929-2013 izkazala občutno nadpovprečno donosnost, tako proti celotnemu trgu kot proti košarici »poražencev«. Pristop se je dobro odrezal tudi pri testiranju različnih obdobjih: v zadnjih 20 letih (2001-2021), v obdobju 2002-2007, ki so ga zaznamovale rastoče obrestne mere ter v in po obdobju Velike finančne krize (2009-2019). Po drugi strani pa velja izpostaviti fenomen t.i. momentum-crasha, do katerega pride po borznih padcih, saj se ponavadi iz t.i. borznega dna najbolj odbijejo naložbe, ki so pred tem najbolj padle. V tem primeru se momentum strategija ne bi izkazala kot najbolj optimalna, vendar smo uvedli možne prilagoditve strategije za tak primer.

Delniški portfelj vodilnih je novost na slovenskem trgu v več pogledih. Predstavlja razpršitev med naložbenimi strategijami posameznika, saj se znatno razlikuje od obstoječega pristopa upravljanja portfeljev in podskladov (top down pristop, poudarek na value investiranju). Portfelj združuje pozitivne lastnosti različnih pristopov analiz in investiranja: klasične temeljne analize in kvantitativne analize. Temeljna analiza uporablja za iskanje primernih družb dobre poslovne temelje, ob izkazovanem zdravem poslovanju in ugodnih relativnih kazalcih vrednotenja. Kvantitativna analiza je tehnika, ki uporablja matematične in statistične modele, ki jih uporabimo pri analizi večje količine podatkov, s katero si pomagamo pri učinkoviti izbiri naložb.

Delniški portfelj vodilnih je zelo dinamičen portfelj s povečano trgovalno aktivnostjo. Višji obrat sredstev in višja pričakovana donosnost lahko vodita v višje obveznosti iz naslova davkov. Portfelj ponuja inovativno kombinacijo kvantitativnega in temeljnega pristopa investiranja ter s tem znižuje korelacijo z obstoječimi portfelji in naložbami. Do konca meseca marca velja ugodnost za stranke, vplačila v ta portfelj so brez vstopnih stroškov. Za več informacij se obrnite na svojega privatnega bančnika ali 01 476 23 66.

________________

Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, info@nlbskladi.si (v nadaljevanju: družba NLB Skladi), ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je tržno sporočilo, ki je namenjeno obveščanju strank oz. potencialnih strank o storitvah družbe NLB Skladi v zvezi s finančnimi instrumenti. V tem tržnem gradivu uporabljeno poimenovanje Individualno upravljanje premoženja družba NLB Skladi uporablja za storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti skladno z določili ZISDU-3. Družba NLB Skladi opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti le na pobudo stranke. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB Skladi, o tveganjih ter stroških in nadomestilih so objavljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, dostopnih na spletni strani www.nlbskladi.si, na sedežu družbe NLB Skladi in v Privatnem bančništvu NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Terjatve iz razmerij v zvezi s finančnimi instrumenti in opravljanjem investicijskih storitev neprofesionalnih strank zapadejo pod sistem jamstva za terjatve vlagateljev po določilih Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), ki je kot informacija dostopen na sedežu družbe NLB Skladi, v Privatnem bančništvu NLB d.d. in na spletni strani družbe www.nlbskladi.si. Naložbe v posamezne portfelje niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Davčna obravnava je odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke in se lahko spreminja.

To tržno gradivo je pripravljeno izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v tržnem gradivu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Tržno gradivo prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu ZTFI-1 saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega tržnega gradiva. Tržno gradivo prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Družba NLB Skladi nima dovoljenja za izvajanje investicijskega svetovanja, med investicijskimi storitvami izvaja zgolj gospodarjenje s finančnimi instrumenti. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje to tržno sporočilo. Omenjeni podatki v tem tržnem sporočilu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem tržnem sporočilu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje tržnega sporočila, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja družbe NLB Skladi ni dovoljeno.

marec, 2022

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!