Pri nas je raj

Prvega januarja 2016 sprememb pri obdavčitvi nepremičnin očitno še ne bo, pa tudi spremembe, ki se napovedujejo pozneje, morda ne bodo tako usodne, kot naj bi bile tiste, katerih uveljavitev je marca 2014 ustavilo ustavno sodišče. A dejstvo ostaja: obdavčitev premoženja v Sloveniji je dokaj nizka, zlasti to velja za nepremičnine.


V Sloveniji poznamo statične in dinamične davke na premoženje. Statični davek je na primer davek na premoženje v obliki nepremičnine, dinamični pa davek na promet nepremičnin v primeru odplačnega prenosa, v primeru neodplačnega prenosa v okviru dedovanja in obdarovanja pa davek na dediščine in darila. Davke na nepremičnine imamo že ves čas in vtis, da se zadnja leta uvaja neka povsem nova vrsta davka, je napačen.

Periodični davki na nepremičnine v Sloveniji

Trenutno so nepremičnine periodično obdavčene s tremi tipi dajatev: nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), davkom od (nepremičnega) premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Pri tem je zanimivo, da predpisi, ki urejajo te tri dajatve, sploh ne veljajo več, se pa skladno z odločbo ustavnega sodišča iz marca 2014 vseeno uporabljajo, dokler država ne bo vzpostavila novega sistema. Pri tem so po mnenju nekaterih občine povsem blokirane in sploh ne morejo spreminjati občinskih odlokov.

Za NUSZ, ki je od vseh treh davkov po obsegu najizdatnejši, je bilo celo že ugotovljeno, da je povsem zastarel in nekonsistenten, pa se kljub temu ohranja, saj je edini resni poskus, da ga odpravimo, spodletel, alternative pa trenutno ni na vidiku. Poleg tega velja opozoriti na dejstvo, da je določen del občinskih odlokov s področja NUSZ celo v nasprotju z ustavo in da zaradi sistema (občine določijo območja in jih točkujejo, kasneje pa predpišejo še vrednost točke) posamezni davčni zavezanec težko preveri, ali je odločba o odmeri, ki jo je prejel, sploh pravilna. Posledično se seveda zoper tako odločbo tudi težko učinkovito pritoži, kar nikakor ni lastnost dobro delujočega davčnega sistema. Zagata države je torej precejšnja, stanje pa kar kliče po dokončni ureditvi razmer in vzpostavitvi nekega pametnega, predvsem pa učinkovitega sistema.

Kaj se pripravlja

Vlada je ustanovila projektni svet, ki je do letošnjega poletja pripravil temeljna izhodišča za novi zakon ter jih poslal vladi v razpravo in odločitev. Glavno izhodišče projektnega sveta je bilo, naj novi sistem temelji na vrednosti nepremičnine in ne več na točkovanju. Odločitve vlade glede strokovnih predlogov sveta še ni, iz medijskih zapisov pa je mogoče razbrati, da se vlada bolj nagiba k posodobitvi NUSZ.

Nekoliko nenavadno glede na vse že opisane težave zdajšnjega sistema. A razlogi za to so verjetno tudi politične narave, saj se je ob sprejemanju zakona o davkih na nepremičnine izkazalo, kako občutljivi smo Slovenci glede svoje lastnine. Laže je ostati pri sistemu, ki ga davčni zavezanci poznajo že dalj časa, kot pa uvajati novega. Čeprav morda novi naših denarnic ne bi obremenil bolj kot veljavni.

Več o primerjavi davkov na nepremičnine z drugimi davki in o primerjavah s tujino si lahko preberete v reviji Privatno.

oktober, 2015

Mitja Černe

BDO Svetovanje

menu prosti cas

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!