Kredit s poroštvom države 

So vaše podjetje prizadele posledice COVID-19 in potrebujete sredstva za zagotavljanje tekoče likvidnosti?

Osnovni pogoji za pridobitev kredita s poroštvom države

 • Kreditojemalec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in se uvršča med mikro, majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v RS.
 • Kreditojemalec se sooča s poslovnimi težavami, ki so posledica COVID-19 na območju RS in v tej meri niso bile prisotne že pred 31. 12. 2019.
 • Kreditojemalec ima na dan vložitve vloge poravnane vse obveznosti do države, kar dokazuje z ustreznim potrdilom davčnega urada oziroma odločbo davčnega organa.
 • Informacijo o vseh ostalih pogojih v zvezi s pridobitvijo kredita dobite pri vašem poslovnem skrbniku. 

Lastnosti

 • Maksimalni znesek glavnice kredita znaša do 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 ali dvojni znesek stroškov dela za leto 2019.
 • Odplačilna doba do 5 let.
 • Ugodnejša obrestna mera.
 • Spremenljiva ali nespremenljiva obrestna mera.
 • Namen financiranja:
  • financiranje osnovne dejavnosti podjetja, in sicer financiranje novih ali dokončanje že začetih naložb, 
  • financiranje obratnega kapitala,
  • financiranje poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 12. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje tega zakona.

Jamstvena premija

 • Letna premija za poroštvo RS bremeni kreditojemalca.
 • Višina premije se razlikuje glede na velikost podjetja in ročnost kredita.

Zavarovanje

 • 70 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za velika podjetja,
 • 80 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Skladno s poslovno politiko banke lahko banka zahteva tudi dodatna zavarovanja.

Dokumentacija

 • Izpolnjena vloga, ki jo kreditojemalec prejme s strani poslovnega skrbnika
 • Potrdilo davčnega urada o plačanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge oz. odločba davčnega organa o odloženem plačilu obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih dajatev
 • Računovodski izkazi na dan 31. 12. 2019 in druga dokazila iz katerih izhaja podatek o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o stroških dela kreditojemalca za poslovno leto 2019 (obračunanih in izplačanih bruto plačah)
 • Računovodski izkazi skupine na dan 31. 12. 2019 (če je kreditojemalec del skupine)
 • Izjava o statusu podjetja v težavah
 • Izjava o statusu MSP
 • Poročilo o stanju likvidnosti
 • Potrdila drugih bank, če ima sklenjene nove kreditne pogodbe po ZIUOPOK in je bilo uveljavljeno poroštvo po 65. členu ZIUZEOP
 • Dokazila za namensko porabo kredita (predračuni, računi, pogodbe ...)
 • AJPES izpis (razviden kraj in država, kjer je kreditojemalec registriran in kjer so registrirani lastniki, če so pravne osebe)
 • Dokumentacija, iz katere je razviden sedež oz. naslov lastnikov, vse do dejanskega lastnika (pravna ali fizična oseba)
 • Ostala dokumentacija v dogovoru s poslovnim skrbnikom
Več

Rok za sklenitev kreditne pogodbe

Poroštvo države po ZDLGPE se lahko uveljavlja za kredite, ki so sklenjeni najkasneje do 30. junija 2021.

Naročilo kredita

Imam poslovni račun

Kredit s poroštvom države lahko sklenete pri svojem poslovnem skrbniku, kjer pridobite tudi dodatne informacije o pogojih za sklenitev kredita ter o potrebni dokumentaciji za pripravo vloge za odobritev kredita. 

Naročite se na sestanek

Nimam poslovnega računa

Če z nami še ne poslujete, se obrnite na najbližjo poslovno enoto, nas pokličite na telefonsko šteivlko 01 477 20 00 ali nam pišite na info@nlb.si.

Stroški in obrestne mere

Obveščamo vas, da je banka skladno z določili Zakona o centralnem kreditnem registru zavezana, da za namen ocene kreditne sposobnosti, pred sklenitvijo kreditnega posla, iz sistema izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta in fizične osebe, če ta opravlja pridobitno dejavnost. Več: SISBIZ/SISBON.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!