Kako se razlikujejo bančna garancija, kavcijsko zavarovanje in menica

Glavno vodilo pri izbiri instrumenta zavarovanja je, katera tveganja smo pripravljeni prevzeti in v kolikšni meri. Da se lahko pravilno odločimo, pa moramo poznati pravne in vsebinske razlike med posameznimi zavarovanji in najpomembnejše predstavljamo spodaj.


Bančna garancija na prvi poziv

Bančna garancija na prvi poziv je nepreklicno bančno jamstvo, neodvisno od osnovnega posla, in zagotavlja upravičencu plačilo na prvi poziv. Banka pri presoji ustreznosti zahteve za plačilo po garanciji upošteva le pogoje, ki so navedeni v sami garanciji. Običajno sta zahtevana poziv za plačilo po garanciji in izjava o kršitvi pogodbenih obvez. V osnovni posel banka ne posega, ne zahteva dokazil o kršitvi in ne arbitrira o kršitvi obvez ali nastali škodi. Temeljni lastnosti bančne garancije sta tako neodvisnost in pravilo »najprej plačaj, nato ugovarjaj«.

Upravičenec z bančno garancijo pridobi:

  • nepreklicno bančno jamstvo, neodvisno od osnovnega posla,
  • izplačilo, ki ni pogojeno z dokazovanjem škode/kršitve,
  • točno določen rok za plačilo (največ 5 delovnih dni),
  • urejenost z enotnimi mednarodnimi pravili (EPGP 758), izdanimi s strani MTZ Pariz.
Od vseh opisanih instrumentov je zgolj bančna garancija po vsem svetu enotno regulirana. Predstavlja neodvisno in nepreklicno jamstvo upravičencu ne glede na pravni status ali finančno stanje naročnika garancije. Vsaka druga oblika zavarovanja, ki je odvisna bodisi od finančnega stanja izdajatelja (menica) ali svoje pogojne, odvisne pravne narave (kavcijsko zavarovanje), se materialno pomembno razlikuje od bančne garancije.

Kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnic

Besedilo kavcijskih zavarovanj je na videz podobno bančni garanciji, razlika se za upravičenca pokaže ob potencialnem unovčenju.

Kavcijsko zavarovanje je po pravni naravi podobno poroštvu, ki je akcesorno (nesamostojno) in odvisno od osnovnega pogodbenega razmerja, kar pomeni tudi vrsto ugovorov, vezanih na osnovni posel, česar banka garant nima (npr. ugovor zastaranja – če zastara obveznost iz osnovnega posla, garancija velja do izteka njene veljavnosti). Kavcijsko zavarovanje torej predstavlja pogojno jamstvo, kjer mora izdajatelj – zavarovalnica – ugotavljati kršitev oziroma nastalo škodo, saj solidarno jamči za izpolnitev osnovne obveznosti naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika). Njena funkcija je bolj reparacija, medtem ko je osnovna funkcija bančne garancije takojšnje plačilo upravičencu.

Upravičenec mora v primeru zahteve za plačilo po kavcijskem zavarovanju dokazati kršitev pogodbenih obvez naročnika garancije (oz. ponudnika/pogodbenika).

Menica kot instrument zavarovanja

  • Izplačilo po menici je pogojeno s pravilno izpolnjeno menico, nesporno identifikacijo izdajatelja menice, ki mora biti za podpisovanje menic tudi ustrezno pooblaščen, in z zadostnim stanjem na računu meničnega dolžnika pri banki domicilu.
  • Izpolnjevanje bianco menic je strogo formalno dejanje in vsaka najmanjša nepravilnost lahko pripelje do zavrnitve plačila menice. Poleg tega praksa v bančnem sektorju kaže, da je ca. 90 % vseh menic zavrnjenih zaradi nezadostnega stanja na računu izdajatelja.
  • Menice imajo lahko tudi nejasna navodila v t. i. menični izjavi. Ta sicer po zakonu ni več potrebna, a če jo banka prejme in vidi, kaj je v njej zapisano, tega kot skrben gospodar ne more prezreti. Pogoji menične izjave lahko dodatno otežijo unovčenje. Tveganje, da do izplačila po menici ne bo prišlo, je torej relativno visoko in zavrnjene menice ni mogoče ponovno unovčiti.
  • Menica predstavlja tveganje tudi za meničnega dolžnika, saj obstaja (zaradi abstraktne narave menice) veliko večja možnost neupravičenega unovčenja, kot to velja npr. za bančno garancijo.

Ključna je torej ocena tveganja

Edini namen instrumentov zavarovanja je obvladovanje tveganj. Ocenite torej, kakšnim tveganjem ste v poslu izpostavljeni, in glede na to izberite pravi instrument zavarovanja. Cena in enostavnost pridobitve instrumenta zavarovanja naj ne bosta edina kriterija. Ko se pri poslu kaj zalomi, je namreč pomemben končni rezultat – enostavno unovčenje in izplačilo upravičencu.

Od vseh opisanih instrumentov je zgolj bančna garancija po vsem svetu enotno regulirana. Predstavlja neodvisno in nepreklicno jamstvo upravičencu ne glede na pravni status ali finančno stanje naročnika garancije. Vsaka druga oblika zavarovanja, ki je odvisna bodisi od finančnega stanja izdajatelja (menica) ali svoje pogojne, odvisne pravne narave (kavcijsko zavarovanje), se materialno pomembno razlikuje od bančne garancije.

Posvet z bančnim svetovalcem

Pri uporabi instrumenta zavarovanja je pomembno, da se s svojim bančnim svetovalcem povežete še pred sklenitvijo posla, saj vam bomo tako lahko najbolje svetovali glede izbire in uporabe izbranega instrumenta. Naše strokovnjake lahko pokličete na telefonsko številko 01 425 21 05. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko pokličete naš kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Gumb: Naročite se na sestanek

Posvet z bančnim strokovnjakom

Pri uporabi instrumenta zavarovanja je pomembno, da se s svojim bančnim svetovalcem povežete še pred sklenitvijo posla, saj vam bomo tako lahko najbolje svetovali glede izbire in uporabe izbranega instrumenta. Naše strokovnjake lahko pokličete na telefonsko številko 01 425 21 05. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko pokličete naš kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

Avtorica: Helena Belingar, direktorica sektorja za trgovinsko bančništvo v NLB

september, 2017

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!