Odlog plačila kredita

Za stranke, ki ne morejo poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19.

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:

 • Kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • kreditojemalec najpozneje do 30. 11. 2020 naslovi popolno vlogo za odlog plačila na banko, kjer ima sklenjeno kreditno pogodbo;
 • oddana vloga za odlog plačila se nanaša na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije COVID-19 (12. 3. 2020);
 • kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi že obstoječih okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19.

1

Svetujemo, da odločitev o tem, ali je moratorij res prava rešitev za vas in za koliko mesecev boste odložili plačilo kredita, skrbno premislite. Tu smo za vas, če potrebujete pomoč ali nasvet. Morda najdemo skupaj celo kakšno za vas boljšo ali bolj primerno rešitev. V času odloga se vam namreč obračunavajo obresti, ki jih boste morali poravnati po pretečenem moratoriju. Te obresti, natekle v obdobju odloga, za vas torej predstavljajo dodaten strošek, ki ga ne bi imeli, če odloga ne bi sklenili.

2

IZPOLNJEVANJE VLOGE

 • Kliknite na obrazec za vlogo  in ga shranite na računalnik.
 • Natančno preberite navodila in izpolnite obrazec za vlogo.
 • Izpolnjen obrazec za vlogo shranite, da ne izgubite vpisanih podatkov.
 • Če naletite na težave pri izpolnjevanju vloge, nas pokličite na 01 477 20 00. 

3

ODDAJA VLOGE

Izpolnjen obrazec za vlogo:

 • posredujte na elektronski naslov  mobilni.bancnik@nlb.si ,
 • natisnite in pošljite po navadni pošti na naslov NLB d. d., Mobilno bančništvo, Trg republike 2, 1520 Ljubljana ali
 • oddajte v katerikoli  NLB poslovalnici.

4

OBRAVNAVA VLOGE

 • V banki bomo vse prejete vloge ažurno obravnavali.
 • O izidu vloge vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

5

SKLENITEV DODATKA K POGODBI

 • Ko bo vaša vloga odobrena, vam bomo poslali v pregled in podpis aneks oziroma dodatek k obstoječi kreditni pogodbi in Standardne predhodne informacije.
 • Podpisan aneks boste lahko v času izrednih razmer samo skenirali ali fotografirali ter poslali na elektronski naslov  mobilni.bancnik@nlb.si
 • Aneks lahko podpišete tudi elektronsko z  uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila    in ga pošljete na elektronski naslov  mobilni.bancnik@nlb.si
 • Naknadno, lahko tudi po preklicu epidemije, bo potrebno poslati originalno podpisan aneks po pošti ali ga prinesti v NLB poslovalnico.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je moratorij in kaj mi po interventnem zakonu omogoča?

Moratorij pomeni odlog plačila dolga oziroma odlog plačila zapadlih obveznosti. Smiselna rešitev je predvsem takrat, ko kreditojemalec ne zmore več redno odplačevati mesečnih obrokov in ko lahko z dovolj veliko verjetnostjo pričakujemo, da bo po poteku moratorija spet razpolagal z višjimi prilivi, ki mu bodo omogočali ponovno odplačevanje mesečnih obveznosti.

Kreditojemalec lahko zaradi posledic epidemije COVID-19 odloži plačilo obveznosti za največ 12 mesecev.

Kolikšen je strošek odobritve moratorija?

Ker našim strankam stojimo ob strani, jim pomagamo in jih podpiramo tudi v teh najbolj zahtevnih časih, smo se odločili, da jim stroška odobritve moratorija ne bomo zaračunavali.

Kje dobim vlogo?

Obrazec za vlogo dobite pri banki, kjer imate sklenjen kredit. Obrazci se lahko med bankami namreč nekoliko razlikujejo.

NLB vloga za odlog plačila kredita – za fizične osebe

Do kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 30. 11. 2020. Svetujemo, da vlogo oddate takoj, ko zaznate težave pri odplačevanju kreditnih obveznosti.

Ali moram vlogi predložiti kakšno dodatno dokumentacijo ali dokazila?

Za fizične osebe zadostuje pravilno in popolno izpolnjena vloga. Če je možno, pa vlogi predložite vsa ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno finančno poslabšanje vašega položaja na račun epidemije COVID-19.

Ali možnost odloga plačila velja tako za osebne kot tudi za stanovanjske kredite?

Da. Možnost odloga plačila po interventnem zakonu ZIUOPOK velja za vse vrste kreditnih obveznosti.

Kaj, če nisem slovenski državljan ali če nimam stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji?

V tem primeru zakon za vas žal ne velja, lahko pa zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v NLB, in torej niso vezani na interventni zakon. Predlagamo, da za več informacij o tej možnosti kontaktirate svojega osebnega bančnika ali pa nas pokličete na 01 477 20 00.

Možnost odloga plačila kredita zaradi epidemije COVID-19 namreč ne velja za:

 • nerezidente Republike Slovenije,
 • nedržavljane Republike Slovenije,
 • državljane Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Ali se bo obrestna mera kredita zaradi uveljavljanja odloga plačila spremenila?

Ne, obrestna mera iz osnovne kreditne pogodbe ostaja nespremenjena.

Od kdaj se šteje moratorij?

Moratorij bo vzpostavljen takoj po prejemu podpisanega aneksa oz. dodatka h kreditni pogodbi. Podpisan dodatek h kreditni pogodbi boste lahko v času izrednih razmer samo skenirali ali fotografirali ter poslali na elektronski naslov mobilni.bancnik@nlb.si. Naknadno, lahko tudi po preklicu epidemije, bo potrebno poslati originalen podpisan dokument po pošti ali ga prinesti v NLB poslovalnico.

Ali lahko banka prekine ali skrajša obdobje odloga plačila obveznosti?

Da. Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.

Ali je lahko obdobje odloga plačila kredita tudi krajše od 12 mesecev?

Da. Stranka se z banko dogovori za odlog plačila kreditnih obveznosti za toliko časa, kolikor ji najbolj ustreza oziroma je zanjo najbolj ugodno, a največ za 12 mesecev.

Ali sem upravičen do odloga plačila, če so moje obveznosti iz kreditne pogodbe zapadle že pred oddajo vloge ali pred razglasitvijo epidemije?

Vsakomur, ki zaprosi za moratorij in izpolnjuje zakonske pogoje, mora banka odobriti odlog plačila kredita (četudi je neplačnik), a le za obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije (12. 3. 2020). Obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred tem datumom, niso predmet zakona.

Kaj, če moja vloga ne bo odobrena?

V kolikor vaša vloga ne bo ustrezala z zakonom določenim kriterijem in zato ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v NLB, in niso vezani na interventni zakon. Predlagamo, da kontaktirate svojega osebnega bančnika ali nas pokličete na 01 477 20 00. Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Ali lahko v primeru, da se moja finančna situacija izboljša, odložene zneske kredita poplačam naenkrat?

Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o drugačnih rokih plačila obveznosti. Oglasite se pri svojem osebnem bančniku ali v najbližji NLB poslovalnici in se dogovorite za delno ali celotno poplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe.

Kako je z veljavnostjo zavarovanj kredita?

Vsa sklenjena zavarovanja ostanejo v veljavi do poplačila vseh obveznosti po kreditni pogodbi in ni potrebo nobeno dodatno dejanje, niti obveščanje zastaviteljev, ki niso kreditojemalci.

Ali moram o odlogu plačila kredita seznaniti poroke?

Ne. Če je kredit zavarovan s poroštvom, nova poroštvena izjava ni potrebna. O podaljšanju ročnosti kredita obvesti poroke banka.

Kaj, če sklenem novo kreditno pogodbo v času epidemije COVID-19?

Tudi, če ste sklenili kreditno pogodbo po 12. 3. 2020 velja, da boste lahko v zakonsko določenih rokih uveljavili 12-mesečni odlog plačila obveznosti, če so izpolnjeni pogoji iz zakona. 

Kaj, če tudi bo poteku dobe moratorija ne bom imel dovolj prihodkov za plačevanje kredita?

Če po poteku zakonskega moratorija ne boste mogli odplačevati obveznosti, boste lahko oddali vlogo za moratorij ali reprogram kredita po kriterijih banke, ki niso vezani na interventni zakon.

Ali se med časom trajanja odloga obresti obračunavajo?

Da, v času odloga se vam obračunavajo obresti, ki jih boste morali poravnati po pretečenem moratoriju. Te obresti, natekle v obdobju odloga, za vas torej predstavljajo dodaten strošek, ki ga ne bi imeli, če odloga ne bi sklenili. Svetujemo, da odločitev o tem, ali je moratorij res prava rešitev za vas in za koliko mesecev boste odložili plačilo kredita, skrbno premislite. Tu smo za vas, če potrebujete pomoč ali nasvet. Morda najdemo skupaj celo kakšno za vas boljšo ali bolj primerno rešitev.

Koristne vsebine

Navodila in postopki objavljeni na tej strani so namenjeni:

 • gospodarskim družbam s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce, in samozaposlenim s sedežem oz. stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • nosilcem kmetijskega gospodarstva in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

1

ODDAJA VLOGE

Izpolnjeno in podpisano vlogo , prilogo in potrebna dokazila oddate:

 • svojemu poslovnemu skrbniku (prek e-pošte, navadne pošte ali osebno). Če nimate kontakta vašega poslovnega skrbnika, se obrnite na NLB Kontaktni center ali
 • na elektronski naslov PO-Covid19@nlb.si.

2

OBRAVNAVA VLOGE

 • V banki bomo vse prejete vloge ažurno obravnavali.
 • O izidu vloge vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po oddaji popolne vloge.

3

SKLENITEV DODATKA K POGODBI

Ko bo vaša vloga odobrena, vas bo poslovni skrbnik kontaktiral, da se dogovorita za podpis dodatka k obstoječi pogodbi. Če boste aneks podpisovali z digitalnim podpisom, si lahko pomagate z navodili za podpisovanje s KDP.

4

MESEČNO POROČANJE BANKI

Kreditojemalci, ki vam je bil odobren odlog plačila, boste morali redno mesečno poročati banki o izvajanju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb poslovnega položaja.  Mesečnega poročila ni potrebno oddajati kreditojemalcem, ki opravljajo dejavnosti, ki so bile z vladnim ali občinskim odlokom prepovedane.

Pogosta vprašanja in odgovori - pravne osebe

Kje dobim vlogo ?

Obrazec za vlogo dobite pri banki, kjer imate sklenjen kredit. Obrazci se lahko med bankami namreč nekoliko razlikujejo.

NLB vloga za odlog kredita za pravne osebe

Vlogo izpolnite, jo podpišete in skupaj s prilogami posredujete svojemu poslovnemu skrbniku, lahko prek e-pošte, navadne pošte ali osebno. Če nimate kontakta vašega poslovnega skrbnika, se obrnite na naš NLB Kontaktni center. Vlogo nam lahko posredujete tudi na elektronski naslov PO-Covid19@nlb.si.

Katera dokazila in priloge potrebujem?

Vlogi je potrebno priložiti:

 • poročilo o stanju likvidnosti podjetja,
 • dokazila o nastalih težavah poslovanja, ki so povezane s posledicami epidemije virusa in
 • potrdilo davčnega urada o poravnanih obveznostih na dan 31.12.2019 ali Odločbo, da je za zapadle obveznosti do 31.12.2019 odobreno odloženo plačilo obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih dajatev.

Dokazila lahko oddate v poljubni obliki oz. skladno z dogovorom z vašim poslovnim skrbnikom.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko oddam vlogo za odlog plačila kredita?

Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:

 • kreditojemalec ima sedež oz. stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
 • posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa (12. 3. 2020) še niso zapadle v plačilo – za kreditne obveznosti, ki so imele rok plačila pred 12. 3. 2020, kreditojemalec ne more zahtevati odloga plačila, četudi jih še ni poravnal,
 • kreditojemalec naslovi popolno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe na banko, kjer ima sklenjeno kreditno pogodbo, in sicer najpozneje do 30. 11. 2020,
 • kreditojemalec v vlogi navede in dokaže utemeljen razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa.

Utemeljen razlog za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je vladni ali občinski odlok, ki je prepovedal opravljanje dejavnosti ali bistveno zmanjšanje obsega prihodkov podjetja zaradi epidemije virusa. Za velike gospodarske družbe velja, da morajo prikazati, da bi plačevanje obveznosti iz te kreditne pogodbe lahko ogrozilo solventnost gospodarske družbe.

Ali mora podjetje imeti sedež v Republiki Sloveniji?

Kreditojemalec mora imeti sedež oz. stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Do kdaj moram oddati vlogo za odlog plačila kredita?

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 30. 11. 2020. Svetujemo, da vlogo oddate čimprej oziroma takoj, ko zaznate morebitne težave pri odplačevanju kreditnih obveznosti.

Kolikšen je strošek odobritve odloga?

Ker našim strankam stojimo ob strani in jih podpiramo tudi v teh najbolj zahtevnih časih, smo se odločili, da jim stroška odobritve odloga ne bomo zaračunavali.

Ali možnost odloga plačila kredita velja za vse vrste kreditov?

Možnost odloga plačila velja za vse vrste obveznosti iz kreditnih pogodb (dolgoročne in kratkoročne kredite, revolving kredite ter tudi za limit na poslovnem računu).

Ali bom imel v obdobju odloga plačila kredita dodatne obveznosti do banke?

V obdobju odloga plačevanja kredita, boste morali svoji banki redno mesečno poročati o izvajanju ukrepov za izboljšanje likvidnosti. Obveza ne velja za kreditojemalce, pri katerih je bil razlog za prenehanje dejavnosti vladni ali občinski odlok.

Kako poteka poročanje o izvajanju ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in kdo mora o tem poročati?

K poročanju so zavezani vsi kreditojemalci, ki bodo zaprosili za odlog plačevanja kredita, razen tisti pri katerih je razlog odloga vladni oz. občinski odlok, ki je prepovedal opravljanje dejavnosti zaradi epidemije virusa. Kreditojemalec mora mesečno posredovati poročilo svojemu poslovnemu skrbniku prek elektronske pošte, navadne pošte ali osebno.

Obrazec Mesečno poročanje o stanju likvidnosti družbe se nahaja tukaj.

Kako dolgo traja odlog plačila? Ali lahko sam izberem, za koliko časa želim odlog plačila kredita?

Odlog plačila traja do največ 12 mesecev. Kreditojemalec se lahko odloči tudi za krajši odlog, če oceni, da je to zanj ugodneje.

Ali se bo obrestna mera kredita spremenila?

Ne, obrestna mera ostaja nespremenjena.

Ali lahko oddam vlogo za odlog plačila kredita za nazaj? Če da, za koliko časa?

Če so obveznosti zapadle pred oddajo vloge, vendar pa po razglasitvi epidemije, in jih stranka zaradi težav z likvidnostjo ni plačala,  se odlog lahko naredi za obdobje od zapadlosti obveznosti – za nazaj. Pogoj je, da obveznosti niso zapadle pred razglasitvijo epidemije.

Svetujemo, da vlogo oddate takoj, ko zaznate morebitne težave pri odplačevanju kreditnih obveznosti.

Kaj pa, če so obveznosti iz kreditne pogodbe zapadle že pred razglasitvijo epidemije?

Na podlagi zakona stranka ni upravičena do odloga za obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so imele zamudo pred razglasitvijo epidemije. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika in individualno poiščeta rešitev.

Ali lahko v primeru, da se moje poslovanje izboljša, preložene zneske kredita poplačam pred potekom odloga?

Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o predčasni prekinitvi odloga oz. drugačnih rokih plačila obveznosti. Oglasite se pri svojem poslovnem skrbniku in se dogovorite za delno ali celotno poplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe.

V kakšnih primerih lahko banka prekine odlog plačila kredita?

Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga, če:

 • banka ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke,
 • kreditojemalec ne poroča mesečno o izvajanju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti (velja le za kreditojemalce, ki so k temu zavezani skladno z zakonom),
 • banka na podlagi poročanja kreditojemalca oceni, da je prekinitev ali skrajšanje obdobja odloga plačila upravičeno.
Kaj lahko naredim, če bo moja vloga zavrnjena?

V kolikor vaša vloga ne bo ustrezala pogojem zakona in ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v NLB, in niso vezani na zakon. Predlagamo, da kontaktirate svojega poslovnega skrbnika ali nas pokličete na 01 477 20 00. Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Kaj, če sklenem novo kreditno pogodbo v času epidemije virusa?

Tudi, če ste kreditno pogodbo sklenili po 12. 3. 2020 velja, da boste lahko v zakonsko določenih rokih uveljavili 12-mesečni odlok plačila obveznosti, če so izpolnjeni pogoji iz zakona.

Ne pozabite, da je ključnega pomena, tudi v aktualnih razmerah, da podjetja že sama pri sebi maksimalno poskrbite za izboljšanje likvidnosti in obratni kapital ter da spremljate svoj denarni tok.