Ključ dobrega sodelovanja je v partnerstvu

Pri modernizaciji in digitalizaciji, prenosu kmetij na mlajše generacije in drugih potrebah po financiranju lahko kmetovalcem pomagajo izkušeni svetovalci. Na vprašanja o razmerah v slovenskem kmetijstvu in možnostih pomoči, ki jih kmetovalcem pri soočanju s konkurenco ponujamo v NLB, smo se pogovarjali z Dejanom Pristovnikom, vodjo poslovanja z malimi podjetji in koordinatorjem skupine specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem, ki smo jo v banki oblikovali posebej za podporo slovenskemu kmetijstvu.


Vemo, da slovensko kmetijstvo ni v zavidljivem položaju in kondiciji. Kateri so po vašem mnenju trije ključni izzivi, s katerimi se srečuje?

Najpomembnejši izzivi, s katerimi se trenutno sooča slovensko kmetijstvo, so modernizacija, digitalizacija kmetijskega gospodarstva in uvajanje sodobnih tehnologij, prenos kmetij na mlajše generacije in njihov uspešen prehod iz samooskrbnega na tržno usmerjeno kmetijstvo, ki bo tudi trajnostno naravnano.

Menite, da je digitalizacija kmetijstva enako blizu vsem generacijam lastnikov kmetij, ali tukaj opažate razlike?

Za digitalizacijo se vsekakor v večji meri odločajo mlajši, napredni kmetje na večjih kmetijah, predvsem zato, da maksimalno izkoristijo obstoječe in morebitne nove kapacitete. Z vlaganjem v digitalizacijo dosegajo predvsem boljšo stroškovno učinkovitost, hitrejše postopke,  izboljšanje kvalitete izdelkov in preglednost nad poslovanjem.

Kakšne posege in vlaganje pa zahteva modernizacija kmetij? Gre bolj za nove stroje, nove tehnologije ali sodobnejšo organizacijo dela na kmetiji?

V zadnjem času opažamo predvsem razmah robotizacije v kmetijstvu, kjer se je razširila uporaba raznovrstnih robotov, ki pomagajo k učinkovitosti v hlevih in na drugih kmetijskih površinah. Seveda pa gre tudi za posodabljanje druge strojne opreme za obdelovanje kmetijskih površin, pomoč pri spravilu krme ali lesa ipd. To je že zelo tehnološko dovršena oprema, ki na podlagi analitike med drugim omogoča tudi načrtovanje prihodnjih setev, gnojenja ipd.

Omenjali ste tudi tretji izziv, uspešen prehod v tržno gospodarstvo. Kaj natančno pomeni ta zveza?

Preprosto pomeni, da so bile manjše kmetije prej bolj samooskrbne, s prenosom na mlajše generacije pa se s posodabljanjem kmetij usmerjajo v večje obsege pridelave izdelkov, ki so namenjeni nadaljnji prodaji ali predelavi.

Pred slovenskim kmetijstvom so torej zahtevne naloge. Kako lahko NLB kmetovalcem pomaga pri njihovem izpolnjevanju?

Banka jim lahko pomaga na dva načina: prvi je individualno svetovanje. Dobro je, da navežejo stik z našimi specializiranimi svetovalci za podporo kmetovalcem. Pomembno je, da kmetovalci poiščejo svetovalca že takrat, ko začnejo načrtovati investicijo, ne šele, ko je investicija že v teku in se vmes ugotovi potreba po dodatnem finančnem vložku. Kmetovalcem olajšamo sprejemanje nekaterih odločitev, saj kot specializirani svetovalci znamo ovrednotiti tveganja. Lahko pokažemo še druge poti za manj tvegano prihodnost kmetije kljub zadolževanju na dolgi rok. V NLB imamo v zadnjih letih prakso, da kmetijo, če je le mogoče, obiščemo in v pogovoru s kmetovalcem poskušamo razumeti, na kakšen način kmetija funkcionira in kje so njeni ključni viri zaslužka ter skupaj poiščemo odgovore na razne finančne izzive poslovanja kmetije. Zavedamo se namreč, da so kmetovalci vpeti v svoj proces dela in nimajo časa za obisk poslovalnice, niti za analizo svojih finančnih izkazov kot tudi ne za pripravo finančnih tokov. Ključ dobrega sodelovanja je v partnerskem odnosu med banko in kmetovalcem. Tudi če kmet danes ne potrebuje financiranja, lahko kadarkoli kontaktira svetovalca za pogovor in pridobi informacije, ki mu pomagajo sprejemati določene odločitve, povezane s financami, ter izve, na kak način mu lahko banka kratkoročno in dolgoročno pomaga. V naši banki smo vedno podpirali dobre projekte na kmetijah, v enaki meri, kot podpiramo dobre projekte v podjetjih in pri fizičnih osebah.


Dejan Pristovnik

"Drugi način podpore pri soočanju z izzivi je v tem, da banka prilagaja ponudbo financiranja po meri kmetije. Vsaka kmetija je posebna in zahteva individualno obravnavo - tako z vidika finančnih potreb kot tudi z vidika razumevanja njenega poslovnega modela."

Je pri tem pomembno, kako velika je kmetija, kolikšen je obseg njenega poslovanja?

Razlikujemo med večjimi kmetijami, med katerimi so nekatere že organizirane kot d.o.o., in manjšimi kmetijami, tudi družinskimi. Vse pa obravnavamo enako strokovno, enako zavzeto in pri vseh želimo odigrati vlogo partnerja v poslu. Vsaka kmetija je specifična, zato stremimo k temu, da jo obiščemo in razumemo njen posel, si ogledamo, kaj vse obsega premoženje kmetije in kateri so viri njenih dohodkov.

Najbrž ni tako, da kar sedete v avto in obiščete neko kmetijo ter ji ponudite svoje storitve. Kako stranke navežejo stik z vami, ko potrebujejo finančno pomoč?

Največkrat nas poiščejo na podlagi ustnega priporočila naših obstoječih strank. Ponosni smo, da smo lani na ta način pridobili večje število novih strank, kar kaže, da smo na pravi poti in delamo dobro. Na tem segmentu smo bili očitno uspešni tudi že v preteklosti. Predvsem smo delali dobre investicijske projekte in dosegali uspehe pri povezovanju z lokalnimi kmetijskimi svetovalnimi službami. Dobro pa sodelujemo tudi z našimi partnerji, ki se ukvarjajo z distribucijo izdelkov, namenjenih kmetijstvu, ali s storitvami, namenjenimi kmetovalcem. Na ta način poskušamo vzpostaviti tako imenovano platformo, na kateri se deležniki v kmetijstvu povezujemo preko dobrih praks in izmenjave izkušenj.

Izkušnje so pri pravilnem svetovanju najbrž ključne za uspeh. Kje vaše svetovalci pridobijo potrebne izkušnje in znanje?

Znanje pridobivajo interno in eksterno v povezavi z zunanjimi institucijami, denimo Biotehniško fakulteto, katere predavatelji so nam lani  pripravili strokovno predavanje s področja kmetijstva. Sicer pa v NLB nismo novinci na tem področju, imamo ogromno znanja, izkušenj in tudi uspešno izpeljanih projektov v preteklosti.  Znanje in izkušnje svetovalcev so v največji meri »dediščina« Pomurske banke d.d., ki smo jo v preteklosti pripojili NLB. Takrat je bila najmočnejša banka na tem segmentu in svetovalci, ki so se skupaj z banko pridružili naši banki, imajo s tega področja ogromno znanja. To znanje sedaj v obliki svetovalnih pogovorov enkrat tedensko prenašajo na sodelavce, ki imajo poslovni odnos s kmeti. Tako lahko na celotnem območju Slovenije zagotavljamo vrhunsko usposobljene svetovalce, ki poznajo konkretne potrebe lokalnih kmetov. Ključno je namreč, da naši specializirani svetovalci poznajo kulturo kmetij v posameznem okolju. Predvsem pa znajo kritično pogledati na določene situacije in opozoriti tudi na stvari, ki se jih kmetovalci ne zavedajo ali morda niso pripravljeni slišati, so pa s finančnega vidika koristne za uspešnost njihovega poslovanja.

Imajo torej vaši svetovalci tudi izobrazbo s področja agronomije?

Večinoma so univerzitetno izobraženi ekonomisti z večletnimi izkušnjami, ki so ob delu pridobili specifično strokovno znanje. Če se bo v bližnji prihodnosti pokazala potreba po še hitrejšem razvoju na tem področju, razmišljamo tudi o zaposlitvi visoko izobraženega agronoma, ki bi nam že danes prišel prav predvsem pri širšem vpogledu v specifične kmetijske dejavnosti, kar, skupaj z obvladovanjem finančnih tveganj v kmetijstvu, zagotovo vodi v dolgoročni partnerski odnos med banko in kmetom.

Katere so te specifike, zaradi katerih kmetije potrebujejo posebno finančno podporo?

Gre za posamezne cikle, na primer cikel vzreje piščancev,  cikel vzreje prašičev ali govejih pitancev, cikel mlečne proizvodnje do odkupa, za nabavo repromateriala v poljedelstvu vse do poplačila pridelka in podobno. V živinoreji lahko en cikel traja tudi do 13 mesecev ali več, če upoštevamo, da kmetje živali preko zadrug prodajajo naprej v predelavo in je plačilni rok tudi do 90 dni. Kmet torej od takrat, ko nakupi čredo, jo vzredi in proda, do takrat, ko dobi na račun plačilo zanjo, potrebuje financiranje. Za te primere so v večini primerne oblike financiranja, ki so po ročnosti vsaj tako dolge, kot traja posamezni cikel.

Oblikujete ponudbo in produkte zgolj iz izkušenj v Sloveniji ali vključujete tudi znanje iz tujine?

V okviru NLB Skupine smo tesno povezani, njen del je tudi naša banka v Srbiji, v kateri je agro segment eden ključnih zaradi močno razvitega kmetijstva v Vojvodini. Od tam dobivamo sugestije in nasvete glede obravnave tega segmenta, včasih tudi potrditev naših razmišljanj. Sodelavci v Srbiji imajo izjemno veliko izkušenj in dobrih praks na tem področju, v sodelovanju z njimi vidimo sinergijo in možnosti za prenos znanja na slovenski trg, pri čemer ga seveda prilagodimo slovenskim razmeram.

Prihajajo pobude za bančne produkte tudi od kmetov samih?

Vsekakor, kajti dolgoročen odnos med banko in kmetom je odvisen tudi od tega, da izhajamo pri oblikovanju specifične ponudbe prav iz potreb kmetov, na primer po premostitvenem financiranju. Kmetje na primer potrebujejo banko kot partnerja, da jim pomaga izpeljati investicijo, za katero so jim bila odobrena nepovratna sredstva. Ta so namreč nakazana šele ob pravočasnem in popolnem dokončanju investicije, zato kmetovalec dejansko potrebuje zaprto finančno konstrukcijo, da investicijo izpelje pravočasno in v skladu z načrti, saj nepovratna sredstva, za katera se je prijavil, dobi nakazana šele po popolnem zaključku investicije. Ker pa opažamo, da se večina investicij v kmetijstvu v tem trenutku dogaja izključno zato, ker kmetovalci zanje prejmejo nepovratna sredstva, je vloga banke v tem, da že pri pripravi na investicijo stoji ob strani kmetovalcu in pomaga najti pravi vir financiranja oziroma pravilno kombinacijo lastnih in najetih finančnih sredstev.

Spopadanje s tovrstno birokracijo najbrž zahteva precej poglabljanja v zakone, predpise in uredbe. Ponujate kmetom tudi kakšna izobraževanja, da se lažje znajdejo v poslovnem svetu?

Za zdaj še nismo tako daleč, da bi organizirali izobraževanja za ta segment, aktivno pa sodelujemo z raznimi svetovalci na tem področju in poskušamo povezovati njihovo znanje s potrebami kmetov po tovrstnem znanju, po usmeritvah v labirintu birokracije. Sicer pa bomo z veseljem prisluhnili vsakemu kmetovalcu in skupaj poiskali ustrezno rešitev za razvoj njegove kmetije.

V katero smer se bo po vašem mnenju razvijalo nadaljnje sodelovanje kmetijstva in NLB?

Vsem strankam, tudi kmetovalcem, želimo omogočiti čim boljšo uporabniško izkušnjo, zato naše bančne rešitve nenehno dopolnjujemo, nadgrajujemo ali razvijamo na novo.

Pri obravnavi segmenta kmetovalcev se usmerjamo v podporo mladim prevzemnikom kmetij, podporo investicijam v posodabljanje in tehnološko reorganizacijo kmetij in v razvoj trajnostnega kmetijstva. Še naprej bomo zagotavljali individualni pristop, osebno svetovanje in povezovanje z drugimi institucijami v državi in v regiji, ki so neposredno povezane s kmetijstvom.

Intervju je bil prvotno objavljen v Večeru, marec 2021.

Kmetovalci, naročite se na posvet s specializiranim svetovalcem

Bančni svetovalci, ki poznajo posebnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev, vam bodo pomagali pri rednem poslovanju, svetovali pri modernizaciji in digitalizaciji, prenosu kmetije na mlajšo generacijo ter vas podprli pri drugih finančnih izzivih poslovanja kmetije. Razvijajte kmetijo skupaj z nami!

Naročite se na posvet

marec, 2021

Ne spreglejte posebne ponudbe za kmetovalce, prilagojeno tudi njihovi letini in letnim časom. Naši specializirani strokovnjaki jim lahko svetujejo pri pridobivanju financiranja za modernizacijo kmetije in nudijo podporo pri številnih finančnih izzivih kmetovanja. Verjamemo, da se dobra finančna rešitev vedno začne z nasvetom.

NLB Agro - za lažje kmetovanje

Za fizične osebe (kmetovalci, vinogradniki, čebelarji, itd.), ki opravljate dejavnost brez matične številke.

Poslovni račun za zasebnike

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!