Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin ter Splošnih pogojev uporabe digitalne banke NLB Klik

Obveščamo vas, da bodo z 21. junijem 2023 v veljavo stopile spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin in Splošnih pogojev uporabe digitalne banke NLB Klik.

Pogoji se spreminjajo v delih, ki se nanašajo na elektronsko podpisovanje dokumentacije na daljavo v mobilni banki Klikin oziroma v digitalni banki NLB Klik, ter v delu, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov. Storitve elektronskega podpisovanja na daljavo trenutno zagotavljamo v AC NLB, po 21. juniju 2023 pa bo te storitve zagotavljal ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, podjetje Rekono d.o.o.

Sprememba ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja ne bo imela vpliva na delovanje in uporabo mobilne banke Klikin oziroma digitalne banke NLB Klik. Uporabniška izkušnja elektronskega podpisovanja na daljavo v mobilni oziroma spletni banki bo ostala nespremenjena.

1. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin

a) Dopolnijo se definicije v 2. členu Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin (Pomen izrazov - Opredelitev pojmov), ki se glasijo:

»Rekono d.o.o. je ponudnik naprednih in kvalificiranih storitev zaupanja, ki za uporabnika na podlagi njegove zahteve izvaja storitev izdaje kvalificiranih potrdil in elektronskega podpisovanja, skladno z določbami Uredbe eIDAS in nacionalne zakonodaje in izpolnjuje pravne in tehnične pogoje za storitev izdaje kvalificiranih potrdil in elektronskega podpisovanja.

Rekono.TSP so storitve zaupanja ponudnika Rekono d.o.o., ki med drugim omogočajo tudi ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS in zagotavljajo, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis. Storitev zagotavlja pravno veljavno celovitost in izvirnost podpisanih dokumentov.«

b) Spremenita se prvi in drugi odstavek 12. člena Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin (Podpisovanje dokumentacije v mobilni banki Klikin), ki se po novem glasita:

»Uporabnik lahko preko mobilne banke Klikin podpiše dokumente, ki so mu bili posredovani v mobilno banko Klikin, z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki ga na zahtevo uporabnika  izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Rekono d.o.o. Uporabnik odda zahtevo za izdajo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis banki v mobilni banki Klikin pred vsakokratno uporabo podpisa s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

Pred prvo izdajo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis uporabnik v mobilni banki Klikin prejme obvestilo in z nadaljevanjem uporabe storitve podpisovanja potrdi strinjanje s Pravili delovanja Rekono.TSP, oziroma drugimi pravili, ki bi jih nadomestila in so dostopna na spletni strani https://www.rekono.si. Vsakokratno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, izdano za namen iz tega člena, lahko uporabnik uporabi zgolj za poslovanje z banko, na način in za storitve, kot to vsakokrat določi banka.«

c) Spremeni se četrti odstavek 12. člena Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin (Podpisovanje dokumentacije v mobilni banki Klikin), ki se po novem glasi:

»Uporabniku, ki je naročilo in aktivacijo generatorja OTP iz 4. člena teh splošnih pogojev oddal preko video klica v NLB Kontaktni center, ni omogočeno podpisovanje dokumentov preko mobilne banke Klikin.«

d) V 23. členu Splošnih pogojev uporabe mobilne banke Klikin (Varovanje podatkov) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Za potrebe podpisovanja dokumentacije v mobilni banki s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, bo ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Rekono d.o.o. obdeloval osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na storitve zaupanja in v skladu s vsakokrat veljavnimi Pravili delovanja Rekono.TSP, oziroma drugimi pravili ki bi jih nadomestila. Vsakokrat veljavna pravila delovanja vključujejo pojasnila o obdelavi osebnih podatkov, in so dostopna na spletni strani https://www.rekono.si«.

2. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev uporabe digitalne banke NLB Klik

a) Dopolnijo se definicije v 1. členu Splošnih pogojev uporabe digitalne banke NLB Klik (Razlaga pojmov), ki se glasijo:

»Rekono d.o.o. je ponudnik naprednih in kvalificiranih storitev zaupanja, ki za uporabnika na podlagi njegove zahteve izvaja storitev izdaje kvalificiranih potrdil in elektronskega podpisovanja, skladno z določbami Uredbe eIDAS in nacionalne zakonodaje in izpolnjuje pravne in tehnične pogoje za storitev izdaje kvalificiranih potrdil in elektronskega podpisovanja.

Rekono.TSP     so storitve zaupanja ponudnika Rekono d.o.o., ki med drugim omogočajo tudi ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS in zagotavljajo, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis. Storitev zagotavlja pravno veljavno celovitost in izvirnost podpisanih dokumentov.«

b) Spremeni se četrti odstavek 4. člena Splošnih pogojev uporabe digitalne banke NLB Klik (Vsebina storitve), ki se po novem glasi:

»Uporabnik lahko prek NLB Klika podpiše dokumente, ki so mu bili posredovani v mobilno ali spletno banko NLB Klik, z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki ga na zahtevo uporabnika izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Rekono d.o.o. Uporabnik odda zahtevo za izdajo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis v spletni ali mobilni banki NLB Klik pred vsakokratno uporabo podpisa s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis. Pred prvo izdajo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis uporabnik v spletni ali mobilni banki NLB Klik prejme obvestilo in z nadaljevanjem uporabe storitve podpisovanja potrdi strinjanje s Pravili delovanja Rekono.TSP, oziroma drugimi pravili ki bi jih nadomestila in so dostopna na spletni strani https://www.rekono.si. Vsakokratno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis izdano za namen iz tega člena, lahko uporabnik uporabi zgolj za poslovanje z banko, na način in za storitve, kot to vsakokrat določi banka. Banka bo uporabniku dokumentacijo, ki jo je ta podpisal v NLB Kliku, posredovala v nešifrirani obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je uporabnik sporočil banki v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabniku, ki je naročilo in aktivacijo generatorja OTP iz 3. člena (Pristop) oddal preko video klica v NLB Kontaktni center, ni omogočeno podpisovanje dokumentov preko mobilne ali spletne banke NLB Klik.«

c) Doda se nov, 8. člen (Varovanje osebnih podatkov), ki se glasi:

»Banka bo obdelovala vse podatke o uporabniku in podatke o njegovem poslovanju v skladu z veljavno zakonodajo, podrobnejše informacije o tem kako banka ravna z osebnimi podatki in pravicah uporabnika, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Za potrebe podpisovanja dokumentacije v mobilni in spletni banki NLB Klik s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, bo ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Rekono d.o.o. obdeloval osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na storitve zaupanja in v skladu s vsakokrat veljavnimi Pravili delovanja Rekono.TSP oziroma drugimi pravili, ki bi jih nadomestila. Vsakokrat veljavna pravila delovanja vključujejo pojasnila o obdelavi osebnih podatkov in so dostopna na spletni strani https://www.rekono.si«

d) Dosedanja 8. in 9. člen postaneta 9. in 10. člen.

Ljubljana, 21. 4. 2023

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!