Poslovni načrt zelenega prehoda ali zakaj bomo banke od podjetij zahtevale načrte razogličenja 

V NLB smo se skladno s strategijo EU in pariškim sporazumom iz leta 2015 s pridružitvijo iniciativi UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) NZBA (Net-Zero Banking Alliance) zavezali k doseganju ogljično nevtralnega poslovanja. Z drugimi besedami, v NLB smo si postavili cilj, da bomo do leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost našega posojilnega in investicijskega portfelja. 

V praksi za NLB to pomeni ne le meriti in zmanjšati operativni ogljični odtis banke, ampak tudi meriti in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v dobaviteljskih verigah, v katere je banka vključena. Predvsem se bančniki trenutno osredotočamo na tako imenovane financirane emisije v naših portfeljih. Take emisije je težko meriti, saj smo odvisni od poročanja strank in drugih deležnikov. Skladno s pričakovanji bodo te emisije tudi precej obsežne, a bomo imeli na njihovo zmanjševanje omejen vpliv.

Torej, če smo se zavezali k ogljični nevtralnosti do leta 2050, pomeni, da imamo jasen cilj, ki pa ga je treba podpreti s kredibilnim načrtom, pri čemer govorimo o skoraj 30-letnem obdobju, kar vnaša v načrt precej spremenljivk. Takšen načrt zelenega prehoda ali tranzicijski načrt banke mora deležnikom (predvsem investitorjem) odgovoriti na vprašanje, kako dobro smo banka in hkrati vse naše stranke pripravljeni na nizkoogljično prihodnost. Ob tem pa kot banka trčimo ob kar nekaj izzivov, za katere upamo, da bodo postopno (v nekaj letih) izzveneli, a bodo imeli precejšen vpliv na poslovanje:

1. pomanjkljivi podatki strank (zakonodaja še ne predvideva, da bi vsa podjetja imela ustrezno verificiran izračun ogljičnega odtisa na letni ravni);

2. podatkovni približki, ki potencialno lahko nadomestijo manko podatkov strank ali drugih podatkov, ki so potrebni za pripravo takega načrta, so trenutno za našo regijo slabe kakovosti;

3. stroški zbiranja, obdelovanja oziroma hranjenja ESG podatkov strank, saj v Sloveniji (na primer) še nimamo izoblikovanih ustreznih baz ESG podatkov na državni ravni;

4. metodološki pristopi bank k razogljičenju (PCAF, PACTA in drugi) še niso poenoteni ali celo predpisani, zato bodo začetni tranzicijski načrti bank razmeroma slabo primerljivi (na primer: trenutno si banke pomagamo z več ponudniki podatkovnih približkov (proxy providers), kar pomeni, da rezultati uporabe teh približkov ne bodo med sabo primerljivi, zato bi bilo smiselno, da, na primer, EBA predpiše uporabo le enega konkretnega ponudnika (common proxy provider);

5. razogljičenje portfeljev banke pomeni postopno omejevanje financiranja (in postopno zaostrovanje pogojev financiranja) določenih gospodarskih sektorjev, kjer je prilagajanje na nizkoogljične tehnologije počasno, kar lahko v določenih okoljih vodi do številnih posledic tudi za širšo družbo – in te bo treba prej ali slej sistemsko nasloviti v kontekstu potrebnih prestrukturiranj gospodarstev;

6. razogljičenje portfeljev za banko pomeni redefiniranje poslovnega fokusa (iskanje novih poslovnih priložnosti pri financiranju in omejevanje tveganj, ki izvirajo iz zelenega prehoda), kar bodo stranke v določenem času nedvomno čutile v pozitivnem smislu, nekatere pa tudi v negativnem smislu;

7. če bomo kot banka želeli izpeljati razogljičenje portfeljev, pomeni, da bomo morali zahteve po razogljičenju kaskadno spustiti do večine strank – kar predstavlja  pritisk na stranke v zvezi:

  • s podatki o ogljičnem odtisu in drugih elementih ESG;
  • s predložitvijo tranzicijskih načrtov strank;
  • s poročanjem strank glede doseganja ciljev razogljičenja.

Načrti razogljičenja strank vključeni v bančna orodja za oceno tveganj

Banka bo načrte razogljičenja strank spremljala in rezultate vključevala v svoja orodja za oceno tveganj.

1. Banke se ob tem zavedamo, da hitrejše in učinkovitejše bodo naše stranke pri razogljičenju, boljši bodo tudi rezultati razogljičenja na nivoju bank, saj smo na tej poti prehoda v nizkoogljično družbo močno soodvisni, kar je za doseganje cilja ogljične nevtralnosti do leta 2050 odlična novica.

2. Za banke tranzicijski načrt pomeni tudi mobilizacijo svetovalcev za podjetja v smeri strokovne pomoči strankam pri snovanju njihovih tranzicijskih načrtov, kar pomeni izjemen organizacijski in finančni izziv za banke: izobraževanja, certificiranja, razvoj dodatnih in novih procesov, razvoj orodij, IT podpora …

3. Treba bo oblikovati nove strukture (korporativnega) upravljanja tveganj in priložnosti (odbor za trajnostni razvoj …), ki se pojavljajo zaradi podnebnih sprememb in kot posledica načrtov razogljičenja.

Dejstvo je, da trenutno ne obstajajo mednarodni standardi, ki bi narekovali, kako naj banke konkretno pripravimo tranzicijski načrt (vključno s sugeriranjem enotne metodologije), zato se v NLB pri tem opiramo na podlage GFANZ in UNEP FI NZBA. Trenutno v okviru EBF bančniki aktivno sodelujemo pri nastajanju ESRS in upamo, da bodo ti vsebovali več tovrstnih napotkov. Pri standardizaciji močno računamo tudi na ISSB in IFSB (International Financial Stability Board). Prav IFSB ima med prednostnimi nalogami za leto 2023 operacionalizacijo uporabe tranzicijskih načrtov finančnih institucij za obvladovanje tranzicijskih tveganj pri zagotavljanju finančne stabilnosti.

Zavedamo se, da bo načrt zelenega prehoda banke skupaj z letnim razkritjem uspešnosti glede na zastavljene cilje temeljnega pomena za zmanjšanje tveganja zelenega zavajanja (greenwashing). Da banka razvije kakovosten načrt prehoda, pa se ne bo zgodilo v enem letu, ampak bo potrebnih nekaj let, preden bo prvi načrt prerasel v vseobsegajočo ogljično nevtralno poslovno strategijo banke. V tem času in na tej poti pričakujemo podporo tako zakonodajnega okolja kot tudi nadzorniških prizadevanj.

Kaj, če bodo podjetja prepočasna v zeleni preobrazbi?

Podjetja, ki se bodo prepočasi odzivala na družbene težnje po zeleni preobrazbi, prepočasi dekarbonizirala svoje poslovne modele in ne bodo sledila usmeritvam Pariškega sporazuma iz leta 2015, katerega podpisnica je tudi Slovenija, se morajo zavedati, da se bodo najverjetneje postopno morala spopasti z naslednjimi izzivi:

1. Omejen dostop do (trajnostnega) financiranja: banke in finančne institucije vedno bolj vključujemo merila ESG v svoje politike, vpletamo jih v produkte in cenovno politiko. Prednost dajemo podjetjem, ki izkazujejo močno ESG uspešnost in zavezanost trajnostnemu razvoju ter poslovanju. Podjetjem, ki zaostajajo pri sprejemanju praks ESG, bo postopno vse težje zagotoviti financiranje ali pa jim bodo ponujeni manj ugodni pogoji.

2. Višji stroški financiranja: podjetja, ki se ne bodo prilagodila praksam ESG, se bodo postopno soočila z višjimi stroški financiranja svoje dejavnosti. Posojilodajalci bodo potencialno sklepali, da takšna podjetja zanje pomenijo večja ESG tveganja, kar vodi do višjih obrestnih mer ali strožjih posojilnih pogojev. To jih lahko postavi v slabši položaj v primerjavi z njihovimi konkurenti, ki so bolj usmerjenimi v ESG.

3. Zmanjšano zanimanje vlagateljev: vlagatelji, vključno z institucionalnimi vlagatelji in upravljavci premoženja, pri sprejemanju naložbenih odločitev upoštevajo tudi dejavnike ESG. Podjetja, ki ne dajejo prednosti ESG, bodo morda vse težje pritegnila kapital teh vlagateljev. Pomanjkanje zanimanja vlagateljev lahko omeji njihov dostop do lastniškega financiranja, poslabša njihovo vrednotenje in ovira njihovo zmožnost zbiranja kapitala za širitev ali druge strateške pobude.

4. Regulatorna tveganja: vlade in regulativni organi po vsem svetu vedno bolj intenzivno uvajajo predpise in politike, povezane z ESG. Podjetja, ki se ne prilagodijo tem razvijajočim se regulativnim okvirom, se lahko soočijo s tveganji skladnosti in morebitnimi kaznimi. Neusklajenost z nastajajočimi standardi ESG lahko omeji njihove tržne priložnosti, zlasti v panogah, kjer postajajo predpisi vse strožji.

5. Tveganje poslabšanja ugleda: Počasno prilagajanje praksam ESG lahko škoduje ugledu podjetja, zlasti v obdobju, ko se različni deležniki (zaposleni, stranke, lastniki, lokalne skupnosti, nadzorniki,…) vse bolj zavedajo trajnosti. Negativno javno dojemanje podjetja lahko vodi do zmanjšane zvestobe strank ali izgube tržnega deleža. Tveganje ugleda lahko vpliva na poslovanje, prodajo in dolgoročno sposobnost preživetja podjetja.


Alenka Recelj Mercina

"Omeniti velja, da se bo natančen učinek razlikoval glede na panogo, regijo in okoliščine posameznega podjetja. Glede na vse večji pomen vprašanj ESG v poslovnem in naložbenem okolju, pa se lahko podjetja, ki se ne prilagodijo praksam ESG, soočajo s pomembnimi izzivi pri dostopu do financiranja, privabljanju vlagateljev, obvladovanju regulativnih tveganj in ohranjanju pozitivne podobe blagovne znamke."

Alenka Recelj Mercina je koordinatorka trajnostnega razvoja v NLB Skupini.

Želite ugodnejše financiranje trajnostnih projektov?

Ustvarjamo boljše sledi, zato vse, ki razmišljate podjetno in delujete trajnostno, podpiramo z NLB Zelenimi krediti za podjetja. Izkoristite priložnost in investirajte v zeleno prihodnost po ugodnejši zeleni obrestni meri. 

Zeleni krediti za podjetja

  

Članek je objavljen tudi na portalu Finance, junij 2023.

junij, 2023

2022 05 nlb landing 2560x1600 v3 krovna

NLB Zeleni krediti za podjetja

Ugodnejše financiranje trajnostnih projektov za zeleno prihodnost.

NLB Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!