Kako zmanjšati tveganja novega dobavitelja

Začetek poslovanja z novim dobaviteljem prinaša podjetju tudi nova poslovna tveganja. Čeprav ste se z dobaviteljem dogovorili o vseh pogojih sodelovanja, se lahko zgodi, da kakovost ne bo ustrezna ali da bodo dobave zamujale. To lahko slabo vpliva na poslovanje vašega podjetja in posledično na odnose z vašimi kupci. Ta tveganja lahko zmanjšate in posle z novim dobaviteljem zavarujete z bančnimi finančnimi instrumenti.


Podjetja se navadno že pred začetkom sodelovanja z novim dobaviteljem dobro pozanimate o njem in tako zmanjšate tveganja, ki jih prinaša nov poslovni partner. V različnih javno dostopnih in drugih virih preverite njegovo finančno stanje, proizvodne zmogljivosti, zagotavljanje kakovosti in podobno, vendar pa te informacije včasih niso dovolj. Zato so vam na voljo različni finančni instrumenti, ki omogočajo, da zavarujete svoje poslovanje, če sodelovanje z novim dobaviteljem ne bi potekalo po pričakovanjih.

Heleno Belingar, direktorico trgovinskega bančništva v NLB, smo vprašali, katere instrumente trgovinskega bančništva podjetja največkrat uporabljajo, ko začnejo poslovati z novim dobaviteljem. Katera rešitev je najboljša za vaše podjetje, pa se lahko posvetujete tudi s svojim poslovnim skrbnikom v banki.

Bančne garancije

Bančna garancija je denarna obveza banke (garanta) do upravičenca, če se krši osnovna pogodbena obveznost. To pomeni, da bo banka v primeru, če dobavitelj ne izpolni v pogodbi dogovorjenih obveznosti, upravičencu (kupcu) izplačala dogovorjeno denarno odškodnino. Bančnih garancij je več vrst, ko pa začnete poslovati z novim dobaviteljem, pridejo najpogosteje v poštev zlasti:

  • Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj svojih obveznosti ne bi izvršil v celoti ali v dogovorjenem roku, vam garancija zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska.
  • Garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Če je dobavljeno blago z napako ali storitev neprimerne kakovosti in ste dobavitelja pozvali k odpravi teh napak, ta pa tega ne izpolni, vam garancija zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska.
  • Garancija za vračilo avansa. Če ste dobavitelju plačali avans (vnaprej plačani del kupnine), dobavitelj pa v dogovorjenem roku ni izpolnil svojih obvez, vam garancija zagotavlja vračilo avansa.

Primer:

Podjetje dobro sodeluje s svojimi dobavitelji, vendar pa mu ti zaradi večje rasti naročil ne morejo več zagotavljati potrebnih količin surovin v ustreznem času. Zato je poiskalo novega dobavitelja. Novega dobavitelja je preverilo, vendar ni povsem prepričano, da bodo njegove dobave pravočasne in ustrezne kakovosti. Po nasvetu banke je podjetje posel zavarovalo z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Po prvih dobavah se je izkazalo, da novi dobavitelj v resnici (še) ne uspeva zagotavljati dobav v dogovorjenih rokih. Zaradi zamud pri dobavi je prihajalo do zamud v njegovi proizvodnji. Z garancijo je podjetje lahko nadomestilo poslovno škodo, ki jo je imelo zaradi zamud pri dobavi.

Nakupni akreditiv

Akreditiv je hiter in preprost instrument zavarovanja in hkrati tudi plačilni instrument, s katerim so zavarovani interesi tako kupca kot tudi dobavitelja. Ko začnete poslovati z novim dobaviteljem, pride v poštev nakupni dokumentarni akreditiv. Z njim si kot kupec zmanjšate tveganje, ki ga prinaša sodelovanje z novim dobaviteljem, hkrati pa si lahko zagotovite financiranje posla.

Z odprtjem akreditiva v odnos med kupcem in prodajalcem vstopi banka, ki daje nepreklicno obljubo, da bo plačala dobavitelju na podlagi predložitve dokumentov, navedenih v akreditivu. Plačilo se izvede šele, ko se ugotovi skladnost dokumentov z zahtevami akreditiva, in tako predstavlja varovalko pred tveganjem neizpolnitve dobaviteljevih pogodbenih obveznosti, kot so zagotovitev ustrezne kakovosti dobavljenega blaga, zagotovitev dobave oz. pravočasne dobave …


Helena Belingar

»V praksi se večkrat izkaže, da je optimalno izbrati kombinacijo obeh instrumentov, garancije in akreditiva, poslu pa se lahko doda še financiranje, s čimer se rešitve prilagodijo strukturi posameznega posla", pojasnjuje Helena Belingar.

Primer:

Slovensko podjetje želi uvoziti nov stroj, ki pa mu bo dodatne prihodke zagotavljal šele čez nekaj mesecev. Dobavitelj stroja pričakuje avans, če ga ne dobi, pa ne želi dobaviti »na odprto«. Podjetje dobavitelja ne pozna, zato se mu zdi avansno plačilo tvegano, pa tudi sredstev za ta namen nima. Podjetje se obrne na svojo banko, ki mu svetuje izdajo dokumentarnega akreditiva z možnostjo, da uvoznik stroj plača v roku 180 dni od odprtja akreditiva. Akreditiv tako poleg zavarovanja posla omogoča tudi financiranje uvoza za čas od prejema stroja do njegovega zagona, proizvodnje in prodaje izdelkov. Tako so zaščiteni interesi vseh treh strani:

  • Dobavitelj z akreditivom prejme nepreklicno bančno jamstvo, da bo po odpremi in predložitvi pravilnih akreditivnih dokumentov zagotovo prejel plačilo.
  • Banka uvozniku omogoči odloženo plačilo, hkrati pa dobavitelju kupnino plača takoj po odpremi.
  • Če kupec ni prepričan, da bo kakovost stroja ustrezna, lahko posel zavaruje z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravo napak v garancijskem roku ali za druge zahteve, kar se vpiše v sam akreditiv.

Helena Belingar poudarja, da je pomembno, da se podjetja zavedajo, da gre pri obeh instrumentih, garanciji in akreditivu, za poenoteno, z mednarodnimi pravili in običaji urejeno nepreklicno bančno jamstvo, s katerim je mogoče zavarovati večino tveganj v domačem in zlasti mednarodnem poslovanju. Tako predstavljajo prvovrstno zavarovanje. V času pričakovane negotovosti njihova uporaba narašča, zato se je pred vstopom v nova poslovna razmerja in na nove trge o njih dobro pozanimati.

Prodaja terjatev banki

Pomemben ukrep za zmanjšanje tveganj z novim dobaviteljem je tudi skrb za likvidnost in optimiziranje obratnega kapitala. Podjetje mora poskrbeti, da bo imelo ob zapadlosti plačil na računu dovolj denarja za plačilo novemu dobavitelju, sicer bi lahko prišlo do motenj v njegovih dobavah. Ker plačilni roki med podjetjem in njegovim dobaviteljem ter podjetjem in njegovim kupcem niso vedno usklajeni, prihaja do zamikov v denarnih tokovih in nihanj v likvidnosti. Rešitev je storitev odkupa terjatev.

Pri odkupu terjatev lahko sodelujete kot prodajalec (banki prodate terjatve do svojih kupcev) ali kot kupec (vaš dobavitelj banki prodaja terjatve do vas). S prodajo terjatev do svojih kupcev izboljšate svojo likvidnost. Prednosti pa imate tudi kot kupec, saj s tem, ko vaš dobavitelj banki proda odprte terjatve do vas, dobavitelju pomagate izboljševati njegovo likvidnost. S tem bo dobavitelj lažje zagotavljal pravočasnost dobav, zaradi tega vam lahko ponudi daljše plačilne roke, izboljšujete pa tudi odnose z njim.

Dobro je vedeti, da s prodajo terjatev podjetja dobite takojšen dostop do denarnih sredstev, da lahko poravnavate svoje obveznosti, postopek pa je še lažji s spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev. S prodajo terjatev ne povečujete svoje zadolženosti in kreditne izpostavljenosti pri banki in tako ohranite svoj kreditni potencial za investicije. Ko začnete poslovati z novim dobaviteljem, so tveganja za vas večja, zato je dobrodošla možnost brezregresnega odkupa terjatev, s katerim banka (v določenih primerih) prevzame tudi plačilno tveganje. Tako prodaja terjatev predstavlja tudi zavarovanje plačila, kar je v negotovih časih še zlasti pomembno, še poudarja Helena Belingar.

Primer:

V državi novega dobavitelja je običajen plačilni rok 30 dni, zato se je podjetje z novim dobaviteljem dogovorilo, da mu bo plačalo 30 dni po dobavi surovin. Kupcu je zaradi dolgoročnega sodelovanja odobrilo daljši plačilni rok, 60 dni. Ker želi podjetje optimizirati svoj obratni kapital, se je odločilo, da terjatve do kupca proda banki. Tako je imelo ob zapadlosti plačil do dobavitelja dovolj denarja za plačilo, dobavitelj pa je lahko še naprej zagotavljal nemotene dobave.

Zmanjšajte tveganja novih dobaviteljev s finančnimi instrumenti NLB

Poslovnim strankam zagotavljamo celovite storitve trgovinskega bančništva, s katerimi lahko zmanjšate tveganja pri novih dobaviteljih. Oglasite se v banki že v fazi sklepanja posla, da vam naši vrhunsko usposobljeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami lahko svetujejo pravo rešitev. Podpremo vas lahko pri poslovanju v Sloveniji in tujini – pri mednarodnem poslovanju sodelujemo s široko mrežo korespondenčnih bank in z bankami NLB Skupine, ki dobro poznajo posebnosti lokalnih trgov. Preverite ponudbo instrumentov trgovinskega bančništva, o rešitvi, ki je najprimernejša za vaše podjetje, pa se posvetujte s svojim poslovnim skrbnikom v NLB.

Zavarovanje poslovanja

Naročite se na sestanek

marec, 2020

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim hkrati zavarujete tveganja in financirate svoje nakupe.

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev. Po novem tudi prek spletne aplikacije.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!