4. korak: Plemenitite svoje premoženje

Že pri 2. koraku smo spoznali, da naše osebno premoženje sestavljajo na eni strani vsa finančna in druga sredstva ter na drugi strani vsi dolgovi (obveznosti), ki jih bo potrebno vrniti. Kot finančno odgovorni posamezniki skrbimo, da se premoženje v času ohranja oz. povečuje, zato modro plemenitimo tisti del sredstev, ki ni namenjen uporabi (kot sta to stanovanje ali hiša v kateri živimo in avto, ki ga vozimo). Z naložbo označujemo uporabo denarja s ciljem povečanja premoženja1.


Kako lahko nalagamo?

Naložba je denar, ki ga vložimo v bančne in druge finančne instrumente ter druga sredstva z namenom, da dosežemo donos v obliki obresti, dividend, najemnin in/ali povečanje njihove vrednosti v času (kapitalski dobiček). Poleg realnih naložb imamo na voljo tri osnovne skupine finančnih naložb:

  • gotovina in bančne vloge (stanje na računu, depoziti, varčevanja) - donos je v obliki obresti. 
  • obvezniške naložbe (obveznice so dolgoročni dolžniški vrednostni papirji z znano obrestno mero in donosnostjo do dospetja. Z izdajo obveznic izdajatelj jemlje kredit od kupcev obveznic.) - donos je v obliki obresti in kapitalskega dobička.
  • delniške naložbe (delnice so lastniški vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do sorazmernega upravljanja podjetja in pravico do sorazmerne udeležbe pri razdeljenem dobičku.) - donos je v obliki dividende in kapitalskega dobička.

Idealna naložba je tista, ki je hkrati visoko likvidna, čim manj tvegana in taka, ki ima najvišjo pričakovano donosnost. Ker se te lastnosti med seboj delno izključujejo, izbrana naložba nikoli ne more biti hkrati optimalna glede na vsa tri merila. Želeno ravnotežje lahko dosežemo z ustrezno kombinacijo različnih naložb, torej z razpršitvijo ali diverzifikacijo. Več različnih in po lastnostih manj podobnih oblik naložb pomembno znižuje tveganost našega premoženja.

Prvi koraki pri odločanju za naložbo

Pri sprejemanju odločitev bodimo kritični do svojih finančnih navad in osebnostnih lastnosti ter čim bolj objektivno ocenimo svojo nagnjenost k tveganju. To nam bo služilo kot dobra podlaga za izbor ustreznih naložbenih produktov. Ocenite svojo nagnjenost k tveganju s pomočjo vprašalnika.

Rezultat vprašalnika je naložbeni profil (konzervativen, zmeren, dinamičen, agresiven) in vsakemu je moč prirediti primerno kombinacijo naložbenih produktov. Še posebej usposobljeni za naložbeno svetovanje so finančni svetovalci v Osebnem in Privatnem bančništvu, ki za svoje stranke pripravijo naložbeno strategijo.

Finančni nasveti


Izboljšajte svojo finančno pismenost.

Odločitve o ustrezni naložbi zahtevajo tudi, da je nivo naše finančne pismenosti ustrezen. Sem sodi  poznavanje finančnih trgov in produktov, poznavanje osnov finančne zakonodaje, razumevanje temeljev finančne teorije in stopnja učinkovitosti upravljanja osebnih financ.

Le tako boste dobro razumeli lastnosti naložbenega produkta, za katerega se odločate, tveganja, ki so s tem povezana, in spremljali, kaj se z vaši naložbo dogaja skozi čas. Tudi če zanjo skrbi vaš osebni finančni svetovalec, je dobro, da znate informacije najti in preveriti tudi sami. Vašo finančno pismenost lahko preverite tudi s kratkim vprašalnikom.


Ko izbirate naložbo, naj vas vodi namen.

Od namena, ki ga želite doseči, je odvisno, za katero naložbo se boste odločili. Pazite, da bo kombinacija naložb po tveganju uravnotežena. Največji delež namenite nizko tveganim naložbam, najmanjši pa višje tveganim naložbam.


Denar razpršite med različne vrste naložb.

Kakšna je idealna naložba? Takšna, ki je hkrati maksimalno likvidna, čim manj tvegana in ki ima najvišjo pričakovano donosnost. Takšna naložba žal ne obstaja, saj vedno izbiramo med tremi lastnostmi naložbe: likvidnostjo, tveganostjo in donosnostjo. Te lastnosti se med seboj delno izključujejo, zato izbrana naložba nikoli ne more biti hkrati optimalna glede na vse tri. Želeno ravnotežje med naštetimi lastnostmi pa lahko dosežete z ustrezno kombinacijo različnih naložb.


Poučite se o vrstah tveganja.

Naložbeno tveganje je tveganje, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost naložbe od pričakovane, pri čemer lahko vse prihranke tudi izgubi. Najpogosteje se vlagatelji srečujejo z naslednjimi vrstami tveganj:

  • Tveganje spremembe tečajev vrednostnih papirjev izhaja iz možnosti nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na kapitalskih trgih zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer in iz dejavnikov, povezanih z dejavnostmi izdajatelja finančnega instrumenta.
  • Obrestno tveganje je tveganje, da vrednost dolžniških naložb zaradi sprememb ravni obrestnih mer, ki vplivajo na njihove tečaje, občutno niha. Obrestno tveganje je zaradi protiinflacijskih ukrepov denarnih oblasti običajno zelo povezano s tveganjem inflacije.
  • Valutno tveganje je posledica naložb, katerih vrednost oziroma prihodki, ki iz njih izvirajo, so določeni v drugih valutah, kot je valuta, v kateri se izračunava vrednost enote premoženja naložbe.
  • Likvidnostno tveganje naložb je tveganje, da naložb ne bo mogoče pravočasno unovčiti ali pa jih bo mogoče unovčiti le po nižjih tečajih od tistih, po katerih so ovrednoteni v portfelju.
  • Tveganje sprememb predpisov, pogojev poslovanja trga vrednostnih papirjev in pogojev delovanja investicijskih skladov je tveganje, da pride v Republiki Sloveniji ali v državah tujih kapitalskih trgov do neugodnih posledic sprememb predpisov.
  • Tveganja manj razvitih trgov so posledica dejstva, da poslovanje udeležencev trgov finančnih instrumentov ali izdajateljev na teh trgih morda ni predmet nadzora, ki bi bil po obsegu ali vsebinsko enakovreden nadzoru ustreznih institucij v razvitejših državah.

Tvegate lahko preveč, lahko pa tudi premalo.

Vlagateljem, ki tvegajo preveč, se lahko zgodi, da nujnih finančnih ciljev ne bodo dosegli v zastavljenem roku, v najslabšem primeru pa lahko zaidejo v resne finančne težave.

Tisti, ki tvegajo premalo, navadno ustvarijo precej nižjo donosnost prihrankov, kot bi jo glede na objektivne okoliščine lahko. Pravzaprav tudi oni na neki način tvegajo; namreč, da bodo čez nekaj let ugotovili, da so za svojo dodatno pokojnino ali drug namen privarčevali precej manj, kot bi lahko, če bi prevzeli zanje povsem sprejemljivo naložbeno tveganje.


Finančni nasvet za vsak posamičen korak

V okviru NLB Premium Plus bodo naši svetovalci za osebne finance analizirali vaše obstoječe stanje, izračunali za vas najboljšo situacijo in predlagali možne smeri za dosego cilja. Brezplačno!

Želim, da me pokličete

    

360 Finančni nasvet

Svetovalna storitev za vse tiste, ki uporabljate ponudbo NLB Premium Osebno in želite, da vam finančni svetovalec izdela celovit pregled osebnih in družinskih financ. Pri tem boste prejeli tudi pisen rezultat pregleda in predlog ukrepov za izboljšanje.

Informacije na tej spletni strani predstavljajo tržno sporočilo.

Varčevanje je pogosto prvi korak k uresničitvi osebnih ciljev in želja. Morda pa si želite le ustvariti finančno rezervo za vsak primer?

Varčevanja in depoziti

keyvisual vrednostnipapirji 1920x468px

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina
Investiranje ali naložbenje se pomembno razlikuje od špekuliranja, katerega namen je predvsem ustvarjanje kratkoročnih dobičkov s sprejemanjem visoko tveganih odločitev.

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!