Zavarovanje valutnega tveganja

Izvedeni finančni instrumenti, ki so namenjeni zaščiti pred spremembami valutnih razmerij.

Z uporabo valutnih izvedenih finančnih instrumentov lahko podjetje upravlja in omeji valutna tveganja. Tako ostane podjetje bolj osredotočeno na svojo osnovno dejavnost.

Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti. Glede na vaše potrebe in pričakovanja, se odločite za instrument, ki je za vas najprimernejši.

Valutni terminski posel (FX Forward)

Je zavezujoč dogovor med banko in nasprotno stranko o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska tuje valute po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla, in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Glavne značilnosti:

 • instrument je namenjen zavarovanju denarnih tokov pred valutnim tveganjem,
 • instrument za nasprotno stranko ne predstavlja zgolj fiksacije tečaja, temveč tudi fizično dobavo valute v prihodnosti, po vnaprej določenem fiksnem tečaju,
 • terminski tečaj je tržno določen in je izračunan iz prompnega tečaja in obrestnega diferenciala obeh valut;
 • primeren je za ščitenje valutnega tveganja likvidnih valut;

Prednosti:

 • primeren tudi za nižje zneske,
 • instrument je prilagodljiv potrebam nasprotne stranke (nasprotna stranka določi znesek in datum zapadlosti),
 • s sklenitvijo tega instrumenta nasprotna stranka fiksira tečaj za nakup ali prodajo valute na določen dan v prihodnosti;

Slabosti:

 • po sklenitvi posla, datuma zapadlosti ni mogoče spreminjati (razen s sklenitvijo valutne zamenjave),
 • nasprotna stranka nima možnosti izbire tečaja, saj tega kotira banka glede na tržne pogoje.

OPOZORILO!

Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Valutna zamenjava (FX SWAP)

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in nasprotno stranko o takojšnjem (promptnem) nakupu (prodaji) določenega zneska ter hkratni terminski prodaji (nakupu) enakega zneska tuje valute.

Glavne značilnosti:

 • produkt je pomemben finančni instrument za uravnavanje likvidnosti v tuji valuti,
 • valutna zamenjava se uporablja tudi za prestavljanje zapadlosti terminskega posla oziroma za prilagajanje dospetja devizne pozicije.
 • Instrument je sestavljen iz dveh valutnih poslov z enakim zneskom ene valute, a z različnima datumoma zapadlosti. Lahko je sestavljen iz promptnega (spot) in terminskega posla ali iz dveh terminskih poslov.

Prednosti:

 • S tem instrumentom lahko nasprotna stranka prilagaja zapadlost terminskega posla ali valutne opcije;
 • instrument je primeren za uravnavanje likvidnosti,
 • z uporabo tega instrumenta nasprotna stranka ni izpostavljena tečajnemu tveganju;

Slabosti:

 • nasprotna stranka nima možnosti izbire tečaja, saj tega kotira banka glede na tržne pogoje.

OPOZORILO!

Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Terminski posel z neto poravnavo

(Non Deliverable Forward - NDF)

Valutni terminski posel z neto poravnavo je zavezujoč dogovor med banko in nasprotno stranko o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska valute po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla in z zapadlostjo posla na dogovorjen dan v prihodnosti, z neto poravnavo tečajnih razlik ob zapadlosti posla.

Glavne značilnosti:

 • produkt je namenjen zavarovanju denarnih tokov pred valutnim tveganjem;
 • produkt je nadgradnja obstoječega klasičnega terminskega posla;
 • neto poravnava se izvede na dan zapadlosti posla;
 • NDF je primeren za manj likvidne valute, kot so: argentinski peso, mehiški peso, kitajski yuan, indijska rupija, južnokorejski won, tajski baht, egiptovski funt oziroma druge valute.

Prednosti:

 • instrument omogoča ščitenje valutnega tveganja za manj likvidne (eksotične) valute;
 • neto poravnava je v domači valuti (EUR).

Slabosti:

 • nasprotna stranka nima možnosti izbire tečaja, saj tega kotira banka glede na tržne pogoje;
 • instrument omogoča zgolj neto poravnavo v domači valuti (EUR), zato nasprotna stranka kupi tujo valuto na lokalnem trgu.

OPOZORILO!
Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Valutna opcija (FX option)

Opcija kupcu oziroma lastniku opcije daje pravico (ne obveze) prodaje ali nakupa dogovorjenega zneska deviz na dogovorjeni datum v prihodnosti (evropska opcija) ali v določenem prihodnjem obdobju (ameriška opcija) po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla. Ob tem lastnik ne prevzema nobene dodatne obveznosti, izdajatelju opcije pa mora plačati znesek v višini cene opcije oziroma opcijsko premijo.

Glavne značilnosti:

 • produkt je namenjen zavarovanju denarnih tokov pred valutnim tveganjem;
 • nasprotna stranka za nakup produkta plača banki premijo, višina premije je odvisna od: zneska ščitenja, datuma zapadlosti, izbranega izvršilnega tečaja, volatilnosti tečaja itd;
 • na zahtevo kupca opcije je prodajalec dolžan izvršiti nakup ali prodajo valute pod vnaprej dogovorjenimi pogoji,
 • pri opciji kupec v zameno za plačilo premije sam določi tečaj in rok zapadlosti;
 • kupec opcije ima pravico (ne obveznosti) izvršiti opcijo na dan zapadlosti (evropski tip opcije) ali na katerikoli dan do zapadlosti opcije (ameriški tip opcije);
 • Na dan zapadlosti bo imetnik opcijo izkoristil le, če bo izvršilni tečaj po opciji boljši, kot je tržni, sicer bo tujo valuto prodal/kupil po tržnem tečaju;

Vrste valutnih opcij:

 • nakupna opcija (CALL Option): nasprotna stranka kupi pravico za nakup tuje valute od banke;
 • prodajna opcija (PUT Option): nasprotna stranka kupi pravico za prodajo tuje valute banki;

Prednosti:

 • nasprotna stranka sama izbere želeni tečaj in datum zapadlosti opcije;
 • najvišja možna izguba za nasprotno stranko je znesek vplačane premije;
 • nasprotna stranka sama izbira, ali bo izkoristila opcijo ali opravila nakup/prodajo po boljšem tržnem tečaju;

Slabosti:

 • vnaprejšnje plačilo premije.

OPOZORILO!
Tovrstnih instrumentov ne ponujamo nasprotnim strankam, ki so po ZTFI-1 klasificirane kot neprofesionalne stranke.

Več

Sklenitev izvedenega finančnega instrumenta (IFI)

1

Vzpostavitev poslovnega odnosa

Izvedeni finančni instrumenti so primerni za:
-  profesionalne stranke (246. členu ZTFI-1),
-  primerne nasprotne stranke (276. člen ZTFI-1),
-  profesionalne stranke, ki izpolnjujejo pogoje po
   247. členu ZTFI-1

A. Še nimate sklenjene pogodbe za poslovanje z IFI?

 • Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za sestanek
 • Priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe.
 • Pridobitev LEI kode.

B. Že imate sklenjeno pogodbo za poslovanje z IFI?

 • Pokličite nas za informativno ponudbo.

Naročite se na sestanek

2

Pridobitev informativne ponudbe

Informativno ponudbo pridobite po telefonu ali elektronski pošti.

Trgovanje s finančnimi instrumenti
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
E: sales@nlb.si

Kontaktni osebi:
Mateja Janežič: 01 476 9194
Marko Černigoj: 01 476 2668

3

Sklenitev in potrditev posla

 • Posel se potrdi po telefonu ali elektronski pošti.
 • Po sklenitvi posla vam banka pošlje potrdilo o sklenjenem poslu (»zaključnico«), ki ga morata podpisati obe pogodbeni stranki.
 • Stranka mora zagotoviti dodatno zavarovanje v času trajanja posla (če je to določeno skladno s pogodbo).
 • Na dan zapadlosti posla je treba zagotoviti kritje sredstev skladno s podatki iz potrdila o sklenjenem poslu.

Pogosta vprašanja

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!