Varno za volanom podjetja

Če podjetje pozna in spremlja svoj denarni tok ter ga skrbno načrtuje, s tem bistveno pripomore k učinkovitejšemu poslovanju. Le tako lahko prepozna priložnosti za rast ali celo začasne upočasnitve ter ugotovi, kdaj so nujne spremembe poslovnega modela.

Svetujeta: Mitja Bertoncelj, vodja Oddelka za kreditne analize ključnih komitentov in Nataša Simčič, vodja Oddelka za kreditne analize srednje velikih komitentov


Denarni tok podjetja je temeljni računovodski izkaz, ki bi ga moral do podrobnosti poznati vsak podjetnik, še posebej finančni direktor. Ta ponavadi v drobovje pozna denarni tok, ki ga podjetje ustvarja pri poslovanju, naložbah in financiranju oziroma pridobivanju sredstev iz zunanjih virov.

Pretok denarja

Denarni tok podjetja nakazuje, koliko denarja je podjetje prejelo denimo iz prodaje storitev, posojil ter dezinvesticij in porabilo za investicije, poplačila dobaviteljev ter tekoče stroške v nekem bilančnem obdobju. Poznavanje, upravljanje in načrtovanje denarnega toka podjetja sicer lahko primerjamo z gospodinjskim, a gospodinjskih in poslovnih financ nikakor ne moremo enačiti. Finance podjetij so pomembno večplastne, saj so povezane z dobavitelji in s kupci ter zato tudi s plačilnimi roki. Zaradi posebne dinamike poslovnega okolja pa se lahko pri toku denarja hitro zaplete.

Poznavanje okolja

Podobno kot pri hidroelektrarnah je tudi v poslovnem svetu dobrodošlo, da je sredstev, denimo vode pri proizvodnji elektrike, več kot dovolj za obratovanje. Takrat se presežki sredstev lahko nalagajo v zbiralnikih, ki jih ob primanjkljaju porabimo. A to ni dovolj. Hidroelektrarna mora poznati vodni režim reke, na kateri stoji, vedeti mora, kdaj je vodostaj najnižji, in vedeti mora, kako in s kolikšnimi sredstvi bo ta manko prebrodila, da bo lahko delovala nemoteno. Načrtovati mora torej svoj dotok, pretok in iztok.

Pazite na plačilne roke: lahko na partnerjevo plačilo res čakate tri mesece?

Dobičkonosni in bankrotirani

Nadzor denarnega toka terja čas, a lahko, če je opravljen ustrezno, pomeni razliko med obstojem in propadom. Podjetje se lahko – četudi ustvarja dobiček – relativno hitro znajde v likvidnostnih težavah in posledično blizu bankrota.

Za primer vzemimo srednje veliko podjetje, ki proizvaja vijake za tujega proizvajalca bele tehnike ter še nekaj drugih izdelkov za manjša podjetja po Sloveniji. Dolga, truda polna leta pridobivanja partnerjev so bila uspešna in podjetje ima veliko naročil.

Da lahko zadostijo potrebam kupcev, morajo proizvodnjo celo povečati. Na papirju so izjemno uspešni, v resnici pa ne vedo, ali bodo lahko izplačali plače. Zakaj?

Učinek padajočih domin

Poglejmo hišo iz kart, ki se v primeru podjetja, ki ga omenjamo, začne zaradi neustreznega nadzora nad denarnim tokom rušiti.

Podjetje mora dobaviteljem plačati v 30 dneh, sicer naslednje pošiljke ni, največji kupec pa si je izboril 90-dnevni plačilni rok. Sicer so plačila naročenega redna, a v dveh mesecih od nakupa materiala do plačila proizvoda prihaja do velikih likvidnostnih težav.

Kljub odprodaji zalog in dodatnemu najemu kredita je denarni tok zaradi dvomesečnega zamika med roki plačil in investicije v opremo negativen.

Podjetje ima denar na papirju, dejansko pa je ta drugje, zato nastane primanjkljaj v operativnem denarnem toku. Boniteta pri poslovnih partnerjih se zniža, s čimer težje pridobi nove kredite in stranke, celo izgublja jih. Brez ukrepanja naposled pade zadnja domina.

Če je posel večji, se splača zavarovati terjatve.

Spremljajte plačila terjatev in zaloge

Z vidika malih in srednje velikih podjetij, ki sodelujejo z zunanjim računovodstvom, pomeni nadzor nad denarnim tokom ažurno spremljanje poplačila terjatev znotraj podjetja. Absolutno prioriteto ima tako spremljanje kupcev in njihovega odnosa do plačila. Takoj za tem pa je po pomembnosti »izračun lastne cene« oziroma odgovor na vprašanje, ali si podjetje sploh lahko privošči kreditiranje kupcev z odlogom plačila − in če si ga lahko, za koliko časa. To omogoča strukturiran pristop pri dajanju popustov kupcem za predčasna plačila.

In kdaj terjatve zavarovati? Če imamo izjemno velik posel, je strošek zavarovanja zanemarljiv oziroma sprejemljiv v primerjavi s posledicami neplačila. Zavarovanje pred tveganji, povezanimi s poslovanjem s tujino, je prav tako ključen element. Pomembno pa je dejstvo, da strošek zavarovanja bremeni profitabilnost posameznega posla in ga je treba vkalkulirati v prodajne cene.

Absolutno prioriteto ima spremljanje kupcev in njihovega odnosa do plačila.

Še posebej izvozniki spreminjajo način plačil, povečuje se delež avansnih plačil, povečujejo se deleži prejetih akreditivov in garancij kot zavarovanj za preostale obroke plačil. Posledice neplačil lahko pač pripeljejo do resnih likvidnostnih težav in celo insolventnosti.

Dodatni element je uravnavanje zalog. Predvsem manjša podjetja pogosteje oddajajo večja naročila na račun popustov pri dobaviteljih, pri čemer ne upoštevajo stroškov zalog, stroškov skladiščenja in predvsem tveganja, da bo zaloga »obležala« pri njih. Nad zalogami ima lahko podjetje popoln pregled, učinkovito obvladovanje pa je vsekakor pozitiven element.

Banka je strokovni partner

Vrnimo se k plačilom. Po aktualnih podatkih Bonitetne hiše, ki analizo plačil opravlja na podlagi svoje baze z več kot 24 milijoni plačil, naj bi delež zamujenih računov v Sloveniji sredi letošnjega leta znašal več kot 40 odstotkov. Ta delež ter delež računov z zamudo do pet dni naraščata, povprečna zamuda pa je avgusta znašala kar 20 dni.

V času takšne plačilne nediscipline je zato nadzor nad denarnim tokom absolutno nujen. Pri tem je banka lahko pomemben partner v prizadevanjih, da manjše težave podjetij ne eksplodirajo. Banka, ki zaposluje strokovnjake, podjetjem lahko pomaga najti in sprejeti ukrepe za stabiliziranje denarnega toka ter jim svetuje glede primernega nadzora in načrtovanja denarnih tokov.

Podjetnik se mora zavedati, da je banka poslovni partner njegovega podjetja, vendar nastopa v vlogi zunanjega upnika. S tem mislimo predvsem na vpliv, ki ga imajo zunanji upniki na poslovodenje. Prenova likvidnosti v podjetju vključuje več faz, naštetih v nadaljevanju.

Faza spoznanja. Zavedanje, da se učinkovitost upravljanja z obratnimi sredstvi lahko še izboljša. V tej fazi banka intenzivno sodeluje tako s podjetjem kot z njegovim računovodstvom, če je to zunanje. Sodelovanje obsega pogled banke na učinkovitost ustvarjanja denarja v podjetju, primerjavo s trgom ali celo dejavnostjo. Vendar so odločitve odvisne od lastnika, njegovih preferenc in načina delovanja na trgu.

Popis poslovnega procesa in iskanje optimalnih rešitev. Faza, v kateri podjetje išče sprejemljive ukrepe. Že rešitev rokovanja z zalogami, hitrejše manipulacije z materialom ali učinkovitejše ravnanje s kalom ali odmetom lahko dolgoročno bistveno spremenijo sliko denarja v podjetju.

Banka praviloma tukaj ne sodeluje, saj nima niti znanja niti resursov, je pa kot poslovni partner zainteresirana za spremljanje sprememb v podjetju, saj lahko tako upraviči marsikatero poslovno odločitev, načrtovana stanja in učinke. Ne pozabite, da se denar − kredit ali garancija − daje danes za učinke jutri.

Banka ni le posrednik, ampak relativno aktiven poslovni partner.

Pri iskanju optimalnih rešitev se podjetje sooči tudi z elementom skrajševanja časa, v katerem se obrnejo zaloge ali terjatve, ter dejstvom podaljševanja časa, v katerem mora poravnati svoje obveznosti do dobaviteljev. Predvsem pri zadnjih dveh lahko banka s finančnimi instrumenti, ki smo jih že opisali zgoraj, sodeluje pri optimizaciji poslovanja.

Poudarimo, da banka ni le finančni posrednik, temveč želi biti relativno aktiven poslovni partner, ki preverja učinke plasiranih sredstev. Spremlja zadane cilje strank na enak način, kot bi podjetja spremljala bonitete njihovih kupcev. Visoko profitabilna podjetja, ki so hkrati optimalno učinkovita in optimalno likvidna, so seveda najbolj zaželene stranke banke.

Dodajmo, da težav strank, ki so povezane z neizterljivimi ali težje izterljivimi terjatvami, banka ne more rešiti, zato ta del bremeni lastnika in njegov kapital.

Težave, povezane z nepoznavanjem finančih instrumentov. Ta del je v domeni poslovnega partnerstva. Bančni strokovnjaki poznajo prednosti in pasti posameznih elementov. Akreditiv je na primer po svojem opisu zelo zapleten instrument in tudi zaradi tega manj pogosto uporabljen.

Odgovore na vprašanje »Kako bi lahko izpeljal ta posel?« naj podjetje poišče v banki. Izkoristite tudi informativna strokovna srečanja na različnih nivojih, ta so vedno odprta za širšo zainteresirano javnost, in pridobite širši pogled.

Transparentne bančne rešitve

Svetovalci lahko pomagajo tudi pri identificiranju potreb po dodatnih denarnih sredstvih, ki imajo učinek v dodani vrednosti podjetja.

S tem znanjem lahko banka pomaga poiskati najboljše rešitve za nastale situacije: bodisi s premostitvenimi ali investicijskimi oziroma kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti ter s celovitim svetovanjem za konsolidacijo denarnega toka.

V primerih negativnega denarnega toka, ki je posledica rasti (ali enkratnih dogodkov), banka presoja vzdržnost poslovnega modela, ki nudi poplačilo obveznosti tako do banke kot do drugih deležnikov.

Cilj tako podjetja kot tudi banke je namreč optimalno, vzdržno delovanje podjetja, v kar sodi tudi denarnemu toku primeren kredit.

Ostati za volanom

Da bi banka v tem procesu lahko sodelovala, pa je treba v prvi vrsti poskrbeti že v podjetju. Zato svetujemo, naj podjetje poleg rednega in transparentnega nadzora nad denarnim tokom deluje fleksibilno, okrepi naj poslovna partnerstva, ki so zmagovalna za obe strani, ter izvaja aktivno politiko terjatev. Pravočasno naj zaračunava tudi storitve in premisli o strategiji agilnih in kakovostnih prilagoditev trgu.

december, 2015

NLB Klasični kratkoročni kredit

Klasični kratkoročni kredit

Za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!