Napredne storitve podjetniških financ

Z rastjo in razvojem poslovanja postajajo podjetja večja in kompleksnejša, s tem pa tudi potrebe podjetniških financ. Dobro je, da podjetja poleg klasičnih bančnih produktov poznate tudi naprednejše možnosti, ki jih omogočajo sodobni finančni trgi. Katere so to in kdaj so primerne, skušamo odgovoriti v nadaljevanju članka. Razmislite o njih, ko iščete vire financiranja, se soočate s poslovnimi dogodki, ki spreminjajo lastniški kapital, ali z drugimi zahtevnejšimi poslovno-finančnimi izzivi. Pri iskanju optimalnih rešitev smo vam v pomoč strokovnjaki podjetniških financ.


Za financiranje investicij, obratnega kapitala in druge potrebe podjetja večinoma uporabljajo bančne kredite, ki v Sloveniji prevladujejo na trgu dolžniškega financiranja. Obstajajo pa tudi alternativni načini financiranja, ki so podjetjem morda manj poznani, v nekaterih primerih pa primernejši od kreditov.

Izdaja obveznic

Izdaja obveznic je vsebinsko skoraj enaka najemu kredita. Trg izdaje obveznic je glede na majhnost kapitalskega trga v Sloveniji razmeroma dobro razvit in NLB s svetovalnimi storitvami za podjetja pomembno prispeva k njegovemu razvoju. V primerjavi s sorodnimi kapitalskimi trgi srednje Evrope, ki večinoma financiranje z obveznicami omogočajo le velikim podjetjem, je v Sloveniji tak način dostopen tudi srednje velikim podjetjem.

Za razliko od klasičnega financiranja s krediti, pri katerem banka podjetje financira sama, pri izdaji obveznic banka deluje kot povezovalni člen med podjetjem, ki išče financiranje, in končnimi vlagatelji, ki bodo podjetje dejansko financirali.

Financiranje podjetja je izraz najvišje stopnje zaupanja vlagatelja v podjetje in ga je treba zgraditi skozi celoten postopek izdaje obveznice, pri čemer NLB podjetju (izdajatelju) zagotavlja celostno podporo pri izdaji in komuniciranju z vlagatelji. Ključno je, da banka in podjetje uporabljata »jezik kapitalskih trgov«. Banka podjetje vodi pri prilagoditvah njegovih finančnih izkazov in drugih informacij o družbi ter skrbi za to, da so predstavljene v obliki in v skladu s standardi, ki se uporabljajo na kapitalskih trgih.

Obveznica ali kredit?

Obveznica in bančni kredit se med seboj ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta. Na odločitev, katera oblika financiranja je za podjetje v določenem obdobju primernejša, vplivajo različni dejavniki, med drugim načrtovani denarni tokovi, zapadlosti obstoječih finančnih obveznosti, višina potrebnega financiranja, morebitna želja po odpiranju podjetja investicijski javnosti, volatilnost denarnih tokov in namen porabe sredstev. Te dejavnike dobro pozna skrbnik podjetja v banki, ki ima dober pregled nad celotnim poslovanjem podjetja in njegovimi finančnimi potrebami ter je prvi stik tudi pri izdaji obveznic. Postopek izdaje obveznic strokovnjaki v NLB Podjetniških financah začnemo v sodelovanju s skrbnikom ter tako poskrbimo, da se podjetje v banki obravnava celostno, gospodarno in skladno z njegovo obstoječo strategijo financiranja. Minimalni znesek izdaje obveznic je omejen na 10 milijonov evrov.

Izzivi pri izdajanju obveznic v Sloveniji

  • Postopek izdaje je daljši v primerjavi s kreditom, saj je treba več časa posvetiti komunikaciji in predstavitvam vlagateljem.
  • Na velikih kapitalskih trgih imajo izdajatelji obveznic po navadi bonitetne ocene. Ker jih večina podjetij v Sloveniji nima, je treba izvesti dodatne finančne analize podjetja.
  • Za izdaje obveznic nad 15 milijonov evrov je v Sloveniji navadno treba uvrstiti obveznice v trgovanje na Ljubljansko borzo, kar pomeni prevzem obveznosti poročanja javne družbe po Zakonu o trgu finančnih instrumentov.

Kako se določa obrestna mera

Obrestna mera je v osnovi funkcija tveganja (vlagatelj se izpostavlja tveganju, da izdajatelj ne bo uspel poravnati obveznosti iz obveznic) – večje tveganje zahteva višjo obrestno mero.

Osnova za določanje obrestne mere obveznic je tržna obrestna mera evrskih obveznic želene ročnosti, ki so jih izdali evropski izdajatelji iz iste panoge. To obrestno mero je treba vsakokrat primerno prilagoditi za razliko v likvidnosti na slovenskem trgu in za odsotnost uradne bonitetne ocene, ki jo moramo v primeru slovenskih podjetij navadno oceniti sami.

Pri določanju obrestne mere je treba upoštevati tudi deželno tveganje. Obrestna mera podjetniške obveznice mora biti višja od obrestne mere državnih obveznic države, iz katere izhaja izdajatelj. Poleg pribitka nad državno obveznico upoštevamo tudi pribitek nad obrestno zamenjavo. Z uporabo vseh treh metod določanja obrestne mere lahko zagotovimo, da je obrestna mera primerljiva na mednarodnem trgu in hkrati upošteva specifičnost slovenskega trga.

Postopek izdaje obveznic - infografika 

Namen porabe sredstev

Vsaka obveznica vsebuje klavzulo, ki določa namen porabe sredstev. Navadno je namen porabe definiran kot investicije v opremo, obratni kapital ali refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti, lahko pa je tudi podrobneje opredeljen, na primer pri zelenih obveznicah.

Zelene obveznice – pozitiven okoljski vpliv porabe sredstev lahko pomeni cenejše financiranje

Zelene obveznice izdajatelja zavezujejo, da sredstva iz obveznic porabi za projekte, ki imajo določen pozitiven okoljski vpliv. Globalni trg zelenih obveznic raste z eksponentno hitrostjo (vodilna je Evropa, v letu 2017 je skupna vrednost izdanih zelenih obveznic presegla 100 milijard USD). V desetih letih do leta 2016 je bila povprečna letna rast trga zelenih obveznic nad 70 %. Z izredno hitro rastjo trga se veča tudi število družbeno odgovornih vlagateljev.

   

Družbena odgovornost je tudi v Sloveniji vedno pomembnejši dejavnik, ki vpliva na naložbene odločitve vlagateljev. Dokaz za to je uspešna izdaja zelene obveznice družbe GEN-I Sonce, ki jo je organizirala NLB. Zelena obveznica ima ročnost sedem let in obrestno mero 1,55 %, kar je bistveno ugodnejše od tržnih pogojev v Sloveniji in dokazuje, da tudi slovenski vlagatelji nagrajujejo okoljsko usmerjene projekte. Obveznico so opazili tudi v mednarodni javnosti in je prejela ugledno nagrado organizacije Climate Bonds Initiative.

Strukturirano financiranje

Pri načrtovanju financiranja investicij mora podjetje uskladiti denarne tokove, ki jih bo investicija generirala, in odplačila dolga, ki ga bo podjetje najelo za njeno financiranje. Z vidika denarnih tokov so krediti primernejši za investicije, ki ustvarjajo enakomerne denarne tokove, saj se krediti navadno odplačujejo enakomerno do zapadlosti. Po drugi strani so obveznice primernejše za investicije, ki večino denarnih tokov ustvarjajo proti koncu amortizacijskega obdobja, saj se navadno letno plačujejo le obresti, celotna glavnica pa zapade ob končnem dospetju obveznice.

V praksi denarni tokovi nobeni od teh dveh možnosti ne ustrezajo popolnoma. Prilagajanje amortizacijskih načrtov kreditov ali obveznic zunaj ustaljenih standardov lahko poveča stroške oziroma oteži dostop do financiranja ali podaljša postopke za njegovo odobritev. S kombinacijo obveznic in kreditov si podjetje lahko zagotovi strukturo financiranja, usklajeno z denarnimi tokovi podjetja.

Priporočljivo je, da si podjetje strokovno podporo zagotovi že v fazi načrtovanja, saj smiselnost strukturiranega financiranja ni odvisna le od denarnih tokov, ampak tudi od panoge podjetja, želene strukture upnikov, načina finančnega poročanja podjetja javnosti, razpoložljivosti zavarovanj, velikosti družbe itd. Strukturirano financiranje je smiselno, ko je vrednost financiranja nad 10 milijonov evrov.

Sindicirani krediti

Večja podjetja navadno poslujejo z več bankami, velikokrat je to nujno, če posamezna banka zaradi svojih naložbenih pravil sama ne more v celoti pokrivati potreb po financiranju podjetja. To povečuje kompleksnost upravljanja financ za vsako podjetje, saj mora z vsako banko usklajevati drugačno pogodbeno dokumentacijo in morebitne spremembe pogodb, poleg tega lahko posamezne banke zahtevajo drugačne finančne in poslovne zaveze.

Sindicirani krediti odpravljajo te slabosti, saj v tem primeru vse banke financirajo podjetje na podlagi skupne kreditne pogodbe, podjetje pa komunicira le z eno banko, ki vodi in ureja vse postopke ter odnose z bankami in podjetjem. Sindicirani krediti imajo navadno razmeroma visoke vrednosti, ki se začnejo se pri 10 milijonih evrov.

Financiranje z dokapitalizacijo

Dolžniško financiranje ima dve ključni pomanjkljivosti, ki jih lastniško financiranje lahko odpravi:

  • ročnost dolga za podjetja je fiksna in znaša po navadi največ do pet let;
  • z večanjem zadolženosti se finančna tveganja za podjetje povečujejo, zato je zadolževanje za podjetja omejen vir financiranja.

Če podjetje potrebuje več virov za uresničitev svojih poslovnih priložnosti, kot jih lahko pridobi z zadolževanjem, ne da bi ogrozilo svojo likvidnost in solventnost, je rešitev lahko dokapitalizacija. So pa dokapitalizacije veliko redkejše, predvsem zaradi cene financiranja. Cena dolga je nekaj odstotkov, medtem ko lastniki za svoj kapital velikokrat zahtevajo več kot 10-odstotno donosnost.

Za manjše zneske (do nekaj milijonov evrov) se podjetja po navadi sama obračajo na svoje obstoječe lastnike, za dokapitalizacije večjih vrednost pa podjetja najemajo tudi finančne svetovalce. Postopek dokapitalizacije je zelo podoben prodaji podjetja, le da ob dokapitalizaciji postopek vodi podjetje in ne lastniki (ti na koncu na skupščini dokapitalizacijo le potrdijo).

V postopku dokapitalizacije sta ključna dva dejavnika:

  • kakovost predstavitve vlagateljem, kako se bo poslovanje podjetja izboljšalo zaradi dokapitalizacije;
  • stik z vsemi relevantnimi vlagatelji, ki imajo interes investirati v podjetje. Kdo so to, je odvisno tudi od deleža, ki ga bodo pridobili v dokapitalizaciji. Manjšinski deleži bodo večinoma zanimivi le za finančne vlagatelje, ki jih primarno zanima donosnost naložbe, večinski deleži pa bodo zanimivi za strateške vlagatelje, ki želijo z dokapitalizacijo pridobiti tudi pravico soodločanja.

Vloga finančnega svetovalca je pomembna za uresničitev obeh dejavnikov, poleg tega pa je ključna tudi za operativno izvedbo vseh organizacijskih in administrativno-tehničnih dejanj med postopkom.

Kapitalska povezovanja

Drug pomemben steber podjetniških financ, pri katerem je bančni partner podjetjem v veliko pomoč, so storitve na področju prevzemov in združitev podjetij (Mergers & Acquisitions), to so prodaja, nakup, pripojitev, prevzem drugega podjetja ali njegovega dela. Ta dejanja imajo za lastnike in tudi za podjetje dolgoročne posledice, zato je še zlasti pomembno, da je ta postopek izpeljan strokovno in učinkovito. Dober finančni svetovalec je ključen pri doseganju višjega izkupička lastnikov podjetja pri prodaji oziroma da ne bi plačali preveč pri nakupu podjetja. Zaradi takih in drugačnih okoliščin lahko prodajni/nakupni postopek tudi obstane na mrtvi točki in je prav od izkušenega finančnega svetovalca odvisno, ali se bo  transakcija sploh uspešno zaključila.

Več o tem, kako prodati podjetje, si lahko preberete v reviji Poslovno št. 7), nakupom pa se bomo posvetili v prihodnjih izdajah revije.

Bančni partner za najzahtevnejše izzive

Situacij, v katerih podjetje potrebuje finančnega svetovalca, je še več. V banki podjetjem občasno pomagamo tudi pri:

  • vrednotenju podjetij in lastniških deležev (več o vrednotenju podjetja preberite v reviji Poslovno št. 3, ki jih podjetja potrebujejo zaradi različnih razlogov. Razdelimo jih lahko v dve skupini, na transakcijske in netransakcijske. Med prve, s temi se banka srečuje pogosteje, se uvrščajo nakup ali prodaja podjetja, združitev in pripojitev, prevzem, izstop ali izplačilo družbenika, menedžerski odkup (MBO), dedovanje družbe, razdelitev podjetja, povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala ali uskladitev računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi gospodarskih kategorij, v drugo skupino pa sodijo sanacija, likvidacija, ocena stečajne mase, obdavčitev sredstev in drugi razlogi;
  • pridobivanju virov financiranja na domačem in tujem finančnem trgu s strani komercialnih bank in drugih finančnih institucij (kot sta EBRD in EIB);
  • finančnem prestrukturiranju podjetja, postavljanju optimalne kapitalske strukture, projektnem financiranju, izvedbi finančnega in pravnega skrbnega pregleda poslovanja ipd.

Strokovnjaki NLB Podjetniških financ lahko podjetja podpremo pri najzahtevnejših izzivih podjetniških financ. Ko se srečate z njimi, se obrnite na poslovnega skrbnika v NLB. Skupaj bomo poiskali najboljše rešitve glede na vaše potrebe in zmožnosti ter vas vodili skozi postopke. Da smo pri tem uspešni, pričajo naši uspešno zaključeni projekti, še bolj pa smo veseli, da nam zadovoljstvo z našimi storitvami izkazujejo naše stranke.

Zakaj izbrati NLB kot finančnega svetovalca

1.         Vrhunsko usposobljena ekipa

Poleg izkušenih kadrov s področja podjetniških financ lahko NLB zagotovi kadre iz širokega spektra drugih področij. Lahko se zanesete na vrhunsko ekipo na področju analiz, prava in vodenja projektov prodaje podjetij.

2.         Izkušnje z oblikovanjem in vodenjem konzorcija prodajalcev

Kot finančni svetovalec ima NLB veliko izkušenj z oblikovanjem in vodenjem konzorcija različnih lastnikov podjetij (pravne in fizične osebe, banke, Republika Slovenija … ) iz projektov prodaj podjetij in prestrukturiranj.

3.         Referenčni projekti

NLB ima izkušnje z uspešnim vodenjem večjih prodajnih postopkov in pomembnih izdaj podjetniških obveznic. S prodajo družbe Trimo d.d. je NLB uspešno zaključila največjo prodajo podjetja, ki jo je samostojno vodil slovenski finančni svetovalec.

4.         Kredibilnost velike institucije

NLB je kot eden izmed stebrov slovenskega bančnega sistema dolgoročno zavezana k poslovanju na slovenskem trgu, bolj kot velika večina drugih svetovalcev. Sinergije iščemo tudi z drugimi deli NLB Skupine, tako v Sloveniji kot v regiji.

5.         Baze vlagateljev

Kot največja finančna institucija v Sloveniji ima NLB široko bazo kontaktov s finančnimi vlagatelji. V dosedanjih projektih je NLB dokazala, da lahko uspešno vzpostavi stik s pomembnimi mednarodnimi vlagatelji oziroma bankami na področju prodaj podjetij in tudi izdaj obveznic.

6.         Opravljanje dodatnih storitev

Dodatne storitve omogočajo poenostavljanje procesov in njihovo hitrejšo izvedbo.

Brane Gregorec, vodja NLB Podjetniških financ: »Zavedamo se svojih prednosti pred konkurenco.«

Strankam ponujamo širok spekter finančnih in pravnih storitev svetovanja s področja podjetniških financ. Da smo pri tem uspešni, pričajo naši uspešno zaključeni projekti. Že dolga leta smo vodilni v Sloveniji pri organizaciji alternativnega financiranja, predvsem pri financiranju podjetij z izdajami dolžniških vrednostnih papirjev ter pri strukturiranju večjih financiranj podjetij prek organizacije sindiciranih posojil. Prav tako smo zelo uspešni pri izpeljavi postopkov nakupov in prodaj podjetij, poslovnih deležev ali dejavnosti podjetij. Še bolj smo veseli, da nam zadovoljstvo z našimi storitvami izkazujejo naše stranke.

Preberite več

 Naš cilj je ugotoviti potrebe in zmožnosti naših strank ter jim ponuditi najboljše rešitve za njih. Veseli nas, da jim lahko ponudimo komplementarne storitve (strukturiramo financiranje podjetij z organizacijo alternativnega in klasičnega financiranja, svetujemo pri finančnem prestrukturiranju podjetja ali iskanja optimalne kapitalske strukture ter nato organiziramo tudi najustreznejše financiranje, po finančnem prestrukturiranju podjetja za lastnike poiščemo tudi nove strateške partnerje ipd.), kjer iščemo sinergije tudi z drugimi deli banke, tako v Sloveniji kot tudi v regiji.

   

Zavedamo se svojih prednosti pred konkurenco. Poleg tega, da smo praktično edina institucija v Sloveniji, ki smo kot največja banka zelo aktivni pri financiranju podjetij in hkrati uspešno ponujamo svetovalne storitve podjetniških financ, imamo tudi odlične reference na podlagi uspešno izvedenih projektov, vrhunsko usposobljeno in motivirano ekipo, dostop do široke baze vlagateljev v različne projekte ter kredibilnost velike institucije, kar zelo pripomore h gradnji odnosov s tujimi partnerji. Naši poslovni partnerji namreč vedo, da NLB ni samo največja finančna institucija v Sloveniji, ampak je tudi prisotna v regiji, kjer ima ambiciozne načrte, zato se lahko zanesejo, da bomo dolgoročno prisotni na trgu ter jim nudili podporo in bili zavezani k izpolnjevanju svojih nalog in obveznosti.

Avtor: Karel Kač, finančni svetovalec NLB Podjetniške finance

Članek je objavljen v 10. št. revije Poslovno.

Za finančnega svetovalca izberite NLB Podjetniške finance

NLB je vodilna banka na slovenskem trgu za večino storitev, ki jih ponujajo NLB Podjetniške Finance. Na področju sindiciranja kreditov NLB pokriva okoli 90 % trga. V zadnjih štirih letih je NLB organizirala in izvaja agenturo za sindicirana posojila v vrednosti 1,9 milijarde evrov, medtem ko je na področju izdaj podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev v zadnjih štirih letih svetovala pri izdaji 727 milijonov evrov vrednostnih papirjev, kar predstavlja okoli 70-odstotni tržni delež.

NLB Podjetniške novice

  

november, 2018

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!