Spoznajte prejemnike 52. gospodarskih oskarjev GZS

Gospodarska zbornica Slovenije je letos že 52. podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, tako imenovane gospodarske oskarje, ki jih kot sponzor odličnosti podpiramo v NLB. Odličnost, zaradi katere organizacije pod njihovim vodstvom dosegajo izjemne rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov, dosegajo preboje in trajnostno ustvarjajo presežke. Predstavljajo zgled in navdih ter s svojim delovanjem odločilno prispevajo k napredku gospodarskega in družbenega okolja. Tega napredka ni brez znanja in učenja, dveh ključnih gradnikov poslovne uspešnosti, ki sta povezovala tudi letošnjo podelitev. Spoznajte letošnje nagrajence.


Lucija Sajevec, AMZS

"Učenje je pot z razgledom."

Lucija Sajevec o pomenu znanja in učenja

»V fazi transformacije je ključno zavedanje, da prihajajo spremembe, in spoznanje, kako s spremembami delati naprej. Mi v tem trenutku ozaveščamo to, da se v širši družbi dogajajo spremembe v mobilnosti, zato se moramo spreminjati tudi sami. Delujemo od znotraj navzven – najprej na razvoju posameznikov znotraj AMZS in potem tudi širše v razvoju družbe. Pri tem uporabljamo zelo različne aktivnosti, ki se dopolnjujejo in skupaj delujejo kot celota. Poleg vseh vrst izobraževanj zaposlenih veliko delamo na integraciji. Povezujemo se s fakultetami, ključna pa so nam tudi medbranžna povezovanja, ki nam zagotavljajo trajnostno delovanje. Verjamemo v skupno moč, ki jo zmorejo generirati posamezni deležniki, in soustvarjamo skupaj s partnerji. Tako postajamo integrator mobilnosti. Mislim, da je v Sloveniji zelo veliko znanja in sposobnih posameznikov, ki so pripravljeni deliti ta znanja. Mi smo črpali znanja pri nas, veliko dobrih praks pa dobimo tudi od drugih klubov v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen AMZS.«

Iz utemeljitve nagrade

Lucija Sajevec je vodenje družbe AMZS prevzela leta 2014. V tem obdobju so porasli številni kazalniki poslovanja. Dolgoročni razvoj družbe podpira razvojna strategija, usmerjena k inovacijam, investicijam in prodaji. Na področju inovacij se strateško usmerjajo v razvoj novih rešitev tako za uporabnike njihovih storitev kot za interne namene. Več kot 15 milijonov evrov investicij v zadnjem štiriletnem obdobju so namenili razvoju temeljnih dejavnosti, posodobitvi informacijske podpore, razvoju in usposabljanju zaposlenih. Strategija družbe je podprta s kadrovsko strategijo, ki je izrazito usmerjena v izobraževanja. V družbi spodbujajo odgovornost do okolja, na družbenem področju obsežna sredstva namenjajo donacijam ter s pokroviteljstvi podpirajo številne dobrodelne projekte, podpirajo avto-moto šport in predvsem izobraževanja mladih. Lucija Sajevec je uvedla nove, moderne pristope in metode v vodenju, upravljanju in organizaciji podjetja, pri čemer sledi načelom inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva, podprtega z odprtim komuniciranjem.

Mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana

"Učenje je pot z do samega sebe."

Andrej Ribič o znanju in učenju:

»Živimo v prelomnem času, v katerem so dobro izobraženi ljudje, nova znanja in razvojni oddelki ključni. Ni dovolj, da imaš znanje, bistveno je, da ga znaš uporabiti, zbrati ljudi z znanji in jih postaviti na mesta, kjer lahko ta znanja uporabljajo. Pomembno je, da vodja okrog sebe zbere ljudi, ki znajo več kot on. Uspeh vodje je namreč odvisen od tima – boljši je tim, večji je uspeh. Tehnologije se spreminjajo zelo hitro, zato je treba znanja stalno izpopolnjevati in dopolnjevati z znanji z različnih področij – danes so znanja multidisciplinarna. V skladu s tem moramo spreminjati tudi profile zaposlenih. Med panogami in poklici so določene razlike, povsod, tudi v naši panogi, pa so pomembna informacijska znanja in tudi znanja managementa, vodenja ljudi. V Sloveniji je znanja dovolj, smo konkurenčni, se pa morda premalo povezujemo. Za napredek družbe je nujno, da je gospodarstvo tesno povezano z znanostjo, da dosežke znanosti, inovacij in raziskav čim prej izkoristi za gospodarski napredek. Le z roko v roki smo lahko resnično dobri in družbi v dobrobit. Sam bi si želel več takih povezav, sodelovanj. Če se ne bi zapirali v skupine in bi prerasli tekmovalnost v slabem pomenu besede, bi skupaj lahko dosegali boljše cilje.«

Iz utemeljitve nagrade

Andrej Ribič je prevzel vodenje družbe leta 2010. V tem času so se čisti dobiček, dobičkonosnost družbe, donosnost sredstev in donosnost kapitala povečali za več kot 300 %. Razvojno usmerjenost podjetja potrjuje sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami, strateškimi in drugimi partnerji pri projektih, ki uvajajo nove trende v razvoju pametnih omrežij in tehnologij. So vodilno podjetje na področju e-mobilnosti in upravljajo največjo mrežo polnilnic. Strateškim načrtom družbe sledi strategija načrtovanja kadrov. Podrobno opredeljeni okoljski programi so sestavni del poslovne politike. S podporo razvoja brezogljične družbe, projekti družbene odgovornosti ter obsežnimi sponzorskimi in donatorskimi sredstvi, namenjenimi športnim, kulturnim, socialnim in okoljevarstvenim združenjem, potrjujejo svojo izjemno družbeno odgovornost do širšega družbenega okolja. Andrej Ribič je v letu 2019 prejel nagrado Evropski najmanager Evropskega združenja managerjev in revije Euromanager.

Branko Šeruga in Iztok Lipnik, Elrad International

"Učenje je pot do pogumnih odločitev." (Iztok Lipnik)                                                                                                      "Učenje je pot do kreativnih rešitev." (Branko Šeruga)

Iztok Lipnik in Branko Šeruga o znanju in učenju:

»Učenje je motor gibanja naprej, radovednost pa njegovo gorivo. Brez tega ni napredka. V Elradu smo na začetku veliko učili od ustanovitelja in mentorja Rudolfa Faudeja, ki ga imenujemo tudi oče Elrada, pa tudi od naših kupcev. Ves čas je naše vodilo odličnost v vsem, kar počnemo. Da bi kupcem lahko ponudili več, jih navduševali, smo ustanovili lasten razvoj. Tako se lahko prej vključimo v projekte kupcev, jim ponudimo inovativne rešitve in rastemo skupaj z njimi. Potrebo po tem, da se ključni dobavitelji vključujejo v najzgodnejše faze razvoja produkta, na srečo prepoznava vse več kupcev. Mi namreč izredno dobro poznamo svoje področje in lahko predlagamo spremembe, izboljšave, da je končni produkt tako boljši. Znanja v Sloveniji so zelo dobra, se pa neprestano učimo. Spodbujamo tudi prenos znanja in dobrih praks med povezanimi podjetji v skupini. Redno organiziramo konference Elrad Group, na katerih se posamezne strokovne službe srečujejo in izmenjujejo znanja, to pa jih hkrati tudi navdušuje in motivira za naprej. Skupen rezultat vseh aktivnosti je uspeh.«

Iz utemeljitve nagrade

Iztok Lipnik in Branko Šeruga sta v družbo Elrad International, d. o. o. (ustanovljeno leta 1995), skupaj vstopila leta 1999. Danes ima skupina Elrad (Elrad Int. in štiri odvisne družbe v Srbiji, Hong Kongu, na Kitajskem in v Mehiki) 1.600 zaposlenih in 135 mio EUR prihodkov.

Elrad Int. več kot 91 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih in dosega povprečno 22,6-odstotno rast izvoza letno. Dodana vrednost se je v zadnjih treh letih v povprečju povečala za 21,6 odstotka letno, v letu 2018 za 26 odstotkov, kar jih uvršča v vrh med konkurenti v panogi. K dobrim rezultatom doprinašajo visoka vlaganja v lasten razvoj. Razvojni oddelek sodeluje z domačimi in tujimi razvojnimi partnerji ali razvojnimi skupinami njihovih kupcev. Zaposleni so vključeni v redne programe izobraževanja, družba ponuja številne dodatne ugodnosti zaposlenim in podeljuje štipendije. Okoljsko odgovornost usmerjajo predvsem na področje ravnanja z odpadki in v povečanje energetske učinkovitosti. Letno pripravljajo tudi okoljsko bilanco. Poslovno kulturo in etiko podjetja poosebljata direktorja Iztok Lipnik in Branko Šeruga, ki skupaj s sodelavci gradita Elrad kot prepoznavnega in prednostnega partnerja v širšem poslovnem okolju, hkrati pa sprejemata odgovornost do zaposlenih, družbe in okolja.

Uroš Lozar, TKK

"Učenje je pot, ki odkriva novo."                                                                                               

Uroš Lozar o znanju in učenju:

»Danes podjetja brez znanja praktično ni, morda se tega le ne zaveda. Več kot je v podjetju raznovrstnega znanja, boljši so njegovi izgledi. Take so tudi moje osebne izkušnje. Večino svojega formalnega izobraževanja sem gradil tehnična znanja. Ko sem se začel izobraževati na področjih vodenja, komunikacij, odnosov, se mi je odprl nov svet. Seveda so formalna znanja pomembna, vendar so enako pomembna druga znanja – učenje ob delu, pa tudi izpopolnjevanja na področjih, ki niso neposredno povezana s tem, kar delaš. Ne nazadnje tudi potovanja, službena in zasebna, odpirajo nove horizonte znanja. V podjetju skrbimo za rast znanja z rednim izobraževanjem, na področju kemije, prodaje, managementa. Običajno zelo hitro prepoznamo tiste, ki izstopajo v želji po več, ki jih več stvari zanima, in to pokažejo s svojim delom. Takim ponudimo zahtevnejše delovno mesto in jim pomagamo znanja izpolnjevati. Digitalizacija je eno področje, na katerem bi želeli v znanje vlagati še več, to čaka vsa podjetja. Pripravljamo digitalno strategijo, ki bo izboljšalo procese, omogočalo učinkovitejše delo in večje zadovoljstvo končnih odjemalcev, hkrati pa moramo razvijati tudi ustrezna znanja.«

Iz utemeljitve nagrade

Uroš Lozar je funkcijo izvršnega direktorja družbe TKK, d. o. o., prevzel leta 2014. Družba, ki je leta 1947 začela s kopanjem in sušenjem krede, je danes skupaj s svojimi petimi odvisnimi družbami mednarodno uveljavljen specialist visoko kakovostnih izdelkov na področju gradbene kemije. Po številnih kazalnikih se uvršča v zgornjo polovico med konkurenti na domačem trgu. Dolgoročna razvojna strategija podjetja je usmerjena k visokotehnološkim rešitvam in tako so v TKK postali center odličnosti na področju dodatkov za betone in sanacijskih malt za celoten holding. Skoraj 90 % proizvodnje izvozijo s povprečno 15-odstotno letno rastjo. Družba je ob upoštevanju lokacije v zgornjem Posočju izjemno zavezana odgovornosti do okolja. Je eden ključnih zaposlovalcev in se zaveda svoje družbene odgovornosti, saj podpira številne aktivnosti, ki omogočajo višjo kakovost življenja in razvoj lokalnih pobud. Pod vodstvom Uroša Lozarja je pripravljena tudi strategija razvoja skupine, ki temelji na nadaljnji preobrazbi podjetja, usmerjenega h kupcem, zavezi po modernizaciji vseh poslovnih procesov, varovanju okolja in spodbujanju razvoja sodelavcev.

Aleš Dolenc, M Sora

"Učenje je pot do pravih sprememb."                                                                               

Aleš Dolenc o znanju in učenju:

»Če želi podjetje napredovati, se mora spreminjati, za spremembe pa potrebuješ znanje. Ne bo nam uspelo samo z bolj trdnim delom in z zniževanjem stroškov. Če hočemo biti uspešni, moramo biti drugačni od konkurence. Ena od poti je večanje znanja, dobiti pa se ga da na različne načine – v šoli, v literaturi, še več pa v življenju, z opazovanjem, kaj dela konkurenca, svet. Poleg znanja v podjetju moramo znati uporabiti tudi znanja zunaj podjetja, znanja v drugih organizacijah. M Sora se vključuje v konzorcije, v projekte, ki jih je razpisala EU ali slovenska vlada, ter se pri delu na projektih veliko povezuje z drugimi. To se mi zdi prava pot, in to podpiram. Tako pride do prave izmenjave idej in znanja, na konkretnih projektih se lahko tudi najboljše spoznamo. V Sloveniji je znanja veliko, vsaj v naši panogi, na področju lesarstva. Mi smo sicer malo specifični, izdelujemo okna, za stavbno pohištvo pa ni posebnega predmeta na biotehniški fakulteti. Ta znanja so bolj v specializiranih ustanovah, enako kot pri nas je tudi v tujini. Srečo imamo, da so te ustanove znanja večinoma v centralnem delu Evrope, so nam blizu in mi smo v njih zelo aktivni. Ena takih je na primer Passive House Institute, katerega člani smo. To ocenjujem tudi kot enega bolj učinkovitih marketinških pristopov. S sodelovanjem v taki instituciji skozi raziskave, razvoj, povezave znanstvenikov tako učinkovito prideš do ugleda v svetu.«

Iz utemeljitve nagrade

Družbo M Sora, trgovina in proizvodnja, d. d., Žiri, s skoraj 200 zaposlenimi in sedmimi odvisnimi družbami Aleš Dolenc vodi od leta 2004. Izhaja iz zadružne tradicije, ko je bila leta 1948 ustanovljena Kmetijsko nabavno prodajno zadruga Žiri. Leta 2006 so s ciljem zagotovitve dolgoročne varnosti zadružnikov in zaposlenih ustanovili delniško družbo.

Da bi utrdili položaj vodilnega strokovnjaka za okna v Sloveniji, je strategija podjetja izrazito usmerjena v razvoj izdelkov. Z lastno razvojno raziskovalno skupino, visokimi vlaganji v razvoj in internimi sistemi inoviranja so večkratni prejemnik regionalnih in nacionalnih priznanj za inovacije. V zadnjih letih velik del razvoja poteka skozi številne nacionalne in evropske projekte. Domači trg je še vedno najpomembnejši, vse več pa izvažajo v druge evropske države in po svetu. Njihova okna so tudi na Japonskem in Novi Zelandiji. To pa ni edina dejavnost M Sore. Njena enota Norica oskrbuje z materiali za proizvodnjo oken in vrat večino proizvajalcev v Sloveniji in je vodilna na trgu. Ta enota ima štiri hčerinske družbe na Balkanu in postaja eden največjih ponudnikov materialov za proizvodnjo stavbnega pohištva v regiji. Okoljska naravnanost družbe je prisotna v vseh fazah poslovanja, za inovativne okoljske rešitve so bili tudi nagrajeni. Ob družbeni odgovornosti do lokalnega okolja, ki je zajeta v participativnem zadružnem upravljanju družbe in delavskem solastništvu, ostajajo glavne vrednote Aleša Dolenca pripadnost podjetju, odgovornost do zaposlenih ter skrb za okolje in razvoj kraja.

Sebastijan Suhovršnik, TRO - rezalna orodja

"Učenje je pot do izjemnih idej."                                                                                           

Sebastijan Suhovršnik o znanju in učenju:

»Ko govorimo o znanju v podjetju, je treba ločiti formalno znanje in znanja, ki jih pridobiš v življenju, to so neformalna znanja in izkušnje. Za izjemne rezultate je potreben preplet obojega. V podjetjih ne moremo pričakovati, da iz šol pridejo že izdelani izobraženi kadri. Imajo okvirna znanja, ki so seveda pomembna, vendar jih je treba v podjetju z internimi izobraževanji in usposabljanji nadgraditi, izpopolniti. Tako postanejo učinkoviti in dobri sodelavci. Za našo industrijo so najpomembnejša znanja strojništva, mehatronike, tudi elektronike. Znanja v naših šolah so ustrezna. Morda je res veliko teoretičnega in premalo praktičnega usposabljanja, vendar ta praktični del zgradimo potem mi v podjetju. Veliko je odvisno od posameznika. Pokaže se, da tudi ob neustrezni formalni izobrazbi posameznik lahko osvoji potrebna znanja in postane zelo uspešen, če ima veselje do dela. Ta želja po uspehu v tem, kar delaš, je morda celo pomembnejša od formalne izobrazbe.«

Iz utemeljitve nagrade

Sebastijan Suhovršnik družbo TRO - rezalna orodja vodi od leta 2013. Njeni začetki segajo v leto 1926, ko se je začela proizvodnja pil v Prevaljah. Danes proizvajajo industrijske nože za reciklažo in plastiko, za industrijo ter za lesno-obdelovalna orodja. Družba 90,8 odstotka prihodkov ustvari na tujih trgih ter spada med največje evropske proizvajalce industrijskih nožev in rezkarjev za miniaturni spoj. Svetovno prepoznavna je predvsem pri proizvajalcih strojev za recikliranje in predelavo različnih surovin. V podjetju nenehno vlagajo v posodobitev strojne opreme, informacijske tehnologije, razvoj človeških zmogljivosti, izobraževanje zaposlenih, razvojno-raziskovalno delo ter spodbujajo inovativno klimo. Lasten oddelek za razvoj sodeluje v zunanjih raziskovalnih projektih in s strateškimi partnerji podjetja. Upoštevajo vpliv, ki ga imajo njihovi proizvodi na okolje. Sebastijan Suhovršnik uvaja participativni način vodenja. Vsako leto na strateški konferenci oblikujejo dokument »hiša TRO«, v katerem predstavijo ključne usmeritve podjetja vsem zaposlenim. Veliko truda v družbi vložijo v organizacijo dela, ki naj bi bila čim bolj optimalna do vseh zaposlenih. Vodilo Sebastijana Suhovršnika je, da ima etično in moralno poslovanje prednost pred kratkoročno dobičkonosnostjo.

Jakob Šušterič, MESI - razvoj medicinskih naprav

"Učenje je pot do nepremagljive volje."                                                                                           

Jakob Šušterič o znanju in učenju:

»V našem podjetju ima vsak zaposleni proračun za izobraževanje, ki ga lahko – v dogovoru z vodjo – uporabi za rast, osebnostno in strokovno. Poleg tega veliko pozornosti posvečamo pretoku znanja. Ustanovili smo MESI akademijo za izobraževanje partnerjev, pri čemer sledimo več ciljem. Poleg samega izobraževanja gre tudi za prenos dobrih praks od drugod in konec koncev za druženje, vzpostavljanje vezi. Kajti učenje bo neuspešno, če bo samo sebi namen, če pri partnerjih ne bo želje, da pridejo do tega znanja. Zelo veliko sodelujemo tudi z univerzami, instituti, kot je UKC, ter drugimi ustanovami znanja in zdravja. Odlične odnose imamo z zdravniki, ki nam pomagajo s svojimi znanji. Menim, da brez sodelovanja med uporabniki rešitev, torej zdravniki, in inovatorji ne gre. Nova rešitev mora odgovarjati dejanski potrebi na trgu. Na institucionalni ravni nam te ustanove pomagajo tudi s testiranji, validacijami, verifikacijami naših produktov. Sodelujemo s fakulteto za elektrotehniko, kjer nam zelo veliko pomagajo pri razvoju umetne inteligence, pametnih algoritmov, ki potem zdravniku pomagajo priti do diagnoze. S sodelovanjem imamo zelo dobre izkušnje, je pa treba biti potrpežljiv, se prilagajati in sprejemati kompromise. Znanje v Sloveniji je ustrezno, to, koliko znanja posameznik pridobi, pa je odvisno od njega samega. Mi zelo cenimo, če študent pride do nas že zgodaj, med izobraževanjem. Mislim, da je to najboljši način, pri katerem pridobivata oba – študent se ogromno nauči in ustvari dobre temelje za zaposlitev, mi pa vidimo, ali je potencialen član ekipe.«

Iz utemeljitve nagrade

Jakob Šušterič je visokotehnološko podjetje MESI, razvoj medicinskih naprav, d. o. o., ustanovil leta 2010 skupaj s Tomom Krivcem in Matjažem Španom z namenom izboljšati diagnostiko zamašitev perifernih arterij. Tako so razvili avtomatsko diagnostično napravo MESI ABPI MD, ki ji je sledila večja nadgradnja – MESI mTABLET, ki pomaga zdravnikom zgodaj odkrivati tudi druge bolezni. Družba ustvari 96 % prihodkov na tujih trgih in je v obdobju zadnjih treh let dosegla 69-odstotno povprečno rast prodaje in 58-odstotno letno rast dodane vrednosti, ki znaša na zaposlenega 52.000 EUR. Nišno ponudbo so oblikovali z intenzivnim vlaganjem v razvoj in v znanje kadrov. Sredstva namenja tudi certificiranju proizvodov in zaščiti intelektualne lastnine. Ob več nagradah za inovacije so prejeli tudi Red Dot Design Award. Pospešena prodaja in zaposlovanje zahtevajo sodoben način vodenja družbe, obvezna informativna srečanja in izobraževanja, organizirajo tudi MESI akademijo za zaposlene in distribucijske partnerje. MESI je z letom 2018 lansiral družbeno odgovoren projekt Zdrave arterije. Namen projekta je s celovitim, učinkovitim in strokovnim informiranjem, izobraževanjem, raziskovanjem in razvojem metod preprečevanja in diagnosticiranja ter s svetovanjem, mreženjem in promocijo prispevati k ozaveščanju, iskanju in pravočasnemu odkrivanju motenj v ožilju.

Vir utemeljitev nagrad: GZS; fotografije: Barbara Reya

september, 2020

2021 08 nlb poslovni paketi splosno 1920x468

NLB Poslovni paketi

Izberite poslovni paket po svoji meri in imejte dober pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja.

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!