Zavarujte tveganja v poslu z bančno garancijo

V poslu ni vse odvisno le od vas. Da se bo posel zaključil v skladu s pričakovanji, je pomembno, da tudi vaš poslovni partner (kupec ali prodajalec) izpolni svoj del poslovnega dogovora. Na to ne morete vplivati, lahko pa tveganja neizpolnitve pogodbenih obveznosti učinkovito zavarujete z bančnimi garancijami, različnimi za različna poslovna tveganja. Priporočamo, da se že v času dogovorov s poslovnimi partnerji za strokovni nasvet obrnete na nas. Bančni strokovnjaki vam bodo pomagali z nasveti, kako zmanjšati tveganja, in predlagali primerno rešitev, da bosta s poslovnim partnerjem že ob sklenitvi pogodbe lahko zaščitila svoj pogodbeni odnos.  


Kaj je bančna garancija

Bančna garancija kot instrument zavarovanja finančnih ali nefinančnih obveznosti predstavlja denarno obvezo banke garanta do upravičenca, če je kršena osnovna pogodbena obveznost. To pomeni, da bo banka v primeru neizpolnitve pogodbenih obvez upravičencu zagotovila dogovorjeno denarno odškodnino.

Banka z garancijami ne posega v osnovni posel in od upravičenca ne zahteva dokazil o kršitvi ter ne arbitrira o kršitvi obvez ali nastali škodi. Pri presoji ustreznosti zahteve za plačilo po garanciji upošteva le pogoje, navedene v sami garanciji. Temeljni lastnosti bančne garancije sta tako neodvisnost od osnovnega posla in pravilo »najprej plačaj, nato ugovarjaj«.

Bančna garancija je prava izbira v domačem in mednarodnem poslovanju:

  • kadar ne poznate svojega poslovnega partnerja ali trga, na katerega vstopate;
  • kadar si postavljate vprašanje neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani partnerja in/ali o njegovi plačilni sposobnosti;
  • ko želite zavarovati plačilo večkratnih dobav na podlagi letnih pogodb;
  • kot zahtevano zavarovanje v sistemu javnih naročil …

Prednosti bančnih garancij

  • S predložitvijo garancije naročnik garancije upravičencu dokazuje poslovno resnost.
  • Garancija upravičencu predstavlja nepreklicno in neodvisno obvezo banke garanta, saj ta ni odvisna od obvez osnovnega dolžnika po osnovnem komercialnem poslu.

Namen in vrste bančnih garancij

Osnovni namen bančne garancije je zmanjševanje tveganja udeležencev v poslu v primeru neplačila ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obvez v dogovorjenih rokih. Glede na poslovno situacijo, v kateri se pojavlja tveganje neizpolnitve dogovora, obstaja več vrst bančnih garancij.

Najpogostejše vrste bančnih garancij

Namen garancije

Običajna višina garancije

Garancija za resnost ponudbe (Tender Guarantee, Bid Bond, Bietungsgarantie)

Upravičencu (kupcu/naročniku del) zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če ponudnik (prodajalec/izvajalec del):

  • umakne svojo ponudbo in/ali
  • z upravičencem ne podpiše pogodbe po tem, ko je izbran kot najboljši ponudnik, in/ali
  • kupcu/naročniku del ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1–5 % vrednosti ponudbe

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Performance Bond / Guarantee, Erfuellungs / Leistungsgarantie)
Upravičencu (kupcu/naročniku del) zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če njegov partner svojih obveznosti ne bi izvršil v celoti ali v dogovorjenem roku.

10–20 % pogodbene vrednosti

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (Warranty Bond / Guarantee, Gewährleistungsgarantie)

Upravičencu (kupcu/naročniku del) zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, kadar prodajalca/izvajalca del pozove k odpravi napak na dobavljenem blagu ali na izvedenih delih, ta pa tega ne izpolni.

5–10 % pogodbene vrednosti

Garancija za vračilo zadržanih zneskov (Retention Money Guarantee, Haftruecklaßgarantie)
Naročniku garancije (prodajalcu/izvajalcu del) omogoča pridobitev plačila zadržanih sredstev v polnem znesku, upravičencu (kupcu/naročniku del) pa zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, kadar pozove svojega partnerja k odpravi napak na dobavljenem blagu ali na izvedenih delih, ta pa tega ne izpolni. 5–10 % pogodbene vrednosti
Garancija za pravočasno plačilo blaga/storitev (Payment Guarantee, Zahlungsgarantie)

Upravičencu garancije (prodajalcu/izvajalcu del) zagotavlja izplačilo kupnine, če kupec/naročnik del te ne poravna v dogovorjenem plačilnem roku.

Različni zneski, od nekaj odstotkov pa do polnega zneska posla
Garancija za vračilo avansa (Advance Payment Guarantee, Anzahlungsgarantie)

Upravičencu garancije (kupcu/naročniku del) zagotavlja vračilo vnaprej plačanega dela kupnine (avansa), če prodajalec/izvajalec del svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjenem roku.

Do višine dogovorjenega avansa (običajno do 30 % pogodbene vrednosti)

Tudi ko prejmete garancijo, se ustrezno zavarujte

Kadar prejmete bančno garancijo svojega poslovnega partnerja kot zavarovanje njegovih obveznosti, priporočamo, da jo notificirate v banki. Z notifikacijo prejete garancije preverimo podpisnike na garanciji in verodostojnost dokumenta. Hkrati strokovno pregledamo besedilo garancije in vas opozorimo na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz besedila garancije.

Kdaj na banko

Priporočamo, da se na banko obrnete že v fazi dogovora s poslovnim partnerjem ali v fazi priprave komercialne pogodbe. Bančni strokovnjaki bomo skupaj z vami pregledali osnutek pogodbe, preverili plačilne pogoje, boniteto poslovnega partnerja, pripravili osnutke in v pogodbo vključili bančno garancijo kot instrument zavarovanja poslovanja.


Polona Žižmund

Več informacij

Trgovinsko bančništvo                                                                                               

Polona Žižmund, namestnica direktorice Trgovinskega bančništva in vodja Garancijskih poslov

T: 01 476 91 11

E: polona.zizmund@nlb.si

Zmanjšajte tveganja v poslu z bančnimi garancijami v NLB

Poslovnim strankam zagotavljamo celovite storitve z najvišjimi strokovnimi standardi na področju bančnih garancij. Garancije pripravljamo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Podpremo vas lahko pri poslovanju v Sloveniji in v tujini – pri mednarodnem poslovanju sodelujemo s široko mrežo korespondenčnih bank in z bankami NLB Skupine, ki dobro poznajo posebnosti lokalnih trgov. Naši vrhunsko usposobljeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami iz garancijskega poslovanja bodo prisluhnili potrebam vašega podjetja in vam znali svetovati že v fazi sklepanja posla. Preverite ponudbo bančnih garancij v NLB.

Bančne garancije

  

november, 2019

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim zmanjšate plačilno tveganje in hkrati financirate svoj posel.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!