Nalog za čezmejno plačilo in plačilo v tretje države

V banki tak nalog izvršimo, če je zanj zagotovljeno kritje na računu in kritje za nadomestilo po Tarifi NLB ter je nalog pravilno izpolnjen.

Plačilni nalog mora imeti pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene vse elemente, potrebne za izvršitev.

Osnovni podatki so:

 • IBAN (številka računa) plačnika - obvezen za plačila v EUR, na območju držav članic EGP
 • naziv in naslov plačnika
 • namen plačila
 • številko računa prejemnika
 • BIC ali naziv in naslov banke, pri kateri ima prejemnik račun (za plačila v EUR, v dobro prejemnikov v območju držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP), navedba le tega ni obvezna)
 • ime in priimek (oz. naziv pravne osebe) in naslov (oz. sedež) prejemnika plačila
 • znesek in valuto plačila
 • želeni datum bremenitve računa plačnika
 • podpis plačnika


Dodatni podatki, odvisni od vrste plačila:

 • referenca plačnika
 • referenca prejemnika
 • ime / naziv dolžnika
 • referenca dolžnika
 • ime / naziv upnika
 • referenca upnika


Podatki ne smejo biti popravljeni.
Plačilni nalog se mora glasiti na izvršitev istega dne ali pa na vnaprej določen delovni dan banke skladno z urnikom za izvrševanje plačil. Nalog za vnaprej (do 180 dni) je možno oddati le prek NLB Proklika in mobilne banke Klikpro.
V banki izvršimo plačilni nalog v valuti, na katero se nalog glasi. Denarna sredstva morate zagotoviti na računu v valuti plačila ali pa v domači valuti.

 
Skrita vsebina

Kritje na računu

Za izvršitev plačilne transkacije v domači valuti zagotovite kritje v evrih, za izvršitev plačilne transakcije v tuji valuti pa lahko zagotovite kritje v valuti plačila ali domači valuti na računu. Pri tem banka za ustrezen znesek avtomatsko bremeni vaš poslovni račun.

Pri zagotovitvi kritja v domači valuti se uporablja prodajni tečaj iz Tečajne liste NLB d.d. za podjetja. Če za izvršitev plačilne transakcije uporabite sredstva v ostalih tujih valutah na računu, ki niso v valuti plačila, pa morate najprej opraviti konverzijo iz druge tuje valute v valuto plačila, ki jo banka izvrši kot odkup in prodajo tuje valute.

Banka odkupuje in prodaja tujo valuto po tečajih iz Tečajne liste NLB d.d. za podjetja, veljavne v okviru urnika. Odkupi in prodaje tuje valute do protivrednosti 10.000 EUR, se lahko izvršujejo po tečajih iz Tečajne liste NLB d.d. za podjetja, za večje zneske pa po individualno dogovorjenih tečajih.
Individualno dogovorjeni tečaj vpišete v plačilni nalog v polje Dodatna navodila, ki ga morate predložiti v banko v skladu z urnikom.

Za vsa obračunana nadomestila banka skladno s Tarifo NLB avtomatsko bremeni poslovni račun v domači valuti.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!