Izkoristite priložnost, ki se vam bo obrestovala

Izberite zase najustreznejšo možnost za varčevanje in plemenitenje prihrankov. Ne spreglejte možnosti varčevanja brez daljše vezave!

NLB Depozit 

Kadar imate prihranke, ki jih ne potrebujete takoj, jih lahko vežete v banki za želeno obdobje in jih tako varno oplemenitite z nespremenljivo obrestno mero.

Več o depozitu

  

  


NLB Naložbeni par

Naložbeni par je kombinacija depozita ter naložbe v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali naložbeno življenjsko zavarovanje zavarovalnice Vita.

S tako razpršitvijo sredstev si zagotovite varnejšo naložbo, hkrati pa potencialno višji donos, kot če bi se odločili le za depozit. Dodatno imate tudi višjo obrestno mero za sklenjen depozit od redne depozitne ponudbe. 

Več o Naložbenem paru

  

  


Naložbe 

Pri nas lahko svoja sredstva naložite tudi direktno v vzajemne sklade družbe NLB Skladi ali v naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita.

Več o ponudbi

  

  


NLB Varčevalni račun

Za vse, ki svojih sredstev ne želite vezati za daljše obdobje, ampak želite varčevati malo po malo.

Varčujete lahko v poljubnih zneskih, kadarkoli, sredstva pa so vam na razpolago že 7 dni po tem, ko jih položite na račun.

Več o varčevalnem računu 

  

  


Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si

Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad.

Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanji: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 1834665, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR. Zavarovanji tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanji nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji  pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenih življenjskih zavarovanj nižji od zneska vplačila v naložbeni življenjski zavarovanji, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokumenta s ključnim informacijami o produktih sta na voljo v vseh NLB Poslovalnicah oziroma sta objavljena na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.