11 odgovorov, ki so prepričali banko

Temeljita priprava poslovnega načrta veterinarskega centra ZVC Lipej-Šerbec, d. o. o., je bila ključnega pomena pri odločitvi banke, ali bo podprla projekt s kreditom ali ne. V nadaljevanju vam bomo pokazali, kakšni so bili argumenti novopečenih podjetnikov Dušana Lipeja in Metoda Šerbca, s katerimi sta banko prepričala, da ima investicija v gradnjo veterinarskega centra prihodnost in da se banki za vračilo sredstev ni treba bati. Čeprav se projekt nanaša na izgradnjo centra v letu 2006, boste v poslovnem načrtu našli dovolj iztočnic za razumevanje temeljitosti pristopa, kar ne nazadnje dokazuje tudi uspešnost poslovanja, saj so do leta 2012 presegel vsa pričakovanja.Metod Šerbec, dr. vet. med.

11 tipičnih vprašanj banke in konkretni odgovori podjetnikov v okviru skrbno pripravljenega poslovnega načrta vam je lahko vodilo in kriterij za oceno vašega načrta.

Povzetek:

 1. Katere so bistvene sestavine vašega projekta, za katerega iščete dodatne vire financiranja?
 2. Kako se kot lastniki novoustanovljenega podjetja spoznate na panogo, v kateri boste delovali, na proizvode in storitve?
 3. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti novoustanovljenega podjetja in kako se bo to predvidoma razvijalo v prihodnje?
 4. Kakšna bo ekonomika vašega poslovanja?
 5. Kako boste določali ceno storitev?
 6. V katero smer naj bi razvijali storitve in dejavnost?
 7. Koliko storitev boste lahko opravili na dan in s kakšno kadrovsko zasedbo?
 8. Kakšen je vaš terminski načrt izgradnje veterinarskega centra?
 9. Na katere težave lahko naletite pri zagonu veterinarskega centra?
 10. Kakšen je vaš finančni načrt?
 11. Kakšna je projekcija vašega poslovanja?

1. Banka: Katere so bistvene sestavine vašega projekta, za katerega iščete dodatne vire financiranja?

ZVC Lipej-Šerbec: Zasesti nameravamo tržno nišo  na področju ponudbe specializiranih veterinarskih storitev za male živali in kakovostnejših storitev za velike živali. Za izgradnjo poslovnega prostora sva se odločila zaradi zagotavljanja pogojev opravljanja veterinarske dejavnosti. Predračunska vrednost investicije znaša 171.299 evrov, od tega je lastna udeležba 39-odstotna. Konkurenčne prednosti podjetja so: poznavanje dejavnosti, konkurence, dolgoletne izkušnje ustanoviteljev ter ugodna lokacija podjetja v obrtni coni. Načrtovano je, da bo podjetje poslovalo z izgubo samo v prvem letu, že drugo leto poslovanja bo doseglo prag rentabilnosti in dobiček.

2. Kako se kot lastniki novoustanovljenega podjetja spoznate na panogo, v kateri boste delovali, na proizvode in storitve?

V preteklosti je bilo opravljanje veterinarske dejavnosti v okviru področnih veterinarskih ambulant organizirano v obliki javnih zavodov, nato so se privatizirali in prevzeli koncesije za opravljanje javne službe. Po našem mnenju je privatizacija potekala na slepo in neprofesionalno, kar se je pokazalo v neracionalnem poslovanju teh podjetij in pomanjkljivem izobraževanju. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je izkazala veterinarska dejavnost za izredno pomembno, poleg tega zahteva nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje s ciljem pridobivanja novih znanj.

Trendi v panogi se kažejo v obliki močne rasti male prakse (storitve za male živali) ter rasti storitev za kopitarje. V panogi je viden trend rasti prihodkov v dejavnosti. V Sloveniji je ta hip 79 veterinarskih postaj, od tega tri v naši regiji. Konkurenčne prednosti podjetja so cene, poznavanje dela na terenu, izkušnje ter reference, ki sva si jih pridobila med dosedanjim delom. Konkurenčna prednost so nove storitve, ki jih doslej v regiji ni bilo (rentgen, laboratorijska diagnostika ...). Vstopanje novih tekmecev v panogo je omejeno s pridobitvijo koncesije.

V okviru veterinarske dejavnosti bomo opravljali storitve za male ter velike in srednje velike živali (cepljenje, kirurški posegi, splošni in specialistični klinični pregledi, laboratorijska diagnostika, izdaja zdravil, receptov, svetovanje lastnikom živali in rejcem ter drugo). Imetnikom živali želimo zagotoviti hitro, kakovostno in visoko strokovno obravnavo  v sodobno opremljeni ambulanti.

3. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti novoustanovljenega podjetja in kako se bo to predvidoma razvijalo v prihodnje?

Tržno zanimivo področje je predvsem regija, kjer imamo sedež. Ključni kupci so imetniki malih živali, imetniki rejnih živali. Rezultati analize konkurenčnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so prikazani v tabeli.

analiza SWOT
Prednosti Slabosti
 • izkušnje
 • lokacija podjetja
 • znanje na področju dela z malimi živalmi
 • rast deleža odjemalcev v mali praksi
 • poznavanje trga, panoge, terena in potreb kupcev
 • kakovost storitve ter fleksibilnost
 • koncesija VURS (trenutno)
 • daljša odsotnost enega od ustanoviteljev
 • konkurenca v občini
Priložnosti Nevarnosti
 • koncesija VURS v prihodnosti
 • opravljanje specialističnih posegov
 • dodatna dejavnost: zavetišče za male živali ob podpori občine
 • občinske subvencije za storitve
 • novi konkurenti v panogi
 • upad povpraševanja v zimskem obdobju
 • upad števila rejnih živali
 • sprememba zakonodaje

4. Kakšna bo ekonomika vašega poslovanja?

V poslovnem načrtu je prikazan vrednostni prag rentabilnosti v obliki tabele. Prag rentabilnosti nam pove, kdaj so celotni prihodki izenačeni s celotnimi stroški. Od te točke pa postane podjetje rentabilno in začne ustvarjati dobiček.

Večina prihodkov (80 odstotkov) bo pridobljena z gotovinskimi plačili, preostalo pa so plačila na podlagi izdanih računov za opravljeno storitev. V stroških je v povprečju 58 odstotkov vračunanega materiala in 42 odstotkov stroškov dela.

5. Kako boste določali ceno storitev?

Delujoča podjetja izkoriščajo monopolni položaj v občini in postavljajo nesorazmerno visoke cene svojih storitev. Naše podjetje bo cene oblikovalo po priporočenem ceniku VURS in z upoštevanjem konkurenčnih prednosti podjetja, a bodo nižje kot pri tekmecih. Oblikovali bomo tudi paketne cene storitev, česar konkurenca ne pozna.

Zaradi zakonskih omejitev izvajanja promocije veterinarskih storitev bomo ob začetku poslovanja obveščali stranke o novi veterinarski ambulanti z direktno pošto, letaki ter v lokalnih medijih (radio, časopis), prek spletne strani ter s sponzorstvi.

6. V katero smer naj bi razvijali storitve in dejavnost?

ZVC Lipej-Šerbec: Cilji razvoja podjetja so: zagotavljanje kakovostnih storitev 24 ur na dan (dežurstva), širitev kroga stalnih strank in specialistična izobraževanja. Podjetje želi opravljati vsaj eno storitev, ki je konkurenca ne ponuja. Cilj podjetja je tudi povezovanje z drugimi organizacijami oziroma specialisti za potrebe opravljanja tistih storitev, katerih izvajanje bi bilo v podjetju nedonosno.

7. Koliko storitev boste lahko opravili na dan in s kakšno kadrovsko zasedbo?

ZVC Lipej-Šerbec: Podjetje je v začetni kadrovski zasedbi sposobno dnevno opraviti 20 storitev osemenjevanj govedi oziroma svinj, v ambulanti pregledati 10 pacientov (malih živali), izvesti 10 kurativnih storitev pri rejnih živalih na terenu ter pet drugih storitev.
V prvem letu poslovanju bo imelo podjetje tri zaposlene, dva doktorja veterinarske medicine - ustanovitelja (oba sta direktorja z neomejenimi pooblastili) in veterinarskega tehnika.

8. Kakšen je vaš terminski načrt izgradnje veterinarskega centra?

ZVC Lipej-Šerbec: V spodaj navedenem terminskem načrtu so opredeljene ključne aktivnosti in časovni okvir izvedbe.

Terminski načrt
Aktivnost 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto
Gradnja poslovnega objekta X
Opremljanje objekta X
Pridobivanje dovoljenj X
Začetek izvajanja dejavnosti X
Tekoče izvajanje dejavnosti X
Nabava diagnostične opreme X

Banka je naknadno želela čim natančnejši vpogled v projekt v obliki mesečnega časovnega načrta, zato sta podjetnika pripravila dopolnitev za prvo leto po mesecih.

9. Na katere težave lahko naletite pri zagonu veterinarskega centra?

Srečamo se lahko s tremi večjimi težavami med izvedbo investicije: zamik pri začetku opravljanja dejavnosti zaradi zamika pri gradnji objekta, navajanje kupcev na konkurenčno lokacijo in težave pri pridobitvi koncesije. S promocijo bomo poskušali spremeniti navade kupcev, da bodo sprejeli novo lokacijo. Nameravamo zahtevati delitev obstoječe koncesije z zdajšnjim konkurentom v razmerju 2 : 3. Če koncesije ne dobimo, bomo morali počakati do novega javnega razpisa.

Na poslovanje podjetja lahko negativno vplivajo sprememba zakonodaje na področju veterine, sprememba davčne politike, bolniški dopusti zaposlenih ter upadanje števila živali.

10. Kakšen je vaš finančni načrt?

V prilogah poslovnega načrta so finančne projekcije bilance stanja, uspeha in projekcije denarnih tokov za obdobje petih let. Predvidevajo dobiček že v drugem letu poslovanja in pozitiven denarni tok v navedenih obdobjih.

Predračunska vrednost investicije v izgradnjo veterinarske ambulante v izmeri 231 kvadratnih metrov je 171.299 evrov (podatki brez DDV). Tehnična struktura investicije po posameznih postavkah je razvidna iz tabele.

Tehnična struktura investicije
Opis Vrednost v EUR
Stroški nakupa zemljišča 19.195
Prispevki, takse, pripravljalna dela 1.043
Priključki 2.504
Lokacijska dokumentacija, projekti 6.677
Inženiring, nadzor 3.338
Gradbeno-obrtniška dela 90.135
Elektro instalacije 12.519
Strojne instalacije 11.684
Zunanja ureditev 6.259
Nepredvidena in dodatna dela 6.259
Skupaj (brez opreme in brez DDV) 159.614
Oprema 11.684
Skupaj (brez DDV) 171.299


Podjetje bo zagotovilo 39 odstotkov lastne udeležbe pri izvedbi investicije. 

Viri financiranja investicije
Vir v EUR v %
Lastna sredstva 66.975 39
Kreditna sredstva
- vir EIB
- vir banke
104.323
80.000
24.323
61
(50)
(11)
Skupaj (brez DDV) 171.299 100

V informacijo: Na podlagi pregleda plačanih računov je banka potrdila dosedanji vložek podjetja v višini 26.915 evrov (nakup zemljišča, prispevki, takse, pripravljalna dela, priključki, lokacijska dokumentacija). Razliko do polne vrednosti lastnih sredstev (prihranki ustanoviteljev) je podjetje deponiralo pri banki v obliki depozita. S pravnomočnim gradbenim dovoljenjem se bo maja pričela gradnja po sistemu ključ v roke.

11. Kakšna je projekcija vašega poslovanja?

V tabeli je prikazana projekcija izkaza finančnega toka projekta pod zgoraj navedenimi predpostavkami.

Projekcija izkaza finančnega toka projekta
v tisočih EUR 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto
A. Finančni tokovi pri poslovanju
Prejemki pri poslovanju 127 140 140 140
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 127 140 140 140
Izdatki pri poslovanju 115 122 125 125
Za nakup materiala in storitev 60 63 63 63
Za plače in deleže zaposlenih pri dobičku 55 56 56 56
Za dajatve vseh vrst
Za obračunani DDV
Za davek od dobička 3 6 6
Drugi izdatki pri poslovanju
Pribitek prejemkov/izdatkov pri poslovanju 0 12 18 15 15
B. Finančni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Izdatki pri naložbenju 171
Pribitek prejemkov/izdatkov pri naložbenju -171
C. Finančni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju 171
Vplačani kapital, prejeta posojila 171
Izdatki pri financiranju
Za odplačila dolgoročnih posojil 2 7 14 13 13
Pribitek prejemkov/izdatkov pri financiranju 169 -7 -14 -13 -13
Č. Končno stanje denarnih sredstev -2 3 7 9 11
Finančni izid obdobja -2 4 4 2 2

Na podlagi analize projekcij za potrebe presoje kreditne sposobnosti je banka pripravila finančno tržno oceno pod temi predpostavkami:

 • v prihodkih je upoštevano mesečno približno 80 kurativnih storitev za male in velike živali, umetno osemenjevanje govedi in svinj na terenu, popis kopitarjev, prodaja zdravil in drugih storitev (koncesija ni upoštevana);
 • prihodki pomenijo 80 odstotkov neposrednih plačil ob opravljeni storitvi, 20 odstotkov pa so plačila na podlagi izdanih računov.

V projekciji izkaza finančnega toka je upoštevan kredit v vrednosti 104.323 evrov pod pogoji kreditiranja iz sredstev EIB in lastnega vira banke.

Epilog

Banka je ocenila, da je podjetje pod navedenimi pogoji likvidno in da so projekcije poslovanja realne (primerjava s konkurenčnimi podjetji). Ustanovitelja podjetja je ocenila kot dobra poznavalca stroke, ki si s pravo mero ambicioznosti utirata uspešno poslovno pot. Podjetju je omogočila cenovno ugodni vir financiranja. Bančni cenilci, pravniki in komercialist so opravili ogled terena. Preverili so lastništvo zemljišča, na katerem se izvaja investicija, in ocenili dosedanja vlaganja (cenitev nepremičnine, ki je predmet investicijskih vlaganj).

Del vsebin je prirejenih na osnovi povzetka magistrskega dela Gordane Radanovič: Financiranje razvoja malih in srednje velikih podjetij s poudarkom na bančnem financiranju in primerih dobre prakse, september 2009. Tabela pa iz: Poslovni načrt podjetja ZVC Lipej- Šerbec, d. o. o.

december, 2012

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!