Česa podjetja ne smete spregledati ob zaključku leta?

Zaključek leta je čas, ko se ozremo nazaj in se z načrti za izboljšave odpravimo naprej. Za podjetja pa je december tudi čas, ko se zaključuje eno poslovno leto in že tečejo priprave na naslednje. December je tudi mesec različnih družabnih dogodkov, praznovanj in obdarovanj. Da se boste na uspešen zaključek leta kar najlažje pripravili, smo za vas preverili, kako je s stroški reprezentance in daril, kako je dobro pripraviti izkaz stanja in kakšne davčne novosti prinaša leto 2017.


Urejene finance odpirajo vrata do bančnega financiranja

Konec leta je čas, ko večina podjetij pripravlja izkaze stanja za Finančno upravo RS. Seveda bo naloga toliko težja, če podjetje že tekom leta ni ustrezno vodilo evidence stanja. "Podjetje mora imeti sprotni vpogled v svoje poslovanje, ne le ob zaključku poslovnega leta", opozarja Bernarda Praznik iz Računovodske hiša Prina. Zato pri njih stranke spodbujajo k sprotnemu dostavljanju dokumentacije, s čimer lahko kadarkoli zagotovijo vpogled v odprte postavke in bilančno stanje. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki izkaz stanja oddati enkrat letno, v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Če je poslovno leto podjetja enako koledarskemu letu, je torej izkaz stanja za leto 2016 potrebno oddati do 31. marca 2017.

Izkaz stanja mora odražati realno sliko poslovanja, torej mora biti knjigovodsko stanje usklajeno z dejanskim stanjem. Podjetja morajo uskladiti stanja vseh postavk v bilanci stanja (osnovnih sredstev, terjatev, itn.). Pozorna morajo biti tudi na stanje kapitala – v primeru, da je to negativno, bi morala slediti dokapitalizacija. V nasprotnem primeru lahko pride do stečaja podjetja. Prav tako mora družba v vsakem trenutku zagotavljati ohranjanje osnovnega kapitala. Veliko pozornosti pa je potrebno nameniti tudi danim in prejetim posojilom med povezanimi osebami.

Podjetja morajo biti podrobno seznanjena tudi s svojim izkazom denarnega toka, ki mu pogosto posvečajo premalo pozornosti, in poslovnim rezultatom. Dobiček podjetja in denarni tok sta namreč izkaza dobrega poslovanja, podjetju pa zvišujeta bonitete, kar je med drugim pomembno pri nadaljnjem razvoju in pridobivanju financiranja. Nepravilne bilance so lahko ovira pri pridobivanju bančnega financiranja, kar lahko pripelje do težav pri poslovanju. Znano je tudi, da so za davčne prekrške zagrožene precejšnje globe.

Previdno pri darilih in stroških za reprezentanco

December zaznamujejo tudi poslovna kosila, darila poslovnim partnerjem, pa tudi darila zaposlenim ali njihovim otrokom. Kot pojasnjuje Praznikova, med stroške reprezentance štejejo stroški, ki so povezani z darili in pogostitvami poslovnih partnerjev z namenom sklenitve novih poslov, pospeševanja prodaje ipd. Ključno pri tem je, da gre torej izključno za stroške povezane s poslovnimi partnerji. Vsi stroški reprezentance so davčno priznani v višini 50 odstotkov celotne vrednosti. Darila otrokom zaposlenih, plačano novoletno kosilo ali večerja zaposlenim ipd. niso reprezentanca, kot to nekateri zmotno menijo.

Kako pa je z darili, ki jih dajemo predvsem v decembru? Če dajemo darila fizičnim osebam, se po zakonu o dohodnini vrednost darila šteje kot drugi dohodek, darila dana zaposlenim pa se štejejo kot boniteta. Dohodnine od danih daril ni potrebno obračunati, če vrednost darila danega otroku zaposlenega v mesecu decembru ne presega 42,00 evrov, vendar mora biti otrok mlajši od 15 let. Če kateri od naštetih pogojev ni izpolnjen, se staršu otroka obračuna boniteta, ki se upošteva pri dohodnini. Kot boniteta se ne obračunajo darila zaposlenim, če jih delodajalec ne zagotavlja redno in vrednost vseh daril v mesecu ne preseže 13,00 evrov.

Darila poslovnim partnerjem pa ne smejo preseči vrednosti 42,00 evrov oz. skupna vrednost vseh danih daril v davčnem letu isti osebi ne sme preseči 84,00 evrov. Prav zaradi navedenih omejitev je nujno potrebno voditi evidenco daril, sicer prejemnik poleg daril nosi tudi stroške bonitet pri dohodnini. Če želimo podariti darilo višje vrednosti, moramo poravnati akontacijo dohodnine v višini 25 % od vrednosti darila.

Leto 2017 prinaša številne davčne novosti

Leto 2017 bo leto številnih novosti. Zvišala se bo splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb s 17 odstotkov na 19 odstotkov, ukinili pa se bosta olajšava za donacije političnim strankam in posebna ničelna stopnja obdavčitve za družbe tveganega kapitala. Po novem se amortizacija dobrega imena ne bo več priznala kot odhodek, priznani pa bodo odhodki iz naslova prevrednotenja zaradi oslabitve dobrega imena.

Z novim letom se uvaja tudi posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost, spremenila se bo lestvica za odmero dohodnine, hkrati se bo za 300 evrov povišal dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave. Izobraževanja in usposabljanja v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu se ne bodo štela za boniteto, zvišal se bo znesek splošne oprostitve za darila dana zaposlenim, in sicer tako, da znesek vseh danih daril v mesecu ne sme preseči 15,00 evrov (do sedaj 13,00 evrov).

In kaj to pomeni za podjetja? "Spremembe davčne zakonodaje bodo dodatno obremenile družbe. Sprejetih t. i. olajšav velika večina podjetij najverjetneje ne bo občutila v tolikšni meri, kot bo nanje vplivalo povišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.", pravi Praznikova.

Ne zamudite naslednjega dobrega nasveta

Naročite se na najbolj sveže nasvete za dobre finančno poslovne odločitve.

Naročite se

  

december, 2016

Poslovna kartica Mastercard

Razširjena plačilna kartica z odloženim plačilom, namenjena vsem, ki želite preprosto in varno plačevati poslovne izdatke doma in v tujini.

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!